שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

האם בנק חייב במתן שירות לחברה העוסקת במטבעות דיגיטליים

מאת: גלעד נרקיס,עו"ד -משרד עו"ד   |   07.04.2019קישור לפורום שאלות ותשובות: גלעד נרקיס-משרד עורכי דין

 תא (ת"א) 14643-04-18 ישראמיינרס בע"מ נ' בנק אגוד הרצליה (פורסם בנבו, 17.3.19)

השאלה המרכזית שעלתה לדיון בפסק הדין הייתה, האם סירובו של בנק למתן שירותים לחברה, שמקור התקבולים בחשבונה הוא בהמרתם לש"ח של מטבעות דיגיטליים מסוג ביטקוין אשר "כרתה" החברה – מהווה סירוב סביר בהתאם להוראות סעיף 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א – 1981, או במילים אחרות האם הבנק חייב במתן שירות לחברה העוסקת במטבעות דיגיטליים.

החברה התובעת טענה כי החלטת הבנק לסגור את חשבונה אינה סבירה מאחר ובמהלך ניהול החשבון לא בוצעו בחשבון הבנק כל פעולות חריגות או חשודות וכן כי הבנק לא הצביע על כל מעשים ו/או פעולות קונקרטיות שבוצעו בחשבון אשר הקימו חשש ממשי לפעילות בלתי תקינה או ברת סיכון. כן טענה התובעת, כי הבנק כלל לא הודיע לה בצורה מפורשת, ברורה ובכתב, כי יש בכוונתו לאסור באופן גורף קבלת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים, וכן כי המציאה לבנק שורה של מסמכים ואסמכתאות המעידים על מקור הכספים בחשבונה ועל נתיב הכסף עד להכנסתו לחשבון.

מנגד טען הבנק כי החלטתו לסגור את חשבון החברה היא סבירה, באשר היא מבוססת על שני נימוקים אשר די בכל אחד מהם על מנת להצדיק את החלטתו:

הראשון – מבוסס על מדיניותו המאושרת של הבנק, המבוססת על חובתו לניהול סיכוניו בתחום הלבנת הון-  ובהתאם לה לא ניתן לנהל בבנק חשבון ללקוחות העוסקים במתן שירותים הנוגעים למטבעות דיגיטליים.

השני - פתיחת החשבון מקורה ב"חטא", שכן לטענת הבנק, באותו מועד הסתירה ממנו החברה התובעת מידע מהותי הנוגע לתחום פעילותה בכריית מטבעות דיגיטליים, ולו היה יודע על כך מראש, לא היה מסכים לפתיחת החשבון מלכתחילה. משכך, טוען הבנק כי ממילא ניתן לבסס סירובו הסביר למתן שירותים לתובעת על העדר אמון שלו בה.

בית המשפט קבע כי על הבנק לבחון מדיניותו ולעדכן אותה מידי שנה על-מנת שתשקף את ההתפתחויות החלות בתחום וכי לא ניתן לראות במדיניות ישנה כמי שאושרה ע"י המפקח על הבנקים, למועדים הרלוונטיים לתביעה ולפיכך, אין הבנק יכול להסתמך על הוראת סעיף 2 (ד) לחוק הבנקאות שירות ללקוח לביסוס טענתו כי סירובו לנהל את חשבון החברה הינו סביר.

כן נקבע כי מדיניותו הגורפת של הבנק, האוסרת לחלוטין פתיחת חשבון ללקוח העוסק במטבעות דיגיטליים, אינה סבירה אף לנוכח חובותיו של הבנק, בהתאם לחקיקה הנוגעת להלבנת הון. חקיקה זו מחייבת את הבנק לבחינה קונקרטית של כל לקוח או של כל סוג פעילות, קטלוגם והתאמת פעולות קונקרטיות למניעת הסיכון, ואולם אין בה כדי לאפשר לבנק למנוע באופן גורף ממי שעיסוקו בתחום המטבעות הדיגיטליים לנהל חשבון בנק.

לאור שתיקת הרגולטורים בנושא, נקבעה בפסק הדין התוויה באשר למדיניות הראויה בה על הבנקים לנהוג במי שעוסק במטבעות דיגיטליים, ונעשתה הבחנה בין לקוח אשר כורה ביטקוין וכך להלכה ולמעשה הביטקוין אשר הוא מקבל הוא ביטקוין חדש וכן מי שרכש ביטקוין ממי שהוא יכול להמציא מידע בדבר זיהויו ואשר יכול להצביע על הארנקים בהם עבר הביטקוין קודם לרכישתו והלגיטימיות שלהם, לבין פעילות של מי שנתיב המטבע בו הוא אוחז אינו ידוע.  לגבי שני המקרים הראשונים נקבע כי אין בהם לכאורה בכדי להקים חשש ישיר לפעילות של הלבנת הון או טרור, באשר נתיב המטבע ומקורו ברורים וידועים, בעוד שלגבי האחרון נקבע כי לא ניתן לשלול לגביו סיכון להלבנת הון.

כן נעשתה הבחנה בנוגע ל"נתיב המרת המטבע"- כאשר אפשרות אחת הינה המרה מול ממיר מסויים - אדם אשר זהותו ידועה או נותן שירותי מטבע הפועל כדין והמשלם מכספו עבור המטבעות שאז אין בכך בכדי להקים סיכון כלשהו לבנק או למצער – ניתן להפיג כל סיכון הכרוך בה על ידי המצאת מסמכים, לעומת מקרה בו ההמרה מתבצעת בזירת מסחר, במסגרתה מוצג המטבע למכירה ומישהו, אשר זהותו אינה ידועה למוכר, רוכש את המטבע ומשלם תמורתו בפיאט, שאז לאור האנונימיות של הגורם הרוכש, לא ניתן לשלול קיומו של סיכון הנוגע להלבנת הון.

 

בנסיבות המקרה נפסק, כי החלטת הבנק בדבר החזרת כספים שהועברו לחשבון התובעת לאחר שהומרו ע"י גורם הפועל בזירת מסחר הינה סבירה לאור הסיכון הגלום בכך, ואולם החלטת הבנק בדבר סגירת חשבונה של החברה אינה סבירה מאחר ולא הוכח משבר ביחסי האמון בין הבנק לחברה וכן מאחר והחברה עוסקת בכריית ביטקוין ומשכך אין בפעולתה בכדי להקים חשש לפעילות אסורה ואין לאסור עליה את ניהול החשבון באופן גורף.