שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מאמר - הנחיות לבנקים בהתנהלותם מול מלווים חוץ-בנקאיים

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   06.05.2018

כידוע, פעילותם של מלווים חוץ בנקאיים מתבססת בצורה מלאה על התשתית והשירות המסופק על ידי הבנקים. לאור העובדה, שקיימת תלות וכן פער כוחות מובהק בין הבנק לבין המלווה החוץ-בנקאי, קיימים אתגרים ביחסים בין הצדדים. האתגרים נוצרו על רקע חקיקת חוק איסור הלבנת הון, ופרסום הנחיות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בנוהל בנקאי תקין 411 בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

במסגרת ההנחיות החלות על הבנקים בנוגע ליחסים אל מול מלווים חוץ-בנקאיים, נדרש מהם לסווג את המלווים בהתאם לרמות של סיכון, ולפעול לניהול והפחתת סיכונים אלה. המציאות מגלה, כי ענף נותני שירותי מטבע מוצג באור שלילי, ונותני שירותי המטבע מסווגים תמיד על ידי הבנקים כלקוחות בסיכון גבוה. הבנקים מצדם משקיעים משאבים משמעותיים ונוקטים בצעדים שונים ומגוונים להפחתת הסיכונים כאמור, לרבות מגבלות בפתיחת וניהול חשבון, קבלת שירותים פיננסיים בסיסיים ועוד.

הנחיות המפקחת על הבנקים

בימים האחרונים פרסמה המפקחת על הבנקים הנחיות בנוגע לניהול הסיכונים של הבנקים ביחסים מול אותם נותני שירותי מטבע, בפרט נוכח סיכוני איסור הלבנת הון, וזאת על רקע כניסתם של גופים פיננסיים חדשים לשוק זה, ובהתחשב בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים:

·         הבנק יתריע ויסביר בטרם נקיטת פעולות בחשבון של הנש"מ, וכל כוונתו לעשות כן.

·         הבנק ימסור לכל נש"מ המבקש לפתוח אצלו חשבון, גילוי מלא אודות עלויות ניהול החשבון, ומדדי ביצוע של פעולות בחשבון.

כמו כן נקבע, כי על חמשת הבנקים הגדולים לקבוע מדיניות לפתיחה וניהול של חשבונות לגופים הפיננסיים, שתתחשב, בין היתר, בסוג הגוף ופעילותו; היתר המשך עיסוק או קבלת רישיון; ותחולת צו איסור הלבנת הון על פעילותו. על מדיניות זו לכלול את העקרונות הבאים:

·         על הבנק לפתוח לנש"מ את חשבון הבנק ולנהלו, לרבות חשבונות נאמנות מרובי נהנים, אלא אם קיימים נימוקים סבירים לסירוב לפתיחת החשבון. בנוסף, בנק יבצע פעולות בחשבון, אלא אם קיימים טעמים סבירים שלא לבצע אותן.

·         פתיחת החשבון תעשה תוך ניטור הפעילות, וניהול סיכונים המותאם לפעילות של אותם גופים.

·         בנוגע לפתיחת חשבונות נאמנות מרובי נהנים, הבנק יהיה רשאי להסתפק בקבלת ההצהרה על הנהנים בחשבון בתדירות של אחת לחודש.

·         מדיניות הבנק תתייחס להוראות חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס בישראל ובעולם.

הבנק יקבל מהנש"מ מידע בנוגע לפעילותו, ובכלל זה: סוג ואופי הלקוחות, היקפי פעילות צפויה, מדיניות הגוף הפיננסי לרבות "הכר את הלקוח", בקרות וניהול סיכונים.