שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נקבע כי הסכם הלוואה שלא עמד בדרישת הכתב בטל. ואולם מכיוון שלא הוכחה הזכאות להשבה, התביעה נדחתה

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   17.12.2017

The court held that a non-bank loan agreement that did not comply with the written demand was void. However, in this case, since the Plaintiff did not prove his right to restitution, his claim was rejected

 

A claim for 23,800 NIS, which was used by the plaintiff as collateral for a non-bank loan granted to the defendant.

תא"מ (פ"ת) 36063-04-16 אריה כהנא נ' אורן (עזרא) רבי (פורסם בנבו, 07.12.2017)

התובע, באמצעות חברה שבבעלותו, השכיר לנתבע יחד ולחוד עם אחיו וחברה שבבעלותם, נכס מסחרי לצרכי עסק שלהם. לאחר שהסתיימו יחסי השכירות ניהלו הצדדים הליך משפטי בקשר לטענות הדדיות שהיו ביניהם, ובסופו של יום ניתן פסק דין בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט והנתבע חוייב לשלם 20,000 ש"ח לתובע.

לאחר שניתן פסק דין זה, הגיש התובע שיק בסך של 23,800 ₪ לביצוע כנגד הנתבע. הצדדים היו חלוקים אודות הנסיבות הנוגעות לשיק זה. התובע טען כי השיק במחלוקת אינו קשור לשכירות שנגעה להליכים המשפטיים שהסתיימו ביניהם זה מכבר, אלא מדובר בהלוואה פרטית ללא ריבית, שניתנה במזומן על ידי התובע לנתבע. הנתבע הכחיש כי נטל הלוואה כלשהי מהתובע וטען כי מדובר בשיק שניתן על חשבון תוספת לדמי שכירות ששולמו מבלי לדווח לרשויות המס (כהגדרתו "בשחור"), וכי מאחר וההליכים המשפטיים ביניהם לעניין השכירות הסתיימו בפסק דין, אזי כי לא רשאי היה התובע לפתוח נושא זה מחדש באמצעות שיק זה.

דיון:

נקבע- הצדדים כאמור היו חלוקים אודות הנסיבות שקדמו להמצאת שיק זה לידי התובע. בית המשפט מצא סתירות ובעיות בגרסת שני הצדדים, אולם קבע כי יותר מסתבר היה לקבל את עמדת הנתבע כי מדובר היה בשיק שניתן לצורך תשלום דמי שכירות ולא לצורך הלוואה, ולפחות מביא לכך שנטל הראיה המוטל על התובע לא עבר את סף ה-50%.

יחד עם זאת, בית המשפט קבע כי גם אם היה מתברר כי מדובר בהסכם הלוואה, הרי שכאמור לעיל, הסכם להלוואה על דרך עיסוק, שנעשה בעל פה ולא בכתב, הינו הסכם בטל, וקמה זכאות עקרונית של המלווה להשבה. יחד עם זאת, על מנת שהמלווה יזכה בהשבה עליו להוכיח מהו סכום ההלוואה שניתנה ואשר טרם נפרעה על ידי הלווה. הלוואה פרטית, כלומר הלוואה שלא על דרך עיסוק שחל לגביה הסייג שבסעיף 15 לחוק, פטורה מהוראות סעיף 2 לחוק והיא אינה טעונה הסכם בכתב. מכאן שהסכם בעל פה למתן הלוואה פרטית הינו תקף. יחד עם זאת, אף כאן, כדי לזכות בסעד - הפעם של אכיפת ההסכם ולא של השבה - על המלווה הנטל להוכיח שקיימת יתרת הלוואה שטרם נפרעה ומה גובהה של אותה יתרה.

בית המשפט לכן מגיע לכדי מסקנה לפיה כדי לזכות בסעד כלשהו בתביעה בגין הלוואה חוץ בנקאית, בין בסעד של השבה ובין בסעד של אכיפה, על התובע להוכיח את סכום יתרת ההלוואה, כלומר את שיעור ההלוואה שנתן ואשר טרם נפרעה על ידי הלווה. לפיכך, במקרים שבהם הסכם ההלוואה לא נערך בכתב, הרי שבין אם ההלוואה ניתנה על דרך עיסוק (ואז היא בטלה ויש להורות על השבה) ובין אם באופן פרטי (ואז היא תקפה ויש להורות על אכיפה) – על התובע מוטל להוכיח את שיעור ההלוואה שניתנה ואשר טרם נפרעה, ובהיעדר הוכחה כזו, תביעתו תידחה.

מאחר שבמקרה דנא התובע לא הוכיח שניתנה הלוואה, הרי שהוא לא זכאי לסעד כלשהו, ולכן גם אם היה מראה שהוא אינו מלווה על דרך עיסוק ושחל לגביו סעיף 15 לחוק, דבר שלא נעשה, לא היה בכך כדי לסייע לו ותביעתו היתה נדחית.

עוד יוזכר, כי בית המשפט קבע כי ככל שאכן היה מדובר בהלוואה, כי אז הסייג להוכיח כי מדובר בהלוואה שאינה על דרך עיסוק מוטלת על המלווה.