שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נדחתה תביעת בנק כנגד ערבים, בשל התיישנות

מאת: משרד עוה"ד גלעד נרקיס   |   07.02.2017

בית המשפט דחה את תביעת הבנק כנגד הנתבעים מחמת התיישנותה. בתוך כך, נדחתה טענת הבנק לתחולת החריג הקבוע בסעיף 9 ב חוק ההתיישנות , ונקבע בהערת אגב כי העובדה שהחוב הנטען תפח מ-70,000 ₪ ל-400,000 ₪, תוך עשור, הינה מטרידה ביותר.

ת"א 28028-07-13 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' רסלר ואח', (פורסם בנבו, 8.1.2017).

 בתביעה הנדונה, אשר הוגשה בהליך של סדר דין מקוצר, עתר הבנק לחייב את הנתבעים בתשלום חוב הנובע מערבותם של הנתבעים לפירעונו. אין מחלוקת בין הצדדים על כך שהנתבעים ערבו לפירעון החוב, אולם לטענתם, החוב נפרע זה מכבר ומכל מקום התביעה התיישנה עוד בטרם הוגשה. התובע טען כי התביעה טרם התיישנה וכי אפילו התיישנה, הרי שלנוכח הודאת הנתבעים בקיומו של החוב, חלה הוראת סעיף 9 בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

טענת הנתבעים היא כאמור, כי התביעה אשר בעת הגשתה, ביום 14.7.2013, עמדה על סך כ-400,000 ₪, בשל חוב אשר בשנת 2003 היה בסך 70,000 ₪, התיישנה שנים רבות בטרם הוגשה.

בעניין טענת ההתיישנות, טענו הערבים כי המועד שבו נולדה עילת התביעה, אשר החל ממנה יש למנות את תקופת ההתיישנות היא במועד בו שלח אליהם הבנק את מכתב הדרישה לפרוע את החוב בחשבון החברה, למעט יתרה אשר לגביה נדרש בירור נוסף; לפיכך ומאחר שתביעה כספית מתיישנת בחלוף שבע שנים מהיום שבו נולדה התביעה (סעיפים 5 ו-6 בחוק ההתיישנות), הרי שהתביעה התיישנה. שכן, לעניין תביעת בנק בקשר ליתרת חוב בחשבון בנק, נקבע, כי לעניין התיישנות תביעה, המועד שבו מתגבשת עילת התביעה של חוב שלגביו הוסכם כי מועד פירעונו הוא עם דרישה לסלקו, הוא במועד הדרישה (ד"נ 32/84 עזבון ולטר וויליאמס נ' London Israel British Bank, פ"ד מד(2) 265 (1990) (להלן – עניין וויליאמס).

טענת הבנק היא, כי התביעה לא התיישנה וכי אפילו התיישנה, הרי שלנוכח הודאת הנתבעים בחוב הנתבע ועל-פי הוראת סעיף 9 בחוק ההתיישנות, נדחה מועד תחילת מניית תקופת ההתיישנות.

בית המשפט קבע כי בעניין דנן, נקבע בהסכם הערבות, כי מועד הפירעון יהיה תוך שבעה ימים ממועד דרישת הבנק מהערב לסלק את החוב. לפיכך וכפי שנקבע בעניין וויליאמס, משנקבע כי על הערבים לסלק את החוב , "עם דרישה", כי אז חיובם של הנתבעים התגבש במועד הדרישה.

הוראת סעיף 9 בחוק ההתיישנות, שעניינה "הודאה בקיום זכות", קובעת כי אם הנתבע הודה בזכות הנתבעת ממנו, כי אז תקופת התיישנות התביעה בעניין אותה זכות, תחל מיום ההודאה.

בעניין הוראה זו נקבע, שכדי "לבוא בגדרי חריג זה נדרש כי תתקיים הודאה מפורשת של הנתבע (...) בקיום הזכות או שיעשה מעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות" (ע"א 2016/07 שמעון לוי נ' ששון לוי (2009), )עוד נקבע, כי אין די בהודאה משתמעת אלא, על ההודאה בקיום הזכות להיות מפורשת.

מאחר שהוראת סעיף 9 בחוק ההתיישנות היא בגדר חריג לכלל ההתיישנות, הנטל להוכחת כל התנאים של החריג מוטל על הטוען לו, ובענייננו, על הבנק.

מכל האמור עולה אפוא, כי תביעת הבנק מהנתבעים לפרוע את יתרת החוב בחשבון החברה, התיישנה זה מכבר. כך גם עלה כי לא התקיים החריג הקבוע בסעיף 9 בחוק ההתיישנות, אשר על-פיו, במקום שבו נתבע מודה בקיום זכותו של התובע, נדחה המועד שהחל ממנו תימנה תקופת ההתיישנות. לנוכח מסקנה זו, דין התביעה להידחות על הסף.

בית המשפט אף הוסיף בהערת אגב כי לא ברור כיצד חוב אשר בשנת 2003 עמד על סך 70,000 ₪, הפך כעבור עשור, לסכום המגיע לכ-400,000 ₪ בשנת 2013 ועוד היד נטויה...וכלשונו: " אכן מדובר בשאלה מטרידה ועוד יותר מכך, מטרידה העובדה שהתובע אף לא ראה לנכון להבהיר כיצד חושב הסכום הפנטסטי הנתבע והסתפק בנוסחה חסרת פשר ללא כל נתונים....מדובר בשאלה מטרידה. אכן לא ברור כיצד חוב מגיע עד כדי כמעט פי שבעה במשך עשור בלבד. כאמור, איננו נדרשים לכך, אולם התהייה עולה בין השאר, גם לנוכח העובדה שכזכור, יחסי בנק ובעל חשבון הם גם יחסי לווה ומלווה, הנגזרים ממצב החשבון. כך, אם החשבון ביתרת חובה, הבנק הוא המלווה ובעל החשבון הוא הלווה ולעומת זאת, במצב של יתרת זכות, מתהפכים היוצרות, הבנק הופך ללווה ובעל החשבון הוא המלווה. מצב זה מעלה תהייה, אם הסכום היה מאמיר עד כדי כמעט פי שבעה, במצב הפוך, שבו החשבון ביתרת זכות. בהחלט מובן לנו כי מדובר במצב שונה, אך לא מובן הכיצד כך האמיר סכום החוב".