שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תוצאות ביטול הסכם הלוואה עקב הטעיה על בסיס סעיף 15 לחוק החוזים

מאת: מתוך הספר הלוואה חוץ בנקאית מאת עוה"ד גלעד נרקיס וורד שיידמן תקן   |   21.01.2013

תוצאות ביטול הסכם הלוואה עקב הטעיה על בסיס סעיף 15 לחוק החוזים

סעיף 15 לחוק החוזים קובע:

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה;"

מן האמור בסעיף 15 הנ"ל, ובפרט מן המילים "רשאי לבטל" עולה, כי עצם קיומה של הטעיה במועד ההתקשרות בהסכם ההלוואה, אינו מפקיע או פוגע, כשלעצמו, בתוקפו של הסכם ההלוואה. לפיכך, הסכם ההלוואה עומד בתוקף, על-אף קיומה של הטעיה, ואם ייבחר הלווה, יוותר הסכם ההלוואה שריר וקיים.

סעיף 15 לחוק החוזים, אם כן, מקנה ללווה אך את הברירה לבטל את החוזה, בהודעת ביטול, כקבוע בחוק החוזים. כל עוד לא נמסרת הודעת ביטול אזי הסכם ההלוואה, על כל הפרותיו, עומד בתוקף.

לאחר שהודעת הביטול נמסרת, מסתיימת תקופת ההתקשרות בין הצדדים וזאת, ממועד הודעת הביטול ואילך (או כל מועד אחר שהודעת הביטול נוקבת בו).

יש להבחין בין שרשרת האירועים האמורה לעיל, אשר נובעת מפעולת מסירת הודעת ביטול, לבין מקרה של בטלות הסכם ( null and void ), בגין עילות מסוימות הקבועות בחוק החוזים.

במקרה של בטלות ההסכם, מלכתחילה, לא היה כל תוקף להסכם. זה אינו המצב במקרה של הפרת הסכם בדרך של הטעיה. אם הוטעה הלווה משום שלא גולו לו פרטים כאמור בסעיף 3 ו- 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, יש בכך כדי לזכות את הלווה הנפגע מן ההפרה, בזכות לבטל את הסכם ההלוואה.

ניתן לבקר את הקבוע בסעיף 15 הנ"ל ולומר, כי הטעייתו של צד להסכם, המתרחשת במעמד התגבשותו של ההסכם וכריתתו, פוגעת, למעשה, בלב-ליבה של גמירות הדעת של הנפגע, באשר הלווה מתקשר על בסיס הטעיה מכוונת. כלומר, במצב דברים זה ניתן לטעון, כי קיים ספק רב אם הסכם ההלוואה תקף, בהיעדרה של גמירות-דעתו של הלווה להתקשר על בסיס הטעיה. ואולם ויכוח זה, נותר ויכוח מעניין, אך אינו מעניינינו. לשון סעיף 15 לחוק החוזים הוא ברור, וקובע מפורשות ובאופן בלתי-משתמע לשני פנים, כי הנפגע רשאי "לבטל את ההסכם". על-כן נאמר סעד הביטול הקבוע בסעיף 15 לחוק החוזים מביא לסיומו של הסכם ההלוואה אך אינו מביא לבטלותו מכללא.

לאחר שהסכם ההלוואה בוטל בדרך הקבועה בחוק החוזים, קרי, בהודעת ביטול, זכאי הנפגע לתבוע פיצויים מסוגים שונים, כקבוע בחוק החוזים.

מבלי לגרוע מזכויותיו האמורות של הלווה, על כל צד של ההסכם המבוטל, להשיב לצד השני, כספים או נכסים שנתקבלו במסגרת הסכם ההלוואה שבוטל.

הזכות לקבלת השבה, הינה זכות לבר חוזית, ואיננה מושפעת מהיותו של צד מפר או נפגע מן ההפרה. כלומר הזכות להשבה קמה בכל מקרה של סיום ההתקשרות בהסכם הלוואה, בלי קשר לטענות שעשוי כל צד, להעלות כנגד הצד השני.

על-אף האמור לעיל, בתי-המשפט לא תמיד השכילו ליישם את ההבחנה בין ביטול הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי לבין בטלותו.

כך למשל, בפסק-הדין אשר ניתן בעניין יצחק צוניאשוילי [i] , נפסק, כי משבוטל הסכם ההלוואה על-ידי הלווה כדין, יש להורות על השבת המצב לקדמותו, כאילו הסכם ההלוואה בין הצדדים לא בא, מלכתחילה, לעולם.[i]        ת"א (ת"א) 3129/99 יצחק צוניאשוילי ו- 4 אח' נ' מיסטר מאני ישראל (1997) בע"מ, תק-מח 2004(3) 196.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן