שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מיהו בעל שליטה ומיהו בעלי עניין והשפעה לצורך הרישיון

מאת: משרד עורכי הדין גלעד נרקיס   |   13.04.2017

"בעל השפעה" – מי שביכולתו לכוון את פעילותו של מבקש רישיון שהוא יחיד, במישרין או בעקיפין, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה במבקש הרישיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מי שמממן למעלה מ-50% מהיקף הפעילות של מבקש הרישיון שהוא יחיד, יראו בו כבעל השפעה.

"בעל עניין" – כל אחד מאלה:

1.       מי שמחזיק ביותר מ-10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבקש הרישיון;

2.       מי שמחזיק אמצעי שליטה בשלושה נותני שירותים פיננסיים או מבקשי רישיון, ובלבד שההחזקה בכל אחד מהם היא של יותר מ-5% מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו.

"בעל שליטה" – מי שברשותו היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט אם מתקיים בו אחד מאלה:

1.       הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד;

2.       בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

3.       אדם או תאגיד המחזיק באמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים כערובה לחיוב, כאמור בסעיף 26(ז) לחוק.

לעניין הגדרה זו, "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו כמשתפי פעולה דרך קבע לעניין יחיד – אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולעניין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ותאגיד שאחד מהם שולט בו. 

קישור לאתר הרשות