שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בוטל חיוב הלקוח בתשלום יתרת החובה בחשבונו

מאת: משרד עו"ד גלעד נרקיס   |   08.11.2016

בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור שהגיש לקוח הבנק, בקובעו כי הבנק לא עמד בנטל ההוכחה המוטל על כתפיו להוכיח כי סגירת חשבון הלקוח ביוזמת הבנק, הנובעת מביצוע פעולות מסחר בשוק המעו"ף, מבלי שהיו ברשותו הביטחונות המתאימים לכך,  היו סבירות והכרחיות.

ע"א 36946-04-16 לילוף עידן נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ,(פורסם בנבו, 14.9.16).

 

המערער, אשר פתח חשבון בבנק לצורך ביצוע השקעות בשוק המעו"ף, נחסם על ידי הבנק מלבצע פעולות במספר תאריכים, בשל טענת הבנק, כי אין בידו את הביטחונות הדרושים לביצוע פעולות אלה; לאחר שהביטחונות הנדרשים לא הופקדו, ביצע הבנק פעולות לסגירת החשבון, כאשר פעולות אלה הותירו את המערער בסופו של יום ביתרת חובה.

תביעת המערער לתשלום נזקיו בגין פעולות הבנק נדחתה, בין היתר מאחר והלה לא הגיש חוות דעת מומחה מטעמו.

נקבע כי אופן התנהלותו של שוק המעו"ף, הביטחונות הנדרשים על מנת לפעול בו, הרווחים הצפויים בו ומידת הסיכון הכרוכה בפעולה בו הינם נושאים מורכבים, אשר אינם מצויים בידיעתו השיפוטית של בית המשפט. על כן, לא ניתן להוכיחם ללא  חוו"ד של מומחה, אשר לו הידע והמומחיות הדרושים ואין די בהסתמכות על 'ההיגיון הפשוט'.

משהוכח, כי הבנק הבהיר למערער שלא יוכל לבצע פעולות שלא באמצעות התוכנה, בהתבסס על כספים שעדין אינם מופיעים בה, היה על המערער להוכיח שהתנהלות הבנק בעניין זה אינה סבירה. דא עקא, שהמערער לא העמיד כל תשתית ראייתית לטענתו שהבנק נהג בעניין זה באופן לא סביר. אלה נוהלי וכללי הבנק שהמערער ידע עליהם, המערער טען, אמנם, כי לא היה מודע לכך שהעברה מחשבון אחר לא תופיע בחשבונו בו ביום והיה על הבנק להנחות אותו לבצע העברה ישירה לחשבון; אלא שהמערער לא הוכיח, כי החובה להנחות אותו באופן זה מוטלת על הבנק, או כי התנהלות הבנק בהקשר זה לא היתה סבירה או אינה מקובלת במוסדות בנקאיים אחרים.

באשר לתביעת הבנק לתשלום יתרת החובה שנוצרה בחשבונו כתוצאה מפעולות שביצע הבנק לסגירת החשבון, נפסק כי אין חולק, כי בידי הבנק הייתה נתונה הסמכות לבצע פעולות בחשבונו של המערער בנסיבות בהן בחשבון חסרו הביטחונות הנדרשים.

עם זאת, סמכות זו אינה גורעת מחובתו של הבנק לבצע את הפעולות האמורות באופן סביר, תוך עמידה בחובות האמון והזהירות המיוחדות והמוגברות אשר הבנק חב ללקוחותיו . המערער טען, כי הפעולות שנעשו בחשבון הזיקו לחשבון, וכי היה על הבנק לבצע במקומן את הפעולות שהוצעו על ידו. על אף העלאת טענות אלה, הבנק לא הצביע על טיבן של פעולות הסגירה שבוצעו והסיבה לכך שבתום אותן פעולות נותר חשבונו של המערער ביתרת חובה. כן לא הובהר מדוע הפעולות שנעשו היו עדיפות על אלה שהוצעו על ידי המערער. עובד הבנק אשר ביצע את פעולות הסגירה לא הובא לעדות, ואף לא הובאה כל חוות דעת מטעם הבנק על מנת להסביר את טיב הפעולות שבוצעו ומדוע בוצעו דווקא פעולות אלה. בהעדר כל ראיות בעניין זה, אינה קיימת תשתית עובדתית על בסיסה ניתן לקבל את תביעת הבנק ולדחות את עמדת המערער בעניין זה. 

בנסיבות אלה, התקבל חלק מן הערעור ונדחתה תביעתו של הבנק נגד המערער, מאחר והבנק לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח שפעולות הסגירה שביצע שגרמו ליצירת החוב היו פעולות סבירות והכרחיות, ולא ניתן היה להימנע מיצירת חוב זה.