שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - נש"מ - מהו אשראי

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   22.04.2017

תן אשראי דרך עיסוק, למעט פעולות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ולרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה:

ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות‏; 

מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, שלא כאמור בפסקה (1), לרבות שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981‏; 

מתן ערבות להתחייבות של אחר; 

מתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב.

מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות. 

החוק קבע כי הפעולות הבאות יוחרגו מהגדרת האשראי בסעיף זה "...למעט מתן אשראי כאמור בידי מוכר הנכס או נותן שירות דרך עיסוק או משכירו שהוא אחד מאלה: 

מתן אשראי ללקוח בודד בסכום הנמוך מ-30,000 שקלים חדשים, או מסכום אחר שקבע השר באישור וועדת הכספים של הכנסת; 

מתן אשראי בידי מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, גם שלא למטרות רווח, שעיסוקו במכירת נכסים או במתן שירותים שאינם פיננסיים, למי שאינו צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981; 

מתן אשראי שהתקיימו לגביו תנאים שקבע השר, לרבות לעניין תקופת האשראי או לעניין שיעור הריבית, באישור ועדת הכספים של הכנסת;