שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מטרת ההגנה מפני האוחז בשטר

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות   |   14.03.2013
מטרת ההגנה מפני האוחז בשטר
סעיף 11 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, נועד להגן על הלווה, לא רק מפני המלווה כפי שנעשה בסעיפים אחרים בחוק, אלא גם כלפי כולי עלמא.
המחוקק גילה, בסעיף 11 האמור, העדפה ברורה של הלווה, על פני צדדים שלישיים, ועל פני זכויותיהם של אותם צדדים שלישיים, מכוח דיני השטרות הכלליים.
על-כן, בהתאם לסעיף 11 כאמור, ברירת המחדל היא, כי גם האוחז בשטר כרוך אחר תנאי הסכם היסוד, הוא הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי.
החריג לברירת המחדל האמורה הוא, כי האוחז משתחרר מעול מעמדו כמלווה ומהוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אשר הינן בעלות מאפיינים רגולטיביים, אשר מגינות על הלווה, ואשר אינן מקיימות יחס שוויוני בין הלווה למלווה או בין הלווה לאוחז בשטר.
בהצעת החוק הוסבר, כי לעיתים חותם הלווה, בעת מתן ההלוואה על שטרות בסכומי התשלומים לפירעון ההלוואה, והנפרע על-פי השטר הוא אדם אחר מן המלווה, או שהשטר מוסב לאחר מכן, לטובת צד שלישי. לפיכך, הוצע לקבוע בחוק, שאם הוכיח הלווה שמקור השטר בעסקה להלוואה שהחוק המוצע חל עליה, יהיה נטל ההוכחה על האוחז בשטר כי הוא אוחז בו כשורה, וכי הוא לא ידע שמקור השטר בעסקה מעין זו.
עוד הוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק, כי אם לא הרים האוחז בשטר את נטל ההוכחה, יהיה השטר כפוף להוראות החוק המגינות על הלווה.
העקרונות האמורים הודגמו ויושמו בפסק-הדין אשר ניתן בעניין בינה סוכנות לביטוח בע"מ , שם נפסק, מפי כב' השופט ש' פרידלנדר, בעניין זה, כי בחיקוקים המגנים על לווים חוץ-בנקאיים וערביהם, נקבע במפורש כי לא ניתן לעקוף את ההגנות שפרש המחוקק על צדדים חלשים, יחסית, אלה, על-ידי שימוש בשטרות.
הרעיון העומד מאחורי סעיפים כגון סעיף 11 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות הוא, כי משביקש המחוקק להגן על סוגי נתבעים הזקוקים להגנה מיוחדת – גילה את דעתו כי הגנות אלו לא ייעקפו ולא יסוכלו על-ידי שימוש בשטרות.
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן