שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דינו של הסדר הלוואה אשר לא נערך בכתב

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   29.12.2012

משאנו סבורים כי יש להעדיף את הפרשנות לפיה דרישת הכתב הקבועה בסעיף 2 הינה דרישה צורנית, אזי אין בהיעדרו של מסמך בכתב כדי לשלול את תוקפו המשפטי של הסכם הלוואה חוץ-בנקאי.

יחד עם זאת מתעוררת השאלה, מה דינו של הסכם הלוואה חוץ-בנקאי, אשר נכרת בעל-פה ובניגוד לחובה הקבועה בסעיף 2 לחוק.

אנו סבורים כי להיעדרו של הסכם בכתב, תהיינה השלכות ראייתיות. משהחובה לערוך הסכם הלוואה חוץ-בנקאי בכתב, מוטלת על המלווה, אזי אי-מילוי החובה האמורה, תביא לשתי תוצאות פוטנציאליות:

(א)   העדפה, עקרונית, של גרסת הלווה תוך יישום ההוראות המגנות של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

(ב)   העברת נטל ההוכחה והראיה לכתפי המלווים, באשר לטענות נגדיות – החל בדבר עצם קיומה של עסקת הלוואה וכלה באשר לתנאיה.

תימוכין לגישתנו האמורה, ניתן למצוא גם בפסיקה.

בפסק-הדין אשר ניתן בעניין תיבתא ניהול ייעוץ וסחר בע"מ [1] , נדונה תביעתה של חברה אשר עסקה במתן הלוואות חוץ-בנקאיות וניכיון שיקים, בו עתרה לחייב את הנתבעים בפירעון הלוואה שניתנה לתובעת מס' 1 (ר' אמיר הובלות 1998 בע"מ).

בית-משפט השלום בקריות, מצא לנכון לדון בשאלת דרישת הכתב שבחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ופסק כי סעיף 2 לחוק, חייב את התובעת – כחברה שעיסוקה מתן הלוואות חוץ-בנקאיות – לערוך הסכם הלוואה בכתב.

במקרה שלפניו, מצא בית-משפט השלום, כי לא היה הסכם בכתב בדבר ההלוואה אשר נדונה לפניו.

מסקנתו של בית-משפט השלום בעניין זה הייתה, כי אי-עריכת הסכם בכתב בניגוד לחובה שבחוק, על-ידי מלווה שזה עיסוקו, עשויה לפעול נגד התובעת (המלווה) במישור הראייתי, מקום שיש הכחשה בדבר עצם מתן הלוואה ובמקרה של גרסה מול גרסה, אין לתובעת אלא להלין על עצמה שאינה מסוגלת להרים את הנטל במידה מספקת.

אנו סבורים, כי למעט העובדה כי חלותו של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות על ההתקשרות הנדונה, מוטלת בספק רב, מקום שהנתבעת (הלווה) הינה תאגיד ולא פרט (בניגוד לקבוע בסעיף 1 לחוק הנ"ל), אזי פסק-הדין אשר ניתן בעניין תיבתא ניהול ייעוץ וסחר בע"מ, היא פסיקה ראויה, אשר ניתנה בהתאם לתכלית החקיקתית של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ותוך מתן פירוש נכון יותר, לדרישת הכתב הקבועה בסעיף 2 לחוק.

עוד נציין, כי אנו סבורים, כי אין ליישם עיקרון זהה כאשר התובע הינו הלווה, באשר הלווה שאינו נושא בנטל ובחובה לערוך את הסכם ההלוואה החוץ-בנקאי בכתב. לפיכך – הנטל הראייתי, בהיעדר מסמך בכתב, צריך, לאור כל האמור לעיל, לרבות סעיף 3 לחוק, ליפול על כתפי המלווה בלבד.[1]       ת"א (קר') 1428/02 תיבתא ניהול ייעוץ וסחר בע"מ נ' ר. אמיר הובלות 1998 בע"מ ו- 2 אח', תק-של 2006(1) 18655.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן