שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תיקון הגדרת "יתרת חוב"

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   29.12.2012

בשנת 2000, תוקנה הגדרת "יתרת החוב" [1] באופן שנקבע כי בסעיף 1, בהגדרת "יתרת חוב" נרשם: "יתרת החוב" – הסכום שהלווה חייב למלווה בנקודת זמן מסויימת, כשהוא מורכב מסכום ההלוואה, מהתוספת ומריבית הפיגורים ובהפחתת הסכומים ששולמו בפועל על-ידי הלווה למלווה, והכול כפי שהוא עד אותה נקודת זמן."

בדברי ההסבר נומק התיקון בהסבר הבא – בפסק-הדין אשר ניתן על-ידי בית-המשפט העליון, בעניין קווי אשראי לישראל (ראשל"צ) בע"מ [2] , נמצא כי על-פי ניסוחו הנוכחי של חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות , אין אפשרות לחשב את שיעור העלות הממשי של האשראי (להלן: הריבית האפקטיבית) בדרך של תוספת ריבית דריבית שנתית, אם החישוב בדרך זו מוביל לכך שהריבית האפקטיבית, קרי, זו המשולמת על הקרן, גבוהה מהתקרה שנקבעה כריבית המרבית.

פרשנות זו של החוק עלולה להוביל לתוצאה בלתי-סבירה ולפיה לאורך זמן, הופכת הריבית האפקטיבית המשולמת על הלוואה בנקאית לגבוהה מהריבית המשולמת על הלוואה זהה שאינה הלוואה בנקאית, למרות הסיכון הגבוה יותר הכרוך בהלוואה חוץ- בנקאית.

תיקון זה בא לקבוע כי הריבית, אשר לא שולמה במועד שנקבע בין הצדדים, מתווספת ליתרת החוב והופכת לחלק בלתי-נפרד ממנו – ועל סכום זה תחושב הריבית האפקטיבית. דהיינו, חישוב הריבית על הלוואות חוץ-בנקאיות יהיה בדרך של ריבית דריבית.

כן נאמר, כי התיקון המוצע תואם את העיקרון שנקבע לעניין דומה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ואת העקרונות המקובלים במערכת הבנקאות הישראלית והבין-לאומית כאחת.[1]       הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 2) (חישוב יתרת החוב), התש"ס-2000, הצעות חוק 2830, י"ד בכסלו התש"ס, 23.11.1999

[2]       בר"ע 5888/95 קווי אשראי לישראל (ראשל"צ) בע"מ נ' וניני עמנואל, פ"ד נא(1) 424.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן