שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט ביטל הגבלה על חשבון בנק וגרע שיקים לאחר שקבע כי לקוחת הבנק הצליחה להוכיח נוהג מכח התנהגות

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   19.11.2017
The court canceled a restriction on a bank account and withdrew checks after it determined that the bank's customer was able to prove a custom by virtue of conduct according to which the bank used to honor checks even
when the money for payment was deposited the following day

An appeal was received under the Check Without Cover Law, in which it was determined that the costumer of the Bank was able to prove that there was a practice between it and the bank, in which the Bank honored checks even though on the dayof
the value there was insufficient coverage and the funds were deposited the following day

עש"א (אש') 55629-03-17 אלבינה ממייב נ' בנק הפועלים בע"מ (סניף אשקלון 650)(פורסם בנבו, 17.10.2017)

לקוחת הבנק הגישה ערעור לפי סעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי במסגרתו ביקשה לגרוע מהודעת ההגבלה שמונה מתוך עשרת השיקים המסורבים בחשבון. לטענת לקוחת הבנק היה לה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על המשיב לפרוע את השיקים מכוח הסכם עם הבנק (ס' 10 (א)(3) לחוק). לטענתה המשיב נהג להמתין יום או יומיים עד להפקדת הכספים לחשבונה... כמו כן, לטענתה בעיון מדפי החשבון עולה קיומו של נוהג זה ואף ניתן להבחין בדפוס התנהגות לא קבוע בו המשיב כיבד מעת לעת שיקים למרות שלא הופקדו כספים כדי לחזור למסגרת האשראי תוך יום אחד. יצוין כי לקוחת הבנק היא בעלת עסק לטיפולי בריאות ויופי אשר ניהלה חשבון עסקי בבנק. בגין אותו חשבון עסקי היה בין הצדדים הליך קודם בין שיקים שחזרו בשנת 2016. באותו הליך ניתן פסק דין במסגרתו נגרעו מספר שיקים מהשיקים שסורבו בחשבון העסקי מתוך שבית המשפט ציין כי נגרעים הם מהטעם שלקוחת הבנק סברה כי יכולה להפקיד באותו יום עסקים.

לקוחת הבנק טענה כי עשתה כל שביכולתה כדי לעמוד בנוהל שהתגבש בין הצדדים ולהפקיד כספים לפירעון שיקים למחרת הפקדת השיקים או בסמוך לכך. לטענתה, התנהלות המשיב גרמה לה לנהל את החשבון העסקי דרך החשבון הפרטי שלה לאחר שהמשיב לא הנפיק פנקסי שיקים לחשבון העסקי. המשיב, מאידך, הכחיש את הנוהג המדובר וטען כי מדובר מקרים חריגים.

דיון:

נקבע- בית המשפט העליון קבע כי ככלל, הגישה הראויה לנושא השיקים ללא כיסוי צריך שתהא מחמירה (ע"א 9162/04 סורוצקין נ' בנק לאומי לישראל). הטענה של יצירת הסכם מכללא בהתנהגות מכוחו טוען הלקוח כי היה על הבנק לפרוע את השיקים בחריגה מאשראי הינה טענה שכיחה, אולם קשה להוכחה, שעה שאין די בפירעון אקראי של שיק זה או אחר כדי להוכיח קיומה של חובה מצד הבנק להמשיך ולפרוע שיקים אחרים.

ברע"א 10683/07 מטאניס מיכאל חב' לבניין ועב' אבן בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ.... מפנה כב' השופט א' רובינשטיין למאמרו של י' עמית: "להוכחת השינוי של הסכם האשראי שבכתב נדרש דפוס התנהגות מתמשך בין הבנק לבין הלקוח – להבדיל מהתנהגויות אקראיות, שאין ביניהן חוט מקשר. החזרת שיקים על ידי הבנק בעבר היא כשלעצמה יכולה לסתור את טענת הלקוח, כי נוצר חוזה חדש בין הצדדים....העובדה, שהבנק הסכים בעבר לסטייה מעבר לאשראי המאושר אינה מלמדת, כשלעצמה, על חובה להמשיך לעשות כן בעתיד ולתמיד...".

בניגוד לנטען בכתב התשובה של הבנק, בדיון אישר למעשה נציג הבנק, כי בפועל נהגו הצדדים באופן שניתנה ללקוחת הבנק האפשרות להפקיד כספים יום לאחר הצגת השיק לפירעון ואם הייתה יתרה מספיקה ביום הערך, ערב ההפקדות למחרת, לא היו מחזירים את השיק מסיבת אין כיסוי מספיק (אכ"מ).... נציג הבנק הסביר כי גם מבחינה טכנית פקיד בוחן את החשבון רק יום למחרת הצגת השיקים לפירעון ובמידה ובמועד בדיקתו נכנסים כספים המאפשרים לחשבון לא לחרוג ממסגרת האשראי, לא חוזר השיק.

לפיכך מצא בית המשפט כי יש לקבל את עמדת לקוחת הבנק כי הייתה חובה על הבנק לכבד שיקים אשר הופקדו בגינם כספים עד ליום לאחר יום הערך בו הוצג השיק לפירעון. לטענת הבנק כי לקוחת הבנק צריכה להפקיד רק בשעות הפעילות של הבנק כתב בית המשפט כי הבנק לא הוכיח כי הציג ללקוחת הבנק מצג ברור כי עליה להפקיד כספים עד לשעה מסוימת ובחר בתגובתו להסתמך על דפי הבנק מהם לא ניתן ללמוד על טיעון זה.

בנסיבות העניין לא מצא בית המשפט מקום להחמיר עם לקוחת הבנק, ובמקרים בהם תוכיח כי אכן הפקידה כספים מספקים יום למחרת, גם אם לאחר שעות פעילות הסניף, יורה על גריעת שיקים אלו ממניין השיקים המסורבים. לפיכך, קבע בית המשפט כי יש לגרוע 4 שיקים מתוך עשרת השיקים בהודעת ההגבלה. למען הסר ספק, מאחר ובהליך זה הביע הבנק עמדתו כי הסכמתו להפקיד כספים חלה רק עד לשעות הפעילות בסניף, על לקוחת הבנק להקפיד לא לחרוג מגדר הסכמה זו.