שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט הורה על בטלות משכון עקב הפרת חובת הגילוי ופגם בהליך החתמתה

מאת: משרד עו"ד גלעד נרקיס   |   14.12.2016

בית המשפט קבע כי עיסקת משכון דירת מגורים, לפיה מושכנה הדירה לטובת הבנק, הינה בטלה, באשר אשת הלווה, שהינה עקרת בית שאינה יודעת קרוא וכתוב, לא הבינה כלל על מה היא חותמת, מה עוד שהוחתמה בפני עורכי דין חיצוניים ולא בפני פקידי הבנק.

 ה"פ 17688-11-10 דזנשבילי ואח' נ' בנק אגוד, פורסם בנבו, 30.11.16

 המנוח, שעסק בתחום היהלומים, ניהל את חשבונו אצל הבנק הנתבע במשך 30 שנה, אשתו אשר לא נטלה חלק בעסקיו ותפקדה כרעייה ואם הוחתמה על מסמכי מישכון של דירת המגורים המשותפת לשניים.

בעתירתה זו, עתרה למתן צו הצהרתי אשר יורה על ביטול המשכון שנרשם לטובת הנתבע.

לטענת המבקשת, היא לא קיבלה הסבר נאות על משמעות המשכון וזאת בניגוד לחובתו של הבנק כמוסד בנקאי, משכך דין המשכון להתבטל.

בית המשפט בחן האם המבקשת הבינה את משמעות המסמכים עליהם היא חותמת והאם היתה מודעת לשעבוד, משמעותו ותוצאותיו.

נקבע כי מעדות המבקשת עלה, כי זוהי אישה שלא הבינה את הסיטואציה, לא קיבלה הסבר נאות ופעלה כדי לרצות את בעלה המנוח מבלי שהיה לה מושג אמיתי על משמעות חתימתה.

היא שבה והסבירה כי חתמה על המסמכים משום שבעלה הוא "איש כבוד" וכפי שהבינה פעל כדי לרצות את אחיינו. זה אינו הסבר מלא ונאות הנחוץ למשכון דירת מגורים.

בית המשפט זקף לחובתו של הבנק את העובדה שהמבקשת לא חתמה לפני פקיד הבנק בסניף הבנק ולאחר שקיבלה הסבר מלא מן הגורמים הבנקאיים; היא חתמה לפני גורמים חיצוניים, עורכי הדין אליהם הובאה ע"י בעלה המנוח.

פקידי הבנק שהעידו תיארו כולם את מערכת היחסים העיסקית והאישית מול המנוח.

איש מהם לא נחשף למבקשת, לא פגש בה לפני ובמועד יצירת המשכנתא.

המבקשת לא קיבלה הסבר נאות מפקידי הבנק והחתימה על מסמכי המשכון לא היתה לפניהם.

במישור זה, התנהלות הבנק שהניח את רכיב החתימה על מסמך כה חשוב כמשכון דירה בידי המבקשת ובעלה המנוח, באמצעות עורכי דין חיצוניים, לוקה בחסר.

היה על הבנק לדאוג לכך שהמבקשת תגיע לסניף ותיפגש עם נציג מטעמו לצורך החתימה על משכון הנכס. מדובר במשכון דירת מגורים היחידה של בני הזוג. היה מקום שהבנק יוודא ע"י גורם מקצועי מטעמו באופן ברור ונעלה מכל ספק, כי היא מבינה את משמעות חתימתה. נושא חשוב כזה אין להניח ביד עורכי דין חיצוניים, אליהם הובאה ע"י בעלה המנוח.

 

בית המשפט הדגיש  כי מדובר בעקרת בית שאינה יודעת קרוא וכתוב.

כל מוצאותיה ומובאיה היו תלויים בבעלה המנוח  והיא פעלה לפי בקשותיו בלי לחקור ולשאול.  מצב עניינים זה היה נוח מן הסתם לנתבע, שהיה זקוק לביטחון לכיסוי יתרת החוב בחשבון. אך עם כל הרצון להוסיף בטחונות נוספים לחשבון, לא היה מקום שהבנק יזניח את חובתו לברר היטב כי המבקשת מודעת למשמעות חתימתה.

 

נקבע כי חובת הגילוי והזהירות של הנתבע, כבנק, כלפי המבקשת הינה שוות ערך לאלו החלות עליו כלפי לקוחו סעיף 17א לחוק הבנקאות (שרות ללקוח) תשמ"א-1981.

הבנק כפוף לחובות גילוי מוגברות אשר נועדו לשקף את עוצמתו של הבנק אל מול הלקוח. הבנק מחויב לפעול בתום לב, לא להטעות את מקבל השירות, לגלות כל פרט בעל חשיבות לשירות הניתן ולא פחות חשוב – עליו לפרט את מכלול הסיכונים הכרוכים בשירות זה.

בענייננו, הרי שבכל הקשור למבקשת עולה כי אין מחלוקת שהיא לא חתמה בפני מי מנציגי הבנק על שטר המשכון ולא ניתן לה ע"י פקידי הבנק כל הסבר אודות הסיכונים וההשלכות הנובעים מחתימה על שטר משכון שכזה ובמיוחד כאשר המדובר במשכון דירת המגורים היחידה של המשפחה.

גם אם המנוח עצמו היה מודע למשמעויות ולסיכונים הכרוכים ביצירת המשכון, אין באמור בכדי לפטור את הנתבע מחובתו לגלות וליתן על כך הסבר מלא לורה.

אין מחלוקת שאיש מפקידי הבנק לא פגש בה עובר ליצירת המשכון על ידה, ואיש מהם לא נתן לה כל הסבר אודות חתימתה על שטר המשכון. אף מסמכי המשכון עצמם לא נחתמו אל מול נציגי הבנק.

 

אשר על כן, נקבע כי בהעדר הסבר, דין חתימת המבקשת על שטר המשכון להתבטל.

יתרה מזו, מאחר ושתי חתימות היו נחוצות לצורך יצירת המשכון על הדירה, אין להכיר בחתימה חלקית ואין לומר כי חציו של המנוח כן שועבד לטובת הבנק. העיסקה כולה נהגתה ונוצרה כחטיבה אחת. שתי חתימות היו אמורות ליצור אותה. כיוון שנפל דופי בחתימה אחת של המבקשת, משליך הדבר ומקרין גם על חתימתו של המנוח. לא רק המשכון שיצרה המבקשת פסול, אלא הפסלות הזו נמשכת ומכתימה גם את חתימתו של המנוח.

עיסקת המשכון כולה לא קמה, משום הדופי החמור שנפל בחתימתה של המבקשת וכפועל יוצא בטל המשכון כולו.