שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

רישיון לנש"מ ונתוני אשראי

מאת: משרד עורכי דין גלעד נרקיס   |   13.04.2017

לפי הוראות סעיף 12(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: החוק או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים) לא יעסוק אדם במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן אשראי, ובהתאם לתנאי הרישיון. סעיפים 15 עד 17 לחוק מסדירים את אופן הגשת הבקשה לקבלת רישיון וכן את הנתונים והמסמכים שבקשה זו אמורה לכלול.

 מטרתו של נוהל זה לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת רישיון עבור עיסוק במתן אשראי, לרבות המסמכים שיוגשו במסגרת בקשה כאמור, בשים לב לכך כי למפקח על נותני שירותים פיננסים (להלן: המפקח) קיימת סמכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה.

קישור לנוהל