שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט הורה לבנקים למסור מידע פרטי של לקוחות שמסרו שקים אשר נגנבו

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   26.11.2017
The court ordered the banks to provide clients' private information who had handed over checks that had been stolen.
A request was received asking the banks to provide private information about clients who gave checks that later were stolen, in accordance with the Checks Without Cover regualtions. The Court held that this information is not protected under banking secrecy.

בית המשפט הורה לבנקים למסור מידע פרטי של לקוחות שמסרו שקים אשר נגנבו

התקבלה בקשה שביקשה מהבנקים למסור מידע פרטי על לקוחות שמסרו שיקים שנגנבו, בהתאם לתקנות שיקים ללא כיסוי. בית המשפט קבע כי מידע זה אינו חוסה תחת הסודיות הבנקאית.

 ה"פ (נת') 17934-04-17 החברה הישראלית לאשפרה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 5.11.2017)

המבקשת היא חברה שעסקה עשרות שנים בייצור חוטי תפירה. במקרה המדובר, לקוחות החברה, תושבי חברון מהרשות הפלסטינית, מסרו לה שיקים שונים לפירעון חובם כלפיה. שיקים אלה הוחזקו בכספת המבקשת אולם ב-19.3.2017 פרצו לעסק ונגנבה כל תכולת הכספת. המבקשת הגישה תלונה במשטרה. טענה המבקשת- הלקוחות שמסרו את חלקם המשמעותי של השיקים הינם לקוחות מחברון ואין תיעוד מי מסר להם את השיקים אותם סיחרו למבקשת. בהמרצת הפתיחה עתרה המבקשת לבית המשפט, שיורה לבנקים למסור למבקשת פרטים על לקוחות שמסרו שיקים לרבות שמות מלאים, פרטי זיהוי, כתובות עדכניות, מספרי טלפון וכתובות אימייל. הבנקים מאידך טענו כי המידע המבוקש חוסה תחת חובת הסודיות הבנקאית אולם הותירו לבית המשפט את שיקול הדעת בעניין. המבקשת טענה כי המידע המבוקש אינו מכלל במסגרת הסודיות הבנקאית מאחר שמדובר במידע שנמצא היה בידי המבקשת בעת שנמסרו בידיה השיקים שנגנבו וכן מדובר במידע שהבנק מחויב למסור בהתאם לתקנות שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.

דיון: כב' השופטת ליאת הר ציון קיבלה את העתירה וקיבלה את טענת המבקשת כי בנסיבות העניין מדובר בשיקים שהמבקשת אחזה בהם והם נגנבו לה. בתקנות שיקים ללא כיסוי נקבע: "פרטי זיהוי שיימסרו לאוחז- 5. אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו סניף הבנק הנמשך, לפי בקשתו, את הפרטים הבאים כפי שהם רשומים אצלו: (1) שם, מספר זהות ומען רשום של בעל החשבון...".

השופטת סברה כי יש לראות במבקשת כמי שאחזה בשיקים, אף אם אינה אוחזת כיום. מאחר שהשקים לא נפרעו (בשל הגניבה), יש לקבוע כי הבנקים מחויבים בפרטים המנויים בסעיף 5 לתקנות – פרטים אשר כאמור היו בידיה. חיזוק לדבריה הביאה מפסיקת בית המשפט העליון בע"א 439/88 רשם מאגרי מידע נ' ונטורה: "מספר תעודת הזהות ומספר חשבון הבנק של אדם נמנים על ענייניו הפרטיים. אך אם הוא מושך שיק לטובת פלוני, ועליו מודפסים שמו, כתובתו, תעודת הזהות שלו וחשבון הבנק, הרי מסכים הוא בזה להעברת אותו מידע לידיעתו של כל אדם שאותו שיק יוסב לו בדרך הרגילה, ואין בכל הפעולות הללו משום פגישה אסורה בפרטיותו... גם אם נראה במסירת הפרטים על השיק משום "ויתור" או הסכמה מצד הלקוח, הרי שוויתור זה מתייחס למטרה המסוימת שלשמה נמסרו הפרטים, קרי: גביית השיק... אך הסכמה זו חלה כאמור רק לגבי האוחזים בהמחאות האמורות...".

בית המשפט הורה לבנקים למסור את המידע תוך 30 יום.