שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - נש"מ - על מי חל החוק

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   22.04.2017

סעיף 12 לחוק קובע כי לא יעסוק אדם במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין, ובהתאם לתנאי הרישיון. הסעיף מוסיף וקובע כי מי שבידו רישיון כאמור בסעיף קטן (א) לא יעסוק במתן שירות פיננסי בהיקף פעילות נרחב אלא אם כן בידו רישיון מורחב.

סעיף 14 קובע כי סוגי הרישיון לעיסוק במתן שירות פיננסי יהיו:

v     רישיון למתן שירות בנכס פיננסי

v     רישיון למתן אשראי

נותן שירותים פיננסיים הוגדר כמי שעוסק במתן אשראי או במתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתם בחוק המוצע, והוא בעל רישיון בהתאם להוראות פרק ג' המוצע, יוגדר כנותן שירות פיננסי ויחולו עליו חובות כמפורט בחוק המוצע.

 

בהצעת החוק נאמר כי להגדרה "מתן אשראי", מוצע להגדיר פעולה זו באופן רחב, כך שההגדרה תכלול את כל הפעולות שיש בהן מתן אשראי ומחייבות כיום רישום במרשם נותני שירותי מטבע לפי סעיף 11ג לחוק איסור הלבנת הון, וכן מתן אשראי בלא זכות חזרה. יצוין כי על פי ההגדרה המוצעת כל פעולה של ניכיון תיחשב כמתן אשראי לפי החוק, וכן כל מתן ערבות לאחר[1].

עם זאת, השר הוסמך לקבוע סוגי פעולות שלא יראו אותן כמתן אשראי לעניין חוק הפיקוח.

 להגדרה "נכס פיננסי" - ההגדרה המוצעת מתבססת ביסודה על רשימת הנכסים המופיעה כיום בהגדרה "נכסים פיננסיים" שבסעיף 11ג(ג) לחוק איסור הלבנת הון. על רשימה זו הוספו גם לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים שניתן לצבור בהם ערך כספי מעל סכום שקבע השר, והכוונה בין השאר לתווי קניה.

עם זאת, אין הכוונה לכך שכל גורם העושה שימוש בתווי קניה כדרך עיסוק יהיה חייב בקבלת רישיון, ועל כן מוצע לקבוע שרק לוחית או חפץ הטעונים בערך כספי בסכום העולה על סכום שקבע השר, ייחשבו כנכס פיננסי לעניין ההגדרה המוצעת.

 עוד הוכלל בהגדרההמוצעת "מטבע וירוטאלי" כשהכוונה היא לאפשר למפקח לפעול ולפקח גם על שוק השירותים הפיננסיים שאינם בנכסים מוחשיים, או באמצעים כספיים סטנדרטיים,שוק אשר עדיין נמצא בחיתוליו וצפוי להתפתח בשנים הקרובות. כמו כן מוצע להסמיך את השר לקבוע באישור ועדת הכספים של הכנסת סוגים נוספים של נכסים פיננסים שייכללו בהגדרה ושהעיסוק בהם יוסדר במסגרת חוק הפיקוח.

 להגדרות "רישיון", "רישיון למתן אשראי", "רישיון למתן שירות בנכס פיננסי" - על פי חוק הפיקוח ייתן המפקח שני סוגים של רישיונות לעיסוק במתן שירותים פיננסיים - רישיון לעיסוק במתן אשראי ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי. כל אחד מרישיונות אלה יכול שיהיה רישיון בסיסי או רישיון מורחב, לפי היקף הפעילות של נותן הרישיון.

 שירות בנכס פיננסי הוגדר כשירות כאמור באופן רחב ונכללו בו כל הפעולות והשירותים הנעשים בנכסים פיננסיים דרך עיסוק, שאין בהם מתן אשראי. ההגדרה המוצעת כוללת את כל הפעולות המנויות כיום בסעיף 11ג(א) לחוק איסור הלבנת הון, שלגביהן נדרשת חובת רישום כנותן שירותי מטבע לפי החוק האמור ואף מוסיפה עליהן, אך אינה כוללת פעולות שיש בהן משום מתן אשראי, שכן אלה נכללות במסגרת הגדרת "מתן אשראי".

 לעניין זה יובהר שכל עסקה בנכס פיננסי, שהתמורה כנגדה ניתנת באמצעות קיזוז, נחשבת אף היא כשירות בנכס פיננסי. כך למשל עסקה שעניינה העמדת נכסים במדינה אחת כנגד קבלת נכסים במדינה אחרת,נכללת אף היא תחת ההגדרה, גם אם בסופו של יום הגורםשהעמיד את הנכס והגורם שקיבל את הנכס לא העבירו את התמורות במועד העסקה, אלא ביצעו התחשבנות במועד מאוחר יותר.

 הבא נסכם מהו מתן שירות בנכס פיננסי ומהו מתן אשראי:

[1] מוצע גם לכלול בהגדרה פעולות שיש בהן מתן אשראי אגב מכירה או השכרת נכס למעט מתן אשראי כאמור לתקופה קצרה או בסכום נמוך כפי שיקבע השר.