שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דחיית תביעה של מלווה חוץ בנקאי

מאת: משרד עוה"ד גלעד נרקיס   |   03.10.2017

בית משפט דחה 4 תביעות לביצוע שטר חוב עקב אי עמידה בחובות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. נקבע כי אם ישנם שני לווים- פרט ותאגיד- גם אז יחול החוק.

תא"מ (ת"א) 49266-02-15 מאה בשירות ש.ב בע"מ נ' אליהו דרור (פורסם בנבו, 03.09.2017)

מדובר ב-4 תובענות (תביעה לביצוע שטרי חוב) שאוחדו. בכולן לקח אדם בשם ויסמן הלוואות בסכומים שונים (לו ולחברה בשליטתו) מהתובעת כאשר 3 הנתבעים היו ערבים שלו ב-4 הלוואות אלה. הסכומים נעים בין 20 אלף ש"ח ל-135 אלף ש"ח. ויסמן לא הצליח לעמוד בהתחייבויות ופנה להליך פשיטת רגל. אז פנתה התובעת לנתבעים (הערבים).

השאלה המשפטית- האם ההלוואות שהעמידה התובעות לויסמן הן הלוואות אשר כפופות לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג – 1993 (להלן- " החוק ").

הטעם לכך הוא, שסעיף 11 לחוק קובע כי: "נפתח נגד הלווה הליך בבית משפט או בהוצאה לפועל לביצוע שטר שחתם הלווה בקשר לחוזה הלוואה, יהיו זכויות האוחז בשטר כפופות להוראות חוק זה כאילו היה המלווה, אלא אם הוכיח האוחז בשטר כי הוא אוחז בו בתום לב ובעד תמורה, וכי הוא לא ידע שמקור השטר בחוזה הלוואה כאמור".

וגם- ס' 12 לחוק קובע כי "כל טענה העומדת ללווה לפי חוק זה, תעמוד גם לערב להלוואה".

 השאלה פה היא האם הדיון הוא רק במסגרת דיני השטרות או שמא לפי החוק. בשלב זה ציין השופט כי החוק תוקן ושמו הפך ל"חוק אשראי הוגן" אולם הוא טרם נכנס לתוקף ולכן החוק טרם התיקון הוא החוק הרלוונטי.

הנתבעים טענו שתי טענות- 1. באחת התביעות לא הוצג הסכם ההלוואה, הפרה של ס' 3 לחוק ועל כן יש לדחות את התביעה הזו. 2. הנתבעים טענו שערבו להלוואות ספציפיות. מנגד, התובעת טענה שהערבות הייתה ל"מסגרת אשראי" או "אובליגו" ולכן- גם אם הלוואה קונקרטית נפרעה, אין בכך כדי לפרוע את הנתבעים מערבותם.

טענה התובעת כי החוק לא חל שכן ההלוואות ניתנו לויסמן לטובת חברתו. השופט דחה טענה זו:

"חוק ההלוואות קובע מפורשות בסעיף ההגדרות שלו, כי החוק אינו חל על הלוואות שנטל תאגיד (וראו סעיף 1 לחוק ההלוואות). מבחן התחולה של החוק הוא, אפוא, חד וברור: אם הלווה הוא אדם פרטי – חלות הוראות החוק; אם הלווה הוא תאגיד – החוק אינו חל. החוק אינו מתייחס לשאלת מטרת ההלוואה או השימוש שעושה לווה בכסף – אם לצרכים פרטיים או עסקיים, ומכאן שההבחנה שמציעה התובעות – אינה מעוגנת בחוק".

טענת התובעת שהחוק לא חל כי ההלוואות ניתנו לתאגיד נדחתה מטעם נוסף. ב-2 הלוואות הלווים היו ויסמן וחברתו ו-2 האחרות הלווה היה רק ויסמן. נקבע- "גם ביחס להסכמים שבהם התאגיד רשום כלווה נוסף, אני סבור שיש להחיל על הערבים את הגנות חוק ההלוואות. הטעם לכך הוא, שמשעה שויסמן חתום על ההלוואה כלווה פרטי (להגדיל מחתימתו כאורגן של עדן אחזקות), אין כל ספק שלפחות ביחס לחיוב שנטל על עצמו ויסמן באופן פרטי – יש תחולה לחוק, ועל כן הערבים זכאים לחסות אף הם תחת הגנות החוק".

 נקבע – כל ההלוואות חוסות תחת החוק.

 טענה התובעת כי שטרי החוב נועדו להבטיח את מסגרת האשראי שהעמידה לטובת ויסמן, ולא להבטיח הלוואה קונקרטית. השופט דחה טענה זו- "לטעמי, חובת תום הלב החלה על התובעת, כמו גם חובת הגילוי הקבועה בסעיף 3 לחוק ההלוואות.... חייבה את התובעת לציין – הן במסגרת הסכמי ההלוואה שעליהם חתמו הערבים, והן במסגרת שטרי החוב – כי מדובר בערבות בסכום קצוב לחיוב מתמשך ומתחדש, קרי – למסגרת אשראי ולא להלוואה מסוימת".

משנקבע כי החוק חל, נדרשת כל תביעה לעמוד בהוראותיו של ס' 8(א) לחוק, המחייב צירוף של עותק מהסכם ההלוואה כבר לכתב התביעה. בע"א (ת"א) 4003/07 בס נ' אריה [פורסם בנבו](2009) נקבע כי "חובת צירוף הסכם ההלוואה לכתב התביעה אינו עניין דיוני, כי אם דרישה מהותית, אשר הפרתה – עלולה להביא לדחיית התביעה כולה".

משלא הוצג הסכם הלוואה תקף ביחס לערבות זו, לא ניתן לדעת מהם תנאי ההלוואה, אם ניתה בכלל הלוואה כאמור, והאם הוחזרה. משכך, יש לקבוע כי לא התקיימה דרישת הכתב הנקובה בסעיף 2 לחוק ההלוואות, וממילא לא התקיימו דרישות הגילוי של סעיף 3 לחוק ההלוואות, אזי רשאי בית המשפט להורות על בטלות הסכם ההלוואה כולו – מתוקף סמכותו לפי סעיף 9 לחוק ההלוואות. מאחר שעל פי ס' 2 לחוק הערבות אין ערבות אלא לחיוב בר-תוקף -הרי שאם ההסכם בטל, גם הערבות בטלה.

בהלוואה אחרת היה חתום הערב רק על שטר החוב ולא על ההסכם עצמו. כמו כן, ההסכם לא כלל את לוח הסילוקין. מעבר לזה, הוסיף השופט – "היקף הריבית שנקבע – ריבית שנתית בשיעור של 20% ותוספת של 13% בגין ריבית פיגורים – חורג חריגה רבתי מסכום הריבית המותר בחוק ההלוואות".

 כל התביעות נדחו.