שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת הקטנת נזק כלפי הלווה לפי סעיף 14 לחוק החוזים (תרופות)

מאת: מתוך הספר הלוואה חוץ בנקאית מאת עוה"ד גלעד נרקיס וורד שיידמן תקן   |   21.01.2013

חובת הקטנת נזק כלפי הלווה לפי סעיף 14 לחוק החוזים (תרופות)

סעיף 14 לחוק החוזים (תרופות), מקים כלפי הלווה חובת הקטנת הנזק, בקובעו:

"(א) אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 10, 12 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.

(ב) הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי-סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות העניין."

סעיף 14 הנ"ל, מקים כלפי הנפגע מהפרת חוזה ההלוואה, חובה להקטין את נזקו.

הקטנת נזק במקרה של הלוואות מסוג הסכמי הלוואה חוץ-בנקאיים, יכולה להיות חובתו של לווה, לפרוע סכומים שאינם מצויים במחלוקת בין הצדדים, ואשר עומדים בתנאי החוק, עד לבירור המחלוקת בבית-המשפט, הן לגבי קרן ההלוואה והן לגבי הריבית.

פריעת סכומים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם תנאי ההלוואה המינימאליים, אותם חייב המלווה להעמיד לטובת הלווה, לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עשויות להיחשב כהוצאה בלתי-סבירה לצמצום נזקו של הלווה, ואשר חורגת מחובת הקטנת הנזק הקבועה בסעיף 14 הנ"ל.

ניתן, אם כן, להשתמש בתנאי הסף הקבועים בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, כאבני בוחן לקטלוגן של "הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו" ואף להוצאתן מגדר החובה הקבועה בסעיף 14 הנ"ל.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן