שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ביטול הסכם הלוואה חוץ-בנקאי על בסיס סעיף 15 לחוק החוזים

מאת: מתוך הספר הלוואה חוץ בנקאית מאת עוה"ד גלעד נרקיס וורד שיידמן תקן   |   21.01.2013

ביטול הסכם הלוואה חוץ-בנקאי על בסיס סעיף 15 לחוק החוזים

[6.4.1]         גבולות חובת הגילוי הקבועה בסעיף 4 לפי מונחי ההטעיה הקבועים בסעיף 15 לחוק החוזים?

אימתי נאמר כי המלווה הפר את חובת הגילוי וכי הפרה זו מהווה הטעיה?

סעיף 3 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, כולל בתוכו רשימה מפורטת של פרטים אשר המלווה חייב לגלותם ללווה. מלשון סעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות נלמד, כי הסתרת אילו מבין הפרטים המפורטים בסעיף 3 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עשויה להוות "הטעיה" לפי סעיף 15 לחוק החוזים, כאמור בסעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

המבחן לפי לשון סעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות הוא פשוט אם כן גילה המלווה בהסכם ההלוואה, את כל הנתונים והפרטים המופיעים בסעיף 3 לחוק, הרי שעמד בחובת הגילוי. הסתיר המלווה פרט כלשהו, ואפילו היה פרט זה שולי, הרי שבכך הפר את חובת הגילוי האמורה, ובהפרה זו, הרי שהטעה את הלווה.

רוצה לומר סעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, קבע מבחן פשוט אשר לא הותיר שיקול-דעת רב לבית-המשפט בהיעדר פירוט בהסכם ההלוואה החוץ-בנקאי, מן המנויים בסעיף 3 לחוק, הרי שהמלווה הפר את חובת הגילוי, והפרה זו מגיעה לכדי הטעיית הלווה המזכה אותו בזכות לבטל את הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי.

בתי-המשפט יישמו גישה מסוייגת יותר ביישום הוראות לשון החוק כאמור לעיל, והם נזהרים מקטלוגה של כל הפרת חובת הגילוי, באשר היא, כהטעיה של הלווה.

כך למשל, בפסק-הדין אשר ניתן בעניין יצחק צוניאשוילי [i] , פסק בית-המשפט המחוזי, מפי כב' השופט נ' ישעיה, כי כאשר אי-הגילוי מגיע לכדי הטעיה, לפי סעיף 15 לחוק החוזים, אזי הטעיה זו היא בבחינת הפרת חובת הגילוי כאמור בסעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

בהמשך לדברים אלה, חזר בו בית-המשפט המחוזי בפוסקו:

"המחוקק רואה, איפוא, באי-גילוי הפרטים המנויים בסעיף 3 הנ"ל משום הטעיה של המלווה את הלווים כמשמעותו של מונח זה בחוק החוזים הנ"ל, הטעיה המצדיקה או מתירה ללווה לבטל את חוזה ההלוואה."


[i]        ת"א (ת"א) 3129/99 יצחק צוניאשוילי ו- 4 אח' נ' מיסטר מאני ישראל (1997) בע"מ, תק-מח 2004(3) 196.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן