שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

על מי החוק חל

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס www.narkis-law.com   |   13.04.2017

1.       על מי החוק חל? [סעיף 1 לחוק הלוואת חוץ בנקאיות]?

"לווה" – כל אדם למעט תאגיד, החוק מגן על לווים שהינם אנשים פרטים. כך למשל חברה בע"מ, לא תיחשב כחוסה תחת הגנות חוק זה.

§         בהצעת חוק החדש (תיקון מספר 3) נקבע, כי יש לאפשר להחיל חוק זה, גם על תאגידים מסוג התאגידים אשר מצא השר, כי יש להכניסם תחת הגנת החוק. בדברי ההסבר לחוק נאמר כי הרציונאל שבבסיס החוק, קרי, הגנה על הלווים מתוך תפיסה כי לתאגיד משאבים רבים יותר וכוח מיקוח רב יותר אל מול המלווים, ומניעת עושק והעדר תום לב מצד המלווים, יתקיים גם לגבי תאגידים.

§         לדיון: בדוח ועדת זקן הובהר כי קיימים קשיי השגת אשראי גם ביחס לעסקים זעירים, במחזור של עד 5 מיליון ₪.

§        

 

"מלווה"- מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעתו בחוק הבנקאות.

§         בהצעת החוק החדש (תיקון מספר 3) נקבע, כי החוק יחול על מי שנותן הלוואה, וכן מי שעוסק בהפעלת מערכת לתיווך מקוון באשראי , דוגמת "בלנדר".

§         מוצע להחיל את חובות הצעת החוק גם על גופים נותני אשראי וגופים בעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי המוסדרים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדיים.

§         גם על מלווה מוסדי המוגדר כתאגיד בנקאי, מבטח, חברה מנהלת או כל גוף אחר שקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר.