שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

סעדים מכוח סעיפים 4 ו- 9 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

סעדים מכוח סעיפים 4 ו- 9 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות

סעיף 9 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מסמיך את בית-המשפט לבטל או לשנות את תנאי הסכם ההלוואה, במקרים שבהם הסכם ההלוואה אינו עומד בדרישות החוק.

סעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות קובע, כי מבלי לגרוע מזכותו של הלווה לסעדים לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, יחולו הוראות סעיפים 12(ב) ו- 15 לחוק החוזים (כללי), אם לא קיים המלווה את חובת הגילוי האמורה בסעיף 3 לחוק.


כלומר – החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות עצמו, מעניק ללווה סעדים מכוחו, ותוך הפניה לדיני החוזים הכלליים.

בפסק-הדין אשר ניתן בעניין בנימין דה פילוסוף [1] , נדונה בקשה אשר הגיש המבקש הלווה, למחיקה על-הסף של בקשה לביצוע שטר, על-פי הוראת סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ולחילופין לעכב את ההליכים עד לצירוף הסכמי ההלוואה.

בעוד בית-משפט השלום, מפי כב' הרשם א' צ'כנוביץ, דחה את טענות הלווה כי יש לצרף את הסכם ההלוואה בתביעה המתבססת על עילה שטרית, בית-משפט השלום מצא, כי מעיון בבקשת הביצוע של השיקים נשוא ההתנגדות עלה, כי המשיב לא פרט את הפרטים הנדרשים על-פי הוראת סעיף 8(ב) לחוק.

בית-משפט השלום ציין, כי הדרישה על-פי סעיף 8(ב) לחוק, למתן הפרטים, מוטלת על המלווה ולא על צד שלישי, כאשר הוראת סעיף 11 לחוק מחילה חובה זו על צד שלישי האוחז בשטר, אלא אם הוכיח האוחז בשטר, כי הינו אוחז בשטר בתום-לב ובעד תמורה, וכי הוא לא ידע שמקור השטר בחוזה ההלוואה כאמור.

בית-משפט השלום היה בדעה, כי היעדר פירוט הפרטים הנדרשים בבקשת הביצוע, אינו מקים עילה למחיקת התביעה השטרית על-הסף, אלא שהמחוקק קבע הוראות חוק מפורשות, אשר יחולו במקרה כזה.

בית-משפט השלום פסק, כי סעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, מפרט את הסעדים העומדים, בין היתר, אם לא קיים המלווה את חובת הגילוי לפי סעיף 3, וכי הללו הם בעיקרם שניים – פיצוי בעד נזק שנגרם לפי סעיף 12(ב) לחוק החוזים (כללי) וכן ביטול חוזה ההלוואה בעילה של טעות או הטעיה לפי סעיף 15 לחוק החוזים (כללי).

כמו-כן, בית-משפט השלום פסק, כי על-פי סעיף 9 לחוק הלוואות חוץ-בנקאיות, בית-המשפט מוסמך להורות על ביטול חוזה ההלוואה או לשנות   את תנאיו, או להתאים את שיעור העלות הממשית של האשראי ואת שיעור ריבית הפיגורים או לצוות על השבה, על-מנת להתאימו לדרישות החוק, וכל זאת, במקרה שבו המלווה לא גילה גילוי מלא של הפרטים המהותיים לחוזה ההלוואה, קרי, הפרטים הנזכרים בסעיף 3 לחוק.[1]       בש"א (ת"א) 156738/05 בנימין דה פילוסוף נ' מולגה אבי 2004, תק-של 2005(4) 13411.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן