שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

רכיבי סעיף 3 – רשימה פתוחה

21.01.2013

רכיבי סעיף 3 רשימה פתוחה

אנו סבורים, כי הרשימה הנקובה בסעיף 3 האמור, איננה רשימה ממצה או סגורה. מסקנה זו נלמדת משלושה טעמים:

תכלית החוק. בהיות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, בעל מאפיינים של "חוק מגן", הסתרת מידע העשויה לפגוע בלווה, בנימוק כי אותו מידע אינו מנוי ברשימה הקבועה בסעיף 3, איננה יכולה להתקבל, באשר טענה מסוג זה, על-ידי המלווה, עומדת בניגוד מוחלט לתכליתו של החוק, אשר ביקש ליתן הגנה ללווה, ולאזן את הכוחות בינו לבין המלווה, באמצעות קביעת מנגנון גילוי.

עיגון חובת גילוי בחוק . דיני החוזים הכלליים, לרבות חובות תום-הלב, המיושמות לאורכם ולרוחבם של הדינים בישראל, פורשו, זה מכבר, כמטילים חובות התנהגות בין צדדים מתקשרים, לרבות חובות גילוי וחובות הימנעות מהתנהגות אשר יש בה משום הטעיה. משחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות בחר, על-אף קיומם של ההוראות הכלליות האמורות, לקבוע סעיף המקים חובת התנהגות על-פי דין (מאין statutory conduct , אם תרצו), יש מקום לראות בעצם קיומו של סעיף "חובת גילוי", כמקים סטנדרט התנהגות עקרונית, מעבר לתנאים המסויימים המנויים בסעיף, אותם על המלווה לגלות ללווה.

סעיף 3(ב)(12) סעיף סל. בהתאם לסעיף זה, חובת הגילוי חלה גם על כל פרט אחר שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. סעיף זה, מותיר את הרשימה המנויה בסעיף 3 הנ"ל כרשימה פתוחה בפני אותם גופים אמורים.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן