שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

יעדי סעיף 3 לפי הצעת החוק

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   21.01.2013

יעדי סעיף 3 לפי הצעת החוק

בהצעת החוק הוסבר, כי מוצע להטיל על המלווה חובה לגלות ללווה, גילוי מלא של כל פרטי ההלוואה. עליו למסור ללווה עותק מחוזה ההלוואה לפני חתימתו, כדי לתת לו הזדמנות סבירה לעיין בתנאיו.

עוד נקבע בהצעת החוק, כי בחוזה ההלוואה יהיה גילוי מלא של כל הפרטים הקבועים בחוק, לרבות סכום ההלוואה, הסכום שקיבל הלווה בפועל, וכן לוח סילוקים ובו פירוט התשלומים להחזר ההלוואה ומועדיהם. העלות הממשית של האשראי ושיעור ריבית הפיגורים יפורטו בחוזה במונחים שנתיים המביאים בחשבון גם ריבית דריבית.

בהתאם להצעת החוק, אם המלווה אינו מקיים את חובת הגילוי, יעמדו ללווה הסעדים של דיני החוזים הכלליים, ביחס להטעיה או להפרת החובה לנהל משא-ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב.

הצעת החוק מוסיפה, כי חובת הגילוי לפי סעיף זה לא תחול על מי שאינו עוסק במתן הלוואות, משום שאין זה סביר לצפות מאדם הנותן הלוואה שלא דרך עיסוק, למלא אחר כל הדרישות הטכניות של החוק המוצע בנושא זה.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן