שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ריבית נשך - הגבלת הריבית

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   25.01.2013

עקיפת הסייג הקבוע בסעיף 15(ב) והחלת העיקרון הקבוע בסעיף 6 באמצעות דינים אחרים

משהוגבלה עד מאוד, תחולתה של הגבלת שיעור ריבית הפיגורים המותר בהלוואות חוץ-בנקאיות, ומשנקבע, בין היתר, בסעיף 15(ב), כי היא אינה חלה על הלוואות העולות על 25,000 ש"ח, בתי-המשפט מצאו עצמם נאלצים להתמודד עם הלוואות חוץ-בנקאיות הנושאות ריביות בשיעורים גבוהים.

מצב זה, הביא את בתי-המשפט, אשר ביקשו לאכוף את ההגנה הקבועה בסעיף 6 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, לפתחן של דוקטרינות משפטיות שונות, אשר אפשרו התערבותם בתנאי הסכמי ההלוואה החוץ-בנקאית, ואכיפת ההגבלה על שיעור עלות האשראי המרבי, באמצעות הדינים הכלליים.

השימוש בדוקטרינות משפטיות כלליות, על-מנת להחיל את ההגבלה של שיעור ריבית הפיגורים גם על הלוואות שחל עליהם הסייג הקבוע בסעיף 15 לחוק, נעשה, רק במקרים קיצוניים בהם הריבית הוגדרה כ"ריבית רצחנית" או "ריבית נשך" או "ריבית גבוהה במיוחד". כך למשל, היה המקרה בפסק-הדין אשר ניתן בעניין ענבל מידע לתיירות בע"מ [1] , שם נגבתה ריבית שנתית בשיעור 84%.

פסיקת בתי-המשפט נעה על גבול דק ביותר, בין מצב שבו בית-המשפט כיבד את התנאים המוסכמים על-ידי צדדים להתקשרות בהסכם הלוואה, ובהם תנאי הריבית, אפילו והריבית הייתה גבוהה (אך ניתן היה לומר עליה, לכל היותר, כי היא מהווה טעות בכדאיות העסקה אשר אינה מזכה בהתערבות בית-המשפט), לבין תנאי ריבית קשים במיוחד שהביאו להתערבות בית-המשפט ושינויים על ידו.

ישנם גם פסקי-דין בהם החילו את הוראות סעיף 6, גם על הלוואות חוץ-בנקאיות שחל עליהם הסייג הקבוע בסעיף 15(ב), במקרים קיצוניים פחות, תוך שימוש באמצעי ההתערבות הקבוע בסעיף 30 לחוק החוזים.[1]       ה"פ (ת"א) 503/93 ענבל מידע לתיירות בע"מ נ' או.אי.אם (טרם פורסם).

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן