שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט התערב בקביעת גובה הריבית נוכח הפרת חובות הגילוי בחוק הלוואות חוץ בנקאיות

מאת: גלעד נרקיס משרד עורכי דין   |   29.10.2017

בית המשפט התערב בקביעת גובה הריבית נוכח הפרת חובות הגילוי בחוק הלוואות חוץ בנקאיות

ת"א (חי') 54127-01-14 שלמה אלפסי נ' עזרא לוי (פורסם בנבו, 20.10.2017)

שני צדדים חתמו על הסכם הלוואה בסך 200,000 ש"ח (אם כי הייתה מחלוקת עובדתית בעניין זה). בסופו של יום שני הצדדים סטו מהוראות ההסכם. על אף שקיבל בית המשפט את גרסתו העובדתית של התובע, מכיוון שלא עמד בחובות הגילוי הדרושות לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993, נתן סעד לנתבעים בצורת שינוי הריבית בהסכם זה.

השאלה המשפטית : שני צדדים חתמו על הסכם ואולם בהסכם זה חסרים לא מעט פרטים. בנוסף, שני הצדדים מציגים עובדות שונות. בין היתר טענו הנתבעים כי התובע הפר את חובת הגילוי הנדרשת בחוק. מה הדין?

העובדות

ביום ה-  30.1.2009 נכרת בין הצדדים הסכם הלוואה. בהתאם לאמור בהסכם לוו הנתבעים מהתובע 200,000 ש"ח. בעוד לטענת התובע נתן לנתבעים 200,000 ש"ח במזומן, טוען הנתבע כי התובע מסר לו כ-120,000-123,000 ש"ח, מתוכם 100,000 ש"ח בהמחאה והיתרה במזומן. יתרת סכום ההלוואה קוזזה, כך טוען הנתבע, כנגד חובות וכתבי ערבות מכוחם חב הנתבע לתובע.

לאחר תקופה בה שילם הנתבע את החזרי ההלוואה, במרץ 2010 חדל הנתבע לשלם לתובע. ביום ה-27.1.2014 הגיש התובע תביעה בסדר דין מקוצר. בקשת רשות להתגונן ניתנה לנתבע. בדיון טענו בין היתר הנתבעים כי התובע הפר את חובת הגילוי הקבועה בסעיף 3 לחוק הסדרת הלוואת חוץ-בנקאיות, שהינה חובה קוגנטית.

דיון :

נקבע- בית המשפט ציין כי יש להצר על כך שהצדדים סטו מהסכם ההלוואה עליו חתמו. מצב דברים זה מחייב את בית המשפט להכריע בין עדויות סותרות בעל פה, אשר מהימנותן פחותה.

מבין שתי הגרסאות, העדיף בית המשפט את גרסת התובע דווקא.

 

ואולם, נקבע על ידי בית המשפט כי היחסים בין הצדדים כפופים להוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, באשר הנתבעים הם יחידים והתובע הינו גורם שאינו מוסד בנקאי בפיקוח (ס' 1 לחוק). כמו כן, מכיוון שהסכום המדובר (200,000 ש"ח) אינו על על כ-מיליון ש"ח, הרי שהסכם זה לא הוחרג מהחוק.

בית המשפט קבע כי מולאה חובת הגילוי בהתאם לס' 3(א) לחוק (מתן עותק ללווה והזדמנות סבירה לעיין בו לפני חתימתו, וכן מסירת עותק חתום ממנו לאחר החתימה). ואולם בבדיקת ס' 3(ב) לחוק נמצאו הממצאים הבאים- א. כתובת המלווה לא הופיעה בהסכם ב. שיעור העלות הממשית של האשראי (ס' 3(8) לחוק) לא הופיעה ג. סכומי התשלומים לפירעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום לפי הידוע בעת חתימת חוזה ההלוואה (לוח סילוקין) לא הופיע בהסכם (ס' 3(9) לחוק) ד. הצעדים שרשאי המלווה לנקוט בשל אי תשלום במועד והתנאים לנקיטת צעדים אלה (ס' 3(10) לחוק) לא פורטו בהסכם ההלוואה. בנוסף, נכתב בהסכם כי "המלווה יהא רשאי לנקוט בהליכים בהתאם לשיקול דעתו".

לעניין שיעור עלות האשראי המירבי, ס' 1 לחוק הגדיר כי היא "תהיה פי שניים ורבע מן השיעור שיפרסם בנק ישראל מדי חודש בחודשו, של העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שנקבעו על ידי בנק ישראל". העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר 2009 היה 4.93 אחוזים. מכאן כי העלות המרבית שרשאי היה התובע לגבות היה 11.0925%. בפועל קבע ההסכם ריבית של 2% בחודש, 24% בחישוב שנתי.

בין הפרת חובת הגילוי הקבוע בס' 3 לחוק זכאים הלווים לסעד לפי ס' 4 לחוק (סעד בגין הפרת חובה לפי סעיפים 12(ב) ו-15 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973) או לפי ס' 9(א) לחוק (שינוי ההסכם או תנאי בו על-ידי בית המשפט או ליתן כל הוראה אחרת שתיראה צודקת בנסיבות העניין). בית המשפט קבע כי אינו סבור שהנתבעים הוטעו על ידי הסכם ההלוואה ועל כן, בנסיבות אלה, הסעד הנכון הנו זה הקבוע בס' 9 לחוק.

בית המשפט לא ביטל את ההסכם וקבע כי הנתבעים ישבו לתובע את הקרן אך ללא הריבית עליה הוסכם. בסופו של יום נקבע כי הנתבעים ישלמו לתובע 100,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, בשיעור הריבית הקבוע בגין חוב פסוק מיום 30.1.2009 ועד התשלום המלא בפועל. הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ש"ח נפסקו לרעת הנתבעים.