שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הסכם הלוואה שלא עמד בדרישת הכתב- בטל הוא. ואולם סעד ההשבה ינתן רק כאשר יעמוד המלווה בנטל ההוכחה

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   11.12.2017

The court ruled that a loan agreement that did not meet the written document's demand is void. However, restitution may not be granted without meeting the conditions set by the case law

 t was determined that a loan agreement, given by way of occupation, is void because it was not done in writing. The invalidity of the agreement entitles in principle to the remedy of restitution, but this has not been proved in the present case, and therefore the claim was rejected.


ת"א (פ"ת) 25932-08-14 תמרה שמואלוב נ' ויקטור גרסימוב (פורסם בנבו, 28.11.2017)

מקור התביעה הינו בבקשה לביצוע שטר שהוגשה על ידי התובעת כנגד הנתבע. השטר הינו שיק בטחון להבטחת החזר הלוואה על סך 90,000 ש"ח לפקודת התובעת, שנמשך מחשבונם המשותף של הנתבעים, עם חתימה הנחזית כחתימת הנתבעת. לאחר הגשת ההתנגדות והעברת התיק לבית המשפט, תיקנה התובעת את כתב התביעה והוסיפה את אשתו של הנתבע כנתבעת נוספת כמי שנטען שחתמה על השיק, כשהתביעה כנגד הנתבע נותרה מכוח טענת הרשאה שנתן. עוד נטען במסגרת תיקון כתב התביעה, כי המלווה אינה התובעת כי אם בנה.

דיון:

נקבע- בבקשה לביצוע שטר שעילתה הלוואה חוץ בנקאית שחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (להלן: "החוק") חל עליה, עסקת היסוד היא הנדונה, ראשית לכל, בפני בית המשפט, ורק בשלב השני, במידת הצורך, תדון העילה השטרית. הוראה זו חלה גם כאשר התובענה השטרית היא נגד הערב, וזאת בהתאם לסעיף 12 לחוק שלפיו כל טענה העומדת ללווה לפי החוק, תעמוד גם לערב להלוואה. הנטל להוכיח את תנאי היסוד מוטל על התובע, ולא עומדת לו חזקת התמורה אשר חלה בדרך כלל בתביעה שטרית רגילה.

במקרה דנן טענה המלווה כי החוק אינו חל מכיוון שנתנה את ההלוואה שלא על דרך עיסוק. נקבע כי מאחר שמדובר בסייג, הנטל להוכחתו מוטל על הטוען לו. במקרה דנן, התובעת לא הוכיחה את קיום הסייג ואפילו יותר מכך- הראיות הצביעו כי מדובר במלווה שעל דרך העיסוק. מכאן, חלים סעיפי החוק המחייבים דרישת כתב וכן גילוי ללווה ולערב.

נקבע כי אין מחלוקת שבמקרה דנן דרישת הכתב לא התקיימה. מה נפקות העניין?

נקבע כי דרישת הכתב הינה דרישה מהותית, שיש להקפיד עליה, בלעדיה אין תוקף להסכם ההלוואה והוא בטל מדיעקרא. התוצאה המתחייבת מבטלות ההסכם הינה השבה.

יחד עם זאת, וכפי שעולה מהחלטת בית המשפט העליון בעניין בס, על מנת שניתן יהיה לפסוק לזכות המלווה סעד של השבה, עליו הנטל להוכיח את היקף כספי ההלוואה שטרם נפרעו על ידי הלווה. לעניין זה, על המלווה להוכיח הן את היקף הכספים שנתן כהלוואה, והן את הסכומים ששילם הלווה על חשבון פירעון ההלוואה. אם לא יעמוד המלווה בנטל זה, לא יהיה זכאי לסעד ההשבה. במקרה דנן, המלווה לא הוכיחה לא את היקף ההלוואה שניתנה ואף לא את היקף הסכומים שפרע הלווה.

בעניין זה יצוין כי שני הצדדים לא הביאו עד מרכזי להעיד, הוא הלווה. נקבע כי מרגע שנפלו סתירות רבות בעדותו של המלווה ובכלל זה אף בשאלת זיוף עניינים מהותיים בשיק עצמו (כגון שינוי סכום השיק מ- 10,000 ₪ ל- 90,000 ₪), ממילא לא הוכחה הזכאות להשבה, וכי היה עליו להביא את הלווה לעדות והדבר בעוכריו, ולכן התביעה נדחתה במלואה.

בשולי הדברים, ציין בית המשפט כי נותרו עדיין שתי סוגיות שלא נידונו, והיו נידונות אם וככל שהיה נקבע שיש להשיב את סכום ההלוואה ומה שיעורו. עולה השאלה האם בנסיבות של בטלות הסכם ההלוואה, ניתן לפרוע מהערבות את סכום ההשבה והאם יש תוקף כלשהו לערבות בנסיבות אלה, שהרי "אין ערבות אלא לחיוב בר-תוקף" (סעיף 2 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, וכן הפנה בית המשפט לסעיף 17 לחוק זה), ואף אם כן, האם תחום הערבות כולל גם דמי השבה (בית המשפט הפנה לסעיף 4 לחוק הערבות). שאלה נוספת שלא נבחנה הינה כיצד ניתן לפסוק לזכות התובעת השבה, כאשר היא כלל אינה המלווה, אלא בנה.