נדחתה תביעת הבנק מחמת ההתיישנות מאחר והוגשה בחלוף למעלה משבע שנים.

עסקינן בחוזי הלוואה אשר הצדדים להם קבעו מועד לקיום חיובי הלווה,דהיינו, לפירעון ההלוואות. משהגיע מועד זה והחיוב לא קוים, נולדה עילת התביעה ומאותו יום ואילך מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות.

 • הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19) (הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה), התשע"ב-2012.

  הצעת החוק הינה הצעת חוק צרכנית, אשר מתייחסת ללקוחות בנקים שלקחו מהבנק למשל הלוואה ולא עמדו בפירעונה (התיקון המוצע לא יחול על חריגה ממסגרת אשראי שניתנה באמצעות כרטיס חיוב). על פי תיקון מס' 19, עת כשהבנק מודיע ללקוח שהוא מתכונן לנקוט נגדו הליכים משפטיים, יידרש הבנק להודיע זאת באופן ישיר תוך מתן הסבר מפורט ללקוח את המשמעויות שיש להליכים אלו.

 • בית המשפט דחה את הערעור כנגד בנק לאומי בטענות להפרת הסכם ליווי בנקאי לפרויקט בניה.

  בשלב בו הבנק הקפיא את חשבון הליווי, הייתה זו דווקא המערערת שהפרה את הסכם העקרונות בינה לבין הבנק, ולמצער, הסתלקות ברזאני מהפרויקט שמטה את הבסיס להתקשרות עם הבנק.


  התיישנות תביעה כנגד ערב לאור התיקונים לחוק הערבות.

  מרוץ ההתיישנות לעניין תביעת בנק כלפי הערב ככלל יחל במועד קבלת אישור מרשם ההוצאה לפועל בדבר מיצוי ההליכים כנגד החייב העיקרי

  אחריות בנק לחשבון ליווי - אין זה ראוי כי בנק מלווה, האמון על הפיקוח ושולט הלכה למעשה בחשבון הליווי, יישב בחיבוק ידיים כאשר הוא נוכח כי דירות שנמכרו זה מכבר נמכרות בשנית.
  חובת הודעה לערבים בשל אי תשלום משכנתא
  האם מוטל על הבנק חובה לחדש מסגרת אשראי
  הוראת הלקוח שלא לאפשר חריגה ממסגרת אשראי
  הספרון - ניהול חשבון בנק בתקופת משבר - מהדורת האינטרנט