שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת הבנק להסביר ולהבהיר משמעות חתימת הלקוח הינה רחבת היקף

מאת: משרד עורכי דין גלעד נרקיס   |   23.11.2016

ההלכה הפסוקה לפיה ויתור על זכויות הקשורות להגנת הדייר או לדיור חלוף יהא בתוקף רק אם הובהרו למוותר הזכויות ומשמעות הוויתור עליהן –ראוי שתחול גם על אישורים, ויתורים והתחייבויות כגון אלו המופיעים בכתב האישור שנחתם במקרה הנדון. הדברים עולים בקנה אחד עם המדיניות המשפטית המצויה והרצויה, המטילה על הבנק חובות גילוי במובן הרחב.

ע"א 7095/15 בנק דיסקונט לישראל נגד אתי שימר, (פורסם בנבו, 13.11.16).

בית המשפט העליון דחה שלושה ערעורים שהוגשו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, במסגרתם ערער הבנק, בין היתר, על קביעת בית המשפט המחוזי לפיה התקבלה תביעתה של לקוחה ונקבע כי הליך החתמתה על כתב האישור בוצע שלא כדין, וכי הנושא באחריות לכך הוא הבנק. בית המשפט הסביר כי הבנק אמור היה לוודא שניתנו ללקוחה מלוא ההסברים לגבי זכויותיה בבית ומשמעות חתימתה על כתב האישור – אלא שהבנק לא עשה כן. בין היתר נקבע, כי הלקוחה הוחתמה על כתב האישור שעה שכתב המשכון העיקרי כלל לא הוצג לפניה, ואף לא הועבר לידי עורך דינה. עוד נקבע, כי כתב האישור לא כלל הוראה ברורה ומפורשת ממנה יכולה הייתה להבין את משמעות ויתורה על זכותה לדיור חלוף. בנסיבות אלה נפסק כי הבנק נושא באחריות לפגמים בהליך החתמתה על כתב האישור.

הבנק מיקד את ערעורו בקביעת בית המשפט המחוזי שלפיה כתב האישור משולל תוקף משפטי ואינו מחייב את הלקוחה. הבנק גרס כי ניתנו ללקוחה הסברים מספקים על מהות כתב האישור. יתר על כן, נטען כי ממילא הוכח שהלקוחה הייתה חותמת על כתב האישור, ללא קשר להיקף ההסברים והמידע שהיו ניתנים לה. זאת ועוד, הבנק סבור כי אי מתן ההסברים לכאורה, מקים למשיבה לכל היותר זכות לדיור חלוף אך לא שולל את תוקף כתב האישור מעיקרו, וממילא לא מלמד על היעדר תחולת המשכנתא לגבי זכויותיה בבית.

בית המשפט העליון דחה את שלושת הערעורים וקבע ביחס לטענות בערעור הבנק כי לפי ההלכה הפסוקה ויתור על זכויות הקשורות להגנת הדייר או לדיור חלוף יהא בתוקף רק אם הובהרו למוותר הזכויות ומשמעות הוויתור עליהן. בהמשך קבע בית המשפט, כי ראוי שהלכה זו תחול בנסיבות המקרה גם על אישורים, ויתורים והתחייבויות כגון אלו המופיעים בכתב האישור. הדברים עולים בקנה אחד עם המדיניות המשפטית המצויה והרצויה, המטילה על הבנק חובות גילוי במובן הרחב. הם מתחדדים גם לנוכח חשיבות המסמך שעליו חתמה הלקוחה- המשיבה, שהתברר בדיעבד כהרה גורל מבחינתה. אכן, כאשר עסקינן במהלך כה משמעותי, מצופה היה מהבנק להתנהג בסטנדרט התנהגות גבוה במיוחד – קרי, לוודא שהובהרו לה כלל זכויותיה, ושהיא קיבלה את כלל האינפורמציה לרבות אפשרות מעשית לעיין בכל מסמך הרלבנטי לכתב האישור. לעומת זאת, בית המשפט המחוזי קבע, כקביעה עובדתית שאין עילה להתערב בה, כי בענייננו הבנק לא נקט פעולות כדי לוודא זאת, כאשר בין היתר הוא לא ווידא כי המסמך העיקרי נשוא כתב האישור (הסכם המשכון) הובא לעיונה של אתי. בנסיבות אלה נדחו טענות הבנק כי לא היה מקום לבטל את תוקפו של כתב האישור במלואו, וטענה זו נדחתה, לצד יתר טענות הבנק.