שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

אושרה תובענה ייצוגית שקבעה כי בנק לאומי גבה ביתר עמלות כאשר לא התחשב בפעולות במט"ח

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   04.12.2017

ת"צ (מרכז) 42517-10-14 יובל לפינר נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 23.11.2017)

ביום 27.10.2014 הגישו שני המבקשים תובעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד בנק הפועלים ובנק לאומי. בנק הפועלים הגיע להסדר ועיקר התובענה נותרה מול לאומי. העניין בגינו הוגשה בקשת האישור: במסגרת הרפורמה בעמלות הבנקים אשר נכנסה לתוקפה בחודש יולי 2008, נקבעה בתוספת הראשונה לכללי העמלות רשימה של הוראות לעניין אופן חישוב העמלות, ורשימה של שירותים שרק בגינם רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלות מלקוחות שהם יחידים או עסקים קטנים. חלק 1 של התעריפון המלא עוסק בחשבון עו"ש, ומגדיר את העמלות שניתן לגבות בגין ניהול חשבון עו"ש. ככלל עמלות אלו נגבות בהתאם לפעולות שמבצע הלקוח בפועל, ואולם במסגרת העמלה של "פעולה על ידי פקיד" נקבע כי הבנק רשאי לגבות "עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על סכומן המצטבר של שתי פעולות על ידי פקיד", אם היא עולה על "הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ הישיר ופעולות על ידי פקיד שביצע הלקוח בפועל". במילים אחרות, ככל שהלקוח ביצוע בפועל פעולות על ידי פקיד או בערוץ הישיר, וחויב בגינן בעמלה, יש לקזז את הסכומים בהם חויב מסכום המינימום שהוגדר, ולחייב בהפרש בלבד (ככל שנותר הפרש)("עמלת השלמה למינימום").

על פי הנטען בבקשת האישור, הבנקים חישבו את עמלת ההשלמה למינימום מבלי להתחשב בפעולות במטבע חוץ. בנק לאומי בתגובתו אמר כי ההוראה הרלוונטית אינה מחייבת התחשבות בעמלות המט"ח במסגרת חישוב עמלת ההשלמה למינימום בחשבון עו"ש, אלא מחייבת התחשבות בהם בעת חישוב עמלת ההשלמה למינימום בחשבון מט"ח בלבד.

במסגרת דיון קדם המשפט הראשון, התבקשה עמדת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. עמדת הפיקוח הייתה כי ככל שמדובר שני חשבונות נפרדים, חשבון מט"ח וחשבון מט"י (מטבע ישראלי), אזי אין משמעותה של הוראת ההתחשבות, חישוב כולל של עמלת המינימום בהתחשב בפעולות שבוצעו בשני החשבונות גם יחד. זאת להבדיל מפעילות במסגרת חשבון אחד, אשר יתכן והוא כולל גם פעילות במט"ח וגם פעילות במט"י, אז יש לעשות חישוב כולל של עמלת המינימום בהתחשב בפעולות שבוצעו בחשבון, לרבות הפעילות במטבע חוץ.

דיון:

נקבע- בית המשפט קיבל את פרשנות המבקשים ופרשנות הפיקוח על הבנקים. המשמעות- ככל שמדובר בחשבון בנק (אחד) בו מתבצעות פעולות הן במט"י והן במט"ח, אזי יש להביא בחשבון לצורך הקיזוז גם את פעולות המט"ח. בית המשפט אישר את ניהול התובענה כייצוגית בעילת גביה ביתר המהווה הפרת חוזה והתעשרות בלתי צודקת.