שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית המשפט חייב בנק להשיב "עמלת פרעון מוקדם" שגבה מהלקוח

מאת: משרד עו"ד גלעד נרקיס   |   21.09.2016

עמלת הפירעון המוקדם הינה למעשה פיצוי המשולם לבנק, על אובדן התשואה על הסכום שנפרע.  כאשר הפירעון המוקדם לא היה פרי יוזמה של התובע, אלא למעשה נכפה עליו על ידי הבנק, אין הצדקה לחיוב הלקוח.

ת"א16150-01-14 זיינב נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, (פורסם בנבו, 4.9.16)      

התובע נטל מהבנק הלוואה לביצוע פרויקט בנייה וכנגד שעבוד הנכס נשוא הפרויקט. מספר חדשים לאחר קבלת סך של 1,050,000 ₪ שהיווה כשליש מההלוואה שאושרה, ביקש התובע לקבל חלק נוסף של ההלוואה שאושרה, אך הבנק התנה זאת בהצגת "היתר בנייה בתוקף" וסירב להעביר לתובע כספים נוספים כהלוואה.

נוכח סירוב זה, פרע התובע את ההלוואה באמצעות הלוואה שנטל מצד ג' ובמהלך זה חויב על ידי הנתבע בתשלום "עמלת פירעון מוקדם" בסך של כ- 134,000 ₪.

התובע עתר לחיוב הבנק בהשבת אותה "עמלת פירעון מוקדם" ובפיצוי על ההוצאות שהיו לו באותו מהלך של נטילת ההלוואה, בעוד לטענת הבנק אין כל בסיס לתביעה ועמלת הפירעון המוקדם נגבתה מהתובע כדין ולפי הסכם ההלוואה.

במוקד התביעה ניצבה השאלה אם בנסיבות העניין, עמדה לבנק הזכות לחייב את התובע בתשלום אותו פיצוי, "עמלת פירעון מוקדם", וזאת על רקע פרשנות הסכם ההלוואה, חובת הגילוי ושיקולי הגינות נוכח מהות העמלה והתנהלות הצדדים.

בית המשפט קבע כי ההוראה בהסכם ההלוואה וכן בסעיף 3 (3) בצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), תשס"ב-2002, כפי שעמד בתוקף במועד הרלוונטי, הקובעת את זכותו של הבנק לגבות עמלת פירעון מוקדם במצב בו שיעור "הריבית הממוצעת" בעת פירעון ההלוואה נמוך משיעור ריבית ההלוואה, מתייחסת למצב בו היוזמה לפירעון מוקדם של ההלוואה הינה יוזמת התובע.

למעלה מכך, זה גם הרעיון שעומד במוקד אפשרות זו של בנק לחייב בעמלת פירעון מוקדם.

עמלת הפירעון המוקדם הינה למעשה פיצוי המשולם לבנק, על אובדן התשואה על הסכום שנפרע. פיצוי אשר מיועד למנוע מלקוח הבנק את כדאיות פירעון "הלוואה יקרה" בנטילת "הלוואה זולה".

משמע, החיוב בעמלת פירעון מוקדם, במצב בו נפרעת הלוואה לדיור שנלקחה בריבית קבועה, הינו פיצוי לבנק על אובדן התשואה, פיצוי שיש לו הצדקה כאשר היוזמה לפירעון ההלוואה הינה של הלקוח.

דא עקא, שלא זה המצב במקרה דנא, כאשר הפירעון המוקדם לא היה פרי יוזמה של התובע, אלא למעשה נכפה עליו על ידי הבנק.

למסקנה זהה ניתן להגיע גם בשים לב לחובת הגילוי המוקדם החלה על הבנק.

בהתאם להוראות סעיף 5 (א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981, מוטלת על תאגידים בנקאיים החובה לגלות ללקוח "כל פרט מהותי לגבי תכנו, היקפו, תנאיו ומחירו של שירות שהם נותנים והסיכונים הכרוכים בו". על הבנק לפיכך מוטלת החובה להדגיש בפני הלקוח את פרטיה המהותיים של העסקה הנרקמת; על הבנק להבהיר ולהסביר את מהות העסקה, משמעותה, תוצאותיה והשלכותיה; ועל הבנק החובה לוודא שכל הנתונים שנמסרו אכן הובנו והופנמו על ידי הלקוח .בחינת האופן בו נקשרו התובע והבנק בהסכם ההלוואה מלמדת על חריגה ממהלך העניינים הרגיל בהעמדת אשראי על ידי הבנק.

משכך, ההצדקה לשלילת זכות הבנק לדרוש "פיצוי" בשיעור עמלת הפירעון המוקדם נובעת גם מהפרת חובת הגילוי של הבנק.

לשני נימוקים אלו המצדיקים את קבלת טענת התובע, ניתן להוסיף טעם נוסף – אי הצדק בהשתת חיוב על הלקוח בתשלום פיצוי לבנק, במקום בו כלל לא הוכח שנגרם נזק בר פיצוי.

כאמור, ההצדקה העקרונית לקביעת זכותו של הבנק בגביית "עמלת פירעון מוקדם" מלקוח, הינה "ההפסד" שנגרם לבנק כתוצאה מהפסד הריבית.

במקרה דנא, חלפו בין העמדת כספי ההלוואה לבין פירעונה המוקדם בסך הכל כשבעה וחצי חדשים. לפי תחשיבי עמלת הפירעון המוקדם שהציג הבנק "הריבית הממוצעת" בעת פירעון ההלוואה עמדה על 3.36% בעוד שריבית ההלוואה עמדה על 4.85%. הבנק כלל לא טען שבמהלך תקופה זו, כאמור – שבעה וחצי חדשים בלבד, ירדה הריבית הממוצעת בצורה קיצונית שכזו או ירדה בכלל. לא זו בלבד שהתובע "נענש" על היותו "לווה מסוכן" עת הבנק גבה ממנו "פרמיית סיכון" גבוהה באישור ההלוואה, אלא שהתובע "נענש בשנית" כשחויב בתשלום עמלת פירעון מוקדם עת נאלץ לפרוע את ההלוואה.

לפיכך, קיבל בית המשפט את טענת התובע וחייב את הבנק לשלם לתובע סך של 133,745 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, ובהוצאות משפט.