שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בנק איגוד ניכס לעצמו יתרות זכות בחשבונות שנסגרו (ללא ידיעת הלקוחות). אושר הסדר פשרה

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין   |   07.11.2017

ת"צ (ת"א) 25629-02-16 מארק שיפמן נ' בנק אגוד לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 19.10.2017)

המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך של 7 מיליון ש"ח נגד המשיב. עניינה של בקשת האישור בטענה, שבעת סגירת חשבונות של לקוחותיו, נהג הבנק לנכס לעצמו יתרת זכות בשיעורים נמוכים שנותרה בחשבון, ללא שיידע את הלקוחות בכך. נטען, שהמשיב הפר את הוראות הדין ובכלל זה את כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח-2008.

לטענת המשיב, עד ליום 27.8.2014 נקט במדיניות לפיה, כאשר במועד סגירת חשבון הבנק נותרה יתרה בסכום נמוך או שווה ערך לסך של 5 דולר, בין אם מדובר ביתרת זכות בין אם מדובר ביתרת חובה, אופסה היתרה על מנת להשלים את פעולת סגירת החשבון. המשיב ציין, שמאחר שמדובר בסכומים נמוכים יחסית עלות הטיפול בהעברתם ללקוח כמו גם עלות הטיפול בגבייתם (ככל שמדובר ביתרת חובה), אינה כלכלית ואינה מצדיקה את העלויות התפעוליות הכרוכות בכך. עוד הוסיף המשיב, שמיום 27.8.2014, קודם להגשת בקשת האישור, חדל מלנקוט במדיניות האמורה. החל ממועד זה, איפוס יתרות בחשבון נעשה רק במקרים של יתרות חובה.

מבדיקה שערך המשיב לגבי תקופה של 7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, הסתכמו כל יתרות הזכות עבור חברי הקבוצה בסכום נומינאלי של 147,195.14 ש"ח. סך יתרות הזכות אינו כולל קיזוז של יתרות החובה, שאופסו בעת סגירת חשבונות אחרים. כך, שיתרות החובה (אותם ספג הבנק), לא נלקחו בחשבון לצורך חישוב סך יתרת הזכות.

דיון:

נקבע- ניתן להסכם הפשרה תוקף של פסק דין. חברי הקבוצה המיוצגת הם כל לקוח שניהל חשבון בנק אצל בנק אגוד לישראל בע"מ, נתן לבנק ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור, קרי מיום 11.2.2009, הוראות סגירה לאותו חשבון וכל לקוח שהבנק סגר את חשבונו ביוזמתו, ערב הגשתה של התובענה הייצוגית בתיק זה, ובמועד הסגירה של אותו חשבון הבנק, נותרה בו יתרת זכות, אשר נכללה בחשבון רווח והפסד של הבנק, חלף הותרתה של יתרת הזכות בחשבון של הלקוח, העברתה ללקוח, לפי הוראות הלקוח.

המשיב ישלם פיצוי בצורה של סעד לטובת הציבור בסך כולל של 129,257.92 ש"ח, שיועבר בהתאם להוראות ס' 20(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, ל"קרן לניהול ולחלוקת כספים הנפסקים כסעד מכוח ס' 20(א)(3) ו-(ג)(2)".

הגמול למבקש יעמוד על סך של 3,877.74 ש"ח, ושכר הטרחה לבא כוחו יעמוד על סך של 21,973.85 ש"ח, בתוספת מע"מ. הסכומים יושלמו תוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין. נקבע כי אין צורך במינוי בודק חיצוני מטעם בית המשפט. המשיב יפרסם הודעה בעיתונים "הארץ" ו"גלובס" תוך 7 ימים מיום אישור ההודעה על ידי בית המשפט. פסק הדין יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים וביחס לעילות התובענה.