שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מחיקת התובענה על-הסף

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

מחיקת התובענה על-הסף

בתי-המשפט פסקו בהזדמנויות שונות, כי תובענה של מלווה, אשר אינה עומדת בתנאי סעיף 8 לחוק, היא אקוויוולנטית לתובענה הנעדרת עילה, אשר אינה יכולה להתברר, ולפיכך, על המלווה לתקן את כתב תביעתו.

משמלווה אינו מבקש לתקן את כתב תביעתו והעמדתו בתנאי סעיף 8, נפסק על-ידי בית-המשפט כי ניתן למחוק את התובענה.

בפסק-הדין אשר ניתן קי ג'י צ'ינג' בע"מ [1] , נדונה, בין היתר, בקשה שהגיש המשיב (הלווה) לדחות את הבקשות למתן סעדים זמניים אשר הוגשו במסגרת התיק העיקרי על-הסף, וזאת מן הטעם שהבקשה לביצוע שטר הוגשה בניגוד להוראת סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

במסגרת הערעור על החלטות בית-משפט השלום לבטל את הסעדים הזמניים, נדרש בית-המשפט המחוזי לבחון את עמידת התביעה שהוגשה, בתנאי סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

בית-המשפט המחוזי, מפי כב' השופטת ש' דותן פסק, בערעור, כי ככל שהדברים נוגעים לסעיף 8 הנ"ל, על המלווה לעמוד בהוראות הפירוט מאחר שזהו האמצעי שהעמיד המחוקק לרשות החייב ובית-המשפט, לבחינת סכום ההלוואה שביסוד התביעה.

בית-המשפט המחוזי מצא, כי המערערים לא עתרו, בשום שלב, לתיקון כתב התביעה. הם אף נמנעו בעקביות מליתן כל פרט שהוא בדבר התיקונים שבאפשרותם-לבצע במקרה בו ייקבע כי כתב התביעה בנוסחו הנוכחי אינו מגלה עילה, ולו באופן חלופי לטענתם העיקרית לפיה, כתב התביעה אינו מגלה עילה.

כמו-כן, בית-המשפט המחוזי ציין, כי למערערים היו הזדמנויות לא מעטות לציין מה הם התיקונים העומדים על הפרק מבחינתם, החל בתשובתם-לבקשת הסילוק בבית-משפט קמא, דרך כתב הערעור שהגישו לבית-משפט זה, וכלה בסיכומיהם הראשיים ובסיכומי תשובתם שהוגשו במסגרת הערעור, הזדמנויות, כאמור, שלא נוצלו על-ידי המערערים.

בעניין זה, הסתמך בית-המשפט המחוזי, על הלכה שנקבעה בפסק-הדין אשר ניתן בעניין הרב אמנון יצחק שליט"א [2] , שם דן בית-המשפט העליון בסוגייה דומה וקבע, מפי כב' השופט גרוניס:

"אין בידי לקבל את טענת המערערים, כי בית-המשפט שגה משמחק את התביעה על-הסף בכל הנוגע למשיבה בטרם נתן לה הזדמנות לעתור לתיקון כתב התביעה. אכן, הלכה פסוקה היא, כי אין לנקוט צעד קיצוני של מחיקת תביעה מחמת היעדר עילה אם ניתן להצילה על-ידי תיקון כתב התביעה... ברם, כאשר התובע אינו טורח להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, ואינו מפרט כיצד ביכולתו לתקן את כתב התביעה באופן שזה יגלה עילה, עשוי הדבר להצדיק את מחיקת התובענה אף בלא שיותר תיקון כאמור." (ראה, גם את פסק-הדין אשר ניתן בעניין ורבר [3] ).

לאור כל האמור לעיל, בית-המשפט המחוזי פסק, כי אין המערערים יכולים להישמע בטענה כי היה מקום להתיר להם לתקן את כתב התביעה תחת מחיקתו. לפיכך, נדחה הערעור.


[1]       ע"א (ת"א) 1834/06 קי ג'י צ'ינג' בע"מ נ' בס ארנון, תק-מח 2006(2) 2628.

[2]       ע"א 154/04 הרב אמנון יצחק שליט"א ואח' נ' שרה נוימן (טרם פורסם).

[3]       ע"א 109/84 ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ, פ"ד מא(1) 577, 580-581.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן