שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הוראות החוק

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

הוראות החוק

סעיף 9 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מסמיך את בית-המשפט לבטל, לשנות ולתקן את הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי, והכול – במטרה להתאימו להוראותיו הרגולטיביות של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

סעיף 9(א) לחוק, נוקט בלשון ציווי וקובע, כי במקרה שבו ראה בית-המשפט, בעת בירורה של תובענה בקשר לחוזה הלוואה חוץ-בנקאי, כי החוזה או תנאי בו אינם מתאימים להוראות סעיפים 5, 6 ו- 7 לחוק (שיעור עלות אשראי מרבי, הגבלה על ריבית פיגורים והקדמת מועד הפירעון – בהתאמה), או כי המלווה לא גילה גילוי מלא של הפרטים המהותיים לחוזה ההלוואה, יורה בית-המשפט, ביוזמתו או על-פי בקשה, ולאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, לבטל את החוזה או את התנאי או לשנותו, הכול במידה הנדרשת כדי להתאימו לדרישות החוק לפי העניין.

יוצא מכך, אם כן, כי גביית ריבית מופרזת, קרי, ריבית בשיעור העולה על השיעורים הקבועים בסעיפים 5 ו- 6 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עשויה להצדיק את ביטולו או שינויו של חוזה ההלוואה [1] .

סעיף 9(ב) לחוק, לא הסתפק בסמכות הכללית והמפורשת הקבועה בסעיף 9(א) לעיל, ומצא לנכון להוסיף ולהפנות את שימת ליבם של בתי-המשפט להפרות ספציפיות, בקובעו, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף-קטן (א) או מכל תרופה אחרת שבדין, רשאי בית-המשפט להתאים את שיעור העלות הממשית של האשראי ואת שיעור ריבית הפיגורים לשיעורים המרביים המותרים על-פי סעיפים 5 ו- 6, או לקבוע שיעור נמוך יותר, לצוות על השבה של כל סכום שקיבל המלווה מן הלווה שלא בהתאם להוראות חוק זה, לחייב את המלווה בהוצאות שנגרמו ללווה, וליתן כל הוראה אחרת שתיראה צודקת בנסיבות העניין.
[1]       בש"א (י-ם) 4093/05 שילו גלעד נ' אביב שני חברה לשירותים, תק-של 2006(1) 2766.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן