שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מי הוא ערב?

14.03.2013
מי הוא ערב?
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אינו מספק הגדרה ל"ערב", ואף לא לפעולה המשפטית אשר מהווה "מתן ערבות או ערובה" לחיובי הלווה.
בהתאם לסעיף 1 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967 ("חוק הערבות"), מוגדרת הפעולה המשפטית של מתן ערבות באופן הבא:
(א)ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי 
אדם שלישי.
(ב)ערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי-קצוב.
ניתן לומר ש"הערב" ואף ממשכן , ובעיקרו של דבר כל חייב משני, הם בבחינת לווה, לצורך חוק ההלוואות, כאשר בהתאם לתכלית חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, יש לפרש את המונח "ערב", אשר לא זכה לפירוש לשוני בהוראות החוק, באופן מרחיב.
אמנם חייבים משניים אלו אינם המקבלים הפיזיים של סכום ההלוואה, אולם הם מקבלים נורמטיביים של סכום זה באמצעות הלווה והמקבל הנורמטיבי זכאי לאותה הגנה לה זכאי המקבל הפיזי.