שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בית-המשפט חייב בנק להנפיק פנקסי שיקים לחברה למרות שהיא לא עומדת בהסכמים עם הבנק

מאת: משרד עורכי דין גלעד נרקיס   |   17.09.2015

בית-המשפט חייב בנק להנפיק פנקסי שיקים לחברה למרות שהיא לא עומדת בהסכמים עם הבנק

חברה פנתה לבית-המשפט להוצאת צו עשה המחייב את הבנק להנפיק למענה פנקסי שיקים. בית-המשפט דן בבקשה וקבע כי סירוב הבנק להנפקת הפנקסים לא סביר, ולצורך מניעת נזקים משמעותיים לחברה מחייב הוא את הבנק להנפיק הפנקסים.

 תא (חי') 27377-05-15 צריכה ומיגון ישיר בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (פורסם בנבו 5.6.2015)

החברה הגישה בקשה לצו עשה זמני אשר יחייב את הבנק להנפיק פנקסי שיקים.

עובדות

המבקשת הינה חברה אשר מנהלת חשבון בסניף המשיבה בקריית ביאליק, הגישה ביום 14.5.2015 בקשה לצו עשה זמני, שיחייב את הבנק להזמין עבורה פנקסי שיקים המשוכים על החשבון.

המבקשת טוענת כי לאחר כניסת מנהל חדש לתפקידו החל הוא להקשות על חיי החברה בצורה דרסטית, בין היתר טוענת המבקשת כי מנהל הסניף הצהיר כי הוא מעוניין להביא לסגירת חשבון המבקשת בסניף הבנק, וזאת למרות שהובהר והוסבר לו כי המבקשת עומדת בסיכום שהגיעה עם מנהל הסניף הקודם לפיו מדי חודש תקטן מסגרת האשראי של החברה ב- 50,000 ₪.

החברה ביקשה להזמין בחודש אפריל 2015 פנקסי שיקים מהמשיבה, ותשובת הבנק הייתה כי הוא מסרב להנפיק הפנקסים, וזאת ללא נימוק סביר לסירוב.

המבקשת טוענת כי ניסתה להסביר למשיבה את משמעות הסירוב ואת העובדה שסביר להניח כי מטה לחמה יכרת והיא תאלץ לפטר עשרות עובדים בשל הסירוב הנ"ל, אך ללא הואיל.

לטענת המשיבה, הבנק סרב להנפיק את פנקסי השיקים בשל העובדה שלאורך זמן נמשכו שיקים מחשבון המבקשת וזאת ללא יתרה מספקת בחשבון, ואף מציין הבנק כי הוא התריע בפני המבקשת כי באם ימשכו החריגות יאלץ הוא להחזיר לה שיקים בטענת א.כ.מ.

דיון

בית-המשפט מציין כי תצהירו של מנהל הסניף היה חסר, והוא הכיל תשתית עובדתית מינימאלית, ומציין "אין אנו יודעים מתי נכנס המנהל החדש לתפקידו, ואילו פעולות נקט בהתנהלותו מול נציגי המבקשת: עם מי נפגש, האם תיעד את הפגישות ובאיזה אופן התריע בפני המבקשת על כוונת הבנק לנקוט בצעד הדרסטי של אי מתן פנקסי שיקים. למעט שני מכתבי התרעה שנשלחו מהבנק למבקשת בתחילת מאי, לאחר סירוב לבקשה להנפקת שיקים, לא צורפו כל אסמכתאות המעידות על פניית הבנק אל המבקשת במועדים מוקדמים על מנת שתחדל מהתנהלות בלתי תקינה.

מנהל הסניף לא מסר את גרסת הבנק לגבי טענת המבקשת אודות סיכום עם מנהל הסניף הקודם, לא ציין אימתי ומדוע הוחלט שלא להנפיק פנקסי שיקים למבקשת, ובעיקר - לא נתן הסבר  לתפנית שחלה בתחילת מאי". אף לא צורפו לתצהיר המשיבה מסמכי פתיחת החשבון ומסמכי הקצאת האשראי צורפו אך לא נשאו את חתימת המבקשת עליהם.

בית-המשפט לאחר שבחן את דפי החשבון שכן צורפו מציין כי נראה אומנם שמסגרת האשראי קטנה בכל חודש ב-50,000 ₪, אך עדיין יתרת העו"ש עמדה בחריגה למסגרות המאושרות.

המסגרת הנורמטיבית

הבנק ציין בתגובתו כי הוא אינו מחויב לספק פנקסי שיקים למבקשת.

בית המשפט קבע בהסתמך על הוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התש"א-1981, ובייחוד סעיף 2 בחוק, "כי תאגיד בנקאי לא יסרב סירוב בלתי סביר לתת שירותים ממספר סוגים, וביניהם פתיחת חשבון עובר ושב וניהולו כל עוד החשבון ביתרת זכות   או  " הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון." וטענת הבנק כי הקצאת פנקסי שיקים אינו נכללת בהוראות הסעיף נדחתה על ידי בית-המשפט בהסתמכו על פסק הדין שבעניין מ.ל.ה[1] שקבע: " מכאן שכל עוד מצוי חשבון הבנק של המבקשת ביתרת זכות והמבקשת עומדת בתנאי ההסכם שבינה לבין הבנק, אין הבנק רשאי למנוע מהמבקשת לנהל את חשבון הבנק ובכלל זה למשוך שיקים מחשבונה, אלא אם נמצא לכך הסבר סביר ".

עם זאת קובע בית-המשפט כי בשל החריגות שצויינו בדפי החשבון נראה כי גם ההסכם בין החברה למנהל הקודם לא קוים, ולכן המקרה דנן אינו נכנס בגדרי הוראות סעיף 2 בחוק, וקובע לעניין זה "על-פי סעיף 2 ר שאי הבנק לסרב מטעם סביר   לתת שירות ללקוח אשר   מקיים   את תנאי ההסכם בינו לבין הבנק, קל וחומר שהוא רשאי לסרב לתת שירות כזה ללקוח   שאינו מקיים את ההסכם (כפי שהמצב בענייננו). אולם אף במקרה השני - מחוץ לתחומו של  סעיף 2  לחוק הבנקאות - חייב הבנק לנהוג בסבירות , בעת שהוא מחליט לחולל שינוי בהתנהלותו מול הלקוח ולשלול ממנו את האפשרות לנהל פעילות מסחרית שוטפת באמצעות פנקסי שיקים. סירובו צריך שייעשה    באופן סביר, ולא באופן שרירותי, בלתי מידתי ופתאומי" .  

 ומציין כי סירוב הבנק להנפיק פנקסי שיקים צריך להיות בעל נימוק סביר, כמצופה מגוף "מעין ציבורי".

לכן מקבל בית המשפט את הבקשה ומחייב את הבנק להנפיק לחברה פנקסי שיקים, אך מזהיר בית-המשפט את החברה כי עליה לעמוד בהסכמים עם הבנק, ולו ייתכן ויוגבלם חשבונם בשל שיקים ללא כיסוי.