שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הגבלת תחולתו של סעיף 6 בסעיף 15(ב) לחוק

25.01.2013

הגבלת תחולתו של סעיף 6 בסעיף 15(ב) לחוק

[8.2.1]כללי

בראשית הדברים, נציג דווקא את הסייגים לתחולת ההגנה המוענקת ללווה מכוח סעיף 6 הנ"ל.

חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ביקש, כאמור בפרק הראשון, להגן על הלווה, על-ידי קביעת הוראות בעלות אופי רגולטיבי, המסדירות, תוחמות ומגדרות את מסגרת ההלוואות הניתנות על-ידי מלווים שאינם מוסדות בנקאיים, ואף להסדיר את שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות, ולהעניק לו מעמד חזק דיו, על-מנת שיהווה מתחרה ראוי לשוק ההלוואות הבנקאיות.

אחת ההוראות החשובות ביותר להשגת מטרה זו, נקבעה בסעיף 6 לחוק, בה עוגן מנגנון המגביל את שיעור ריבית הפיגורים שניתן לגבות מן הלווה.

אלא שאליה וקוץ בה. סעיף 15(ב) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ביקש, ככל הנראה, להגביל את המנגנון הרגולטיבי הקבוע בסעיף 6, בקובעו תחולה מוגבלת לסעיף 6 הנ"ל.

סעיף 15(ב) לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סייג לתחולה), קובע:


"15(ב).    הוראות סעיפים 5 ו- 6 לא יחולו על –

(1)   הלוואה שהסכום שקיבל הלווה בפועל עולה על 25,000 ש"ח, או על כל סכום אחר שקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

(2)   הלוואה שחל עליה צו לעניין שיעור הריבית המרבי לפי חוק הריבית, התשי"ז-1957."

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן