שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הסעדים הקבועים בחוק החוזים

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"הד גלעד נרקיס ועו"ד ורדת שיידמן תקן   |   21.01.2013

הסעדים הקבועים בחוק החוזים

[6.3.1]         כללי

סעיף 4 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות קובע, כי מבלי לגרוע מזכותו של הלווה לסע דים לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, יחולו הוראות סעיפים 12(ב) ו- 15 לחוק החוזים, לפי העניין, אם לא קיים המלווה את חובת הגילוי לפי סעיף 3.

[6.3.2]         סעיף 12(ב) לחוק החוזים

סעיף 12(ב) לחוק החוזים קובע:

"צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא-ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 (הזכות לפיצויים, פיצויים בעד נזק שאינו של ממון והקטנת הנזק בהתאמה), יחולו בשינויים המחוייבים."

סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 ("חוק החוזים (תרופות)") דן בזכות לפיצויים, בקובעו:

"הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה."

סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות), דן בזכות לפיצויים בעד נזק שאינו של ממון, קובע:

"גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית-המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין."

סעיף 14 לחוק החוזים (תרופות), מקים כלפי הלווה חובת הקטנת הנזק, בקובעו:

"(א) אין המפר חייב בפיצויים לפי סעיפים 12,10 ו-13 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין.

(ב)  הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי-סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות העניין."

[6.3.3]         סעיף 15 לחוק החוזים

סעיף 15 לחוק החוזים (הטעיה) קובע:

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה, "הטעיה" לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן."

הסעד המוענק על-פי חוק החוזים, להפרת חוזה על-ידי הטעיה, הינו ביטול החוזה.


 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן