שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נדחתה תביעה שטרית שהגישה חברה לניכיון שיקים

מאת: משרד עו"ד גלעד נרקיס   |   27.09.2016

תא"מ 52918-05-15 גמא ניהול וסליקה בע"מ נ' בסקין, פורסם בנבו (8.9.16)

 בית המשפט דחה תביעה שטרית שהגישה התובעת כנגד הנתבעת בקובעו כי בנסיבות העניין עומדות לנתבעת כלפי התובעת טענות הגנה שהיו טובות ובכלל זה הטענה כי מדובר בשיק שניתן כבטחון וכי התנאי לפרעונו לא התקיים.

 התובעת הגישה לביצוע שיק משוך בידי הנתבעת שבוטל, השיק ניתן בידי המוסך שעליו מוטבע "למוטב בלבד". הנתבעת לא רשמה על השיק את שם הנפרע, תוך התחייבות של המוסך לשים 'חותמת' עם שמו בשם הנפרע. בדיעבד התברר שהמוסך החתים את השיק בחותמת עם 'מוטב כפול': "מוסך מיטב בע"מ או גמא ניהול וסליקה בע"מ". עוד התברר שהמוסך העביר את השיק לידי התובעת, היא חברת ניכיון שיקים וזו נתנה תמורתו 85% מערכו.

לטענת התובעת הועבר אליה השיק הראשון לניכיון כחלק מהסכם נכיון שיקים בינה לבין המוסך.  לטענתה, מסרה הנתבעת למוסך שיק "פתוח" שסחרותו לא הוגבלה, בהתאם לכך טוענת התובעת כי היא 'אוחזת כשורה' בשיק, וזאת לאחר שנתנה עבורו תמורה בתום לב.

מנגד, טענה הנתבעת כי מדובר בשיק שניתן לבטחון, וכי הוא ניתן ללא שם הנפרע מאחר שהובטח על ידי הבעלים של המוסך כי יוסיף בעצמו חותמת של המוסך על השיק וכי השיק לא יסוחר לצד שלישי. זאת ועוד, לטענתה לא נאמר כי על השיק ירשמו שני מוטבים. בנסיבות אלה טוענת הנתבעת שהתובעת היא למעשה 'צד קרוב' לשטר ומכאן שאינה 'אוחזת כשורה'.

בית המשפט קבע כי השיק ניתן למוסך כשיק לבטחון ולא כשיק לפרעון; משלא התקיים התנאי לשמו ניתן השיק כבטחון, שהרי הנתבעת העבירה את תגמולי הביטוח למוסך, פטורה הנתבעת מהתחייבותה על-פי השטר.

המחלוקת העיקרית שבין הצדדים נסבה באשר למהות אחיזתה של התובעת בשטר, באופן שאם אינה במעמד של "אוחז כשורה", הרי שאותה טענה שטובה כלפי המוסך טובה כטענת הגנה גם כלפי התובעת.

לטענת התובעת היא 'צד רחוק' ביחס לעסקת היסוד במסגרתה ניתן השיק. בנסיבות אלה לטענתה, הגם שהיא 'נפרעת' בשיק היא במעמד של "אוחז כשורה", כך שאחיזתה בשיק גוברת על כל טענה של הנתבעת.

בית המשפט קיבל את עמדתה העקרונית של התובעת כי יכול 'נפרע' להיות במעמד של "אוחז כשורה", וזאת אם הוא 'צד רחוק' ביחס לעסקת היסוד ושהשיק הועבר אליו ואולם עליו לעמוד במלוא התנאים הנדרשים לפי סע' 28 לפקודת השטרות [נוסח חדש] ובכלל זה שנטל את השטר בתום לב.

עוד נקבע כי הפרוצדורה לפיה הטביע המוסך על השיק 2 מוטבים ב'חותמת כפולה' – פרוצדורה לה הייתה שותפה התובעת עצמה, נועדה לעקוף את ההסדר החוקי בסעיף 5ג' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) שתכליתו מתן הגנה צרכנית לנתבעת כמי שלא ביקשה אלא ליתן רק למוסך את השיק ולא נתנה הסכמתה לסחרותו של השיק. בכך יש משום סטייה מאמות מידה של יושר והגינות ראויים, וזאת בהיבט האובייקטיבי.

 

בנסיבות העניין נקבע כי הנתבעת נתנה בידי המוסך את השיק לצורך הבטחת התשלום עבור התיקון. שם הנפרע נותר "פתוח" תוך הבטחה של המוסך לשים חותמת של המוסך, בנסיבות אלה יש לראות את המוסך אשר החתים את השיק ב'חותמת כפולה' תחת חותמת הנושאת שמו בלבד, כמי שחרג מהרשאה שנתנה לו הנתבעת.

התובעת עצמה ידעה שרישום המוטבים בשיק נעשה באמצעות חותמת ולא ברישום בכתב ידה של הנתבעת כמושכת. עוד ידעה התובעת שמדובר ב'חותמת כפולה', שהרי השימוש ב'חותמת כפולה' הוא הנחייה מפורשת של התובעת למוסך לצורך ניכיון של שיק לא סחיר (בו הוטבע כאמור "למוטב בלבד") כמו במקרה דנן.

מכל האמור נקבע כי משלא נטלה התובעת את השטר בתום לב אין היא במעמד של "אוחז כשורה" בשטר אלא "אוחזת בעד ערך". משכך כפופה התובעת לפגמים שנפלו בשטר ואף לטענות חוזיות נגדו, כל עוד אלו אינן פוגמות בתכונת עבירותו. התובעת אינה יכולה ליהנות אלא ממה שיכול היה ליהנות המוסך ביחס לשטר.

בנסיבות אלה עומדות איפוא לנתבעת כלפי התובעת טענות הגנה שהיו טובות כלפי המוסך ובכלל זה הטענה כי מדובר בשיק שניתן כבטחון וכי התנאי לפרעונו לא התקיים . גם אם מדובר בסיחור השיק לפני כשלון תמורה – וטענת כשלון התמורה אינה טענת ההגנה בענייננו, אלא טענה הנוגעת לשיק שניתן כבטחון – ממילא לאור ההלכה שנקבעה בפס"ד טל טריידינג, אוחז בעד ערך אינו מתגבר על טענות לכשלון תמורה שקרה לאחר הסיחור אליו.

לפיכך נקבע כי הנתבעת פטורה מלפרוע את השיק כלפי המוסך וכן פטורה מלפרוע את השיק כלפי התובעת.