שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מה היא "הלוואה"?

מאת: מתוך הספר הלוואות חוץ בנקאיות מאת עו"ד גלעד נרקיס ועו"ד ורד שיידמן תקן   |   22.12.2012

מה היא "הלוואה"?

שאלה זו טומנת בחובה שאלות נלוות רבות, הקשורות, בעקיפין, לשאלה הנרחבת הנדונה בשער זה, היא – תחולת החוק וגבולות ההגנה מכוחו.

חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, אינו כולל הגדרה של "הלוואה". הציבור נותר עם השאלה, מה היא הלוואה, אשר עליה חל חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות? ובלשון אחרת – על איזו עסקה ניתן לומר, כי היא מהווה הלוואה, ולפיכך, יש להחיל עליה את החוק?

קשה לגזור גזירה שווה, מן ההגדרות השונות של "הלוואה" בחקיקה הישראלית, באשר הגדרות אלה משתנות מחוק אחד למשנהו:

כך למשל, בתקנות שירות נתוני אשראי, התשס"ד-2004, "הלוואה" מוגדרת כ- "אשראי לזמן קצוב העולה על שישה חודשים."

בפקודת מס הכנסה, נכללת הגדרה אשר כל תוכנה הוא – "לרבות כל חוב".

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001, מגדירות הלוואה – "לרבות איגרות חוב לא סחירות, ניירות ערך מסחריים, מקדמות לסוכן ביטוח, וכל יתרת חוב של סוכן ביטוח כלפי המבטח, וכן ערבויות בניכוי סכומים שהועברו למבטח משנה, מוכפלים בשיעורים המפורטים בתוספת השלישית."

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב-1982, כולל את הגדרתה של הלוואה – "לרבות חוב המגיע לנישום ולרבות יתרת חוב לתום שנת המס הקודמת בשל מימוש נכסים מוגנים" אך למעט כל אחד מאלה: חוב, בשל מס כלשהו, ששלטונות המס חייבים לנישום, חובות של לקוחות וספקים תושבי ישראל או האזור בשל סחורות ושירותים, תשלומים לרכישת נכסי הון בלתי-מוגנים, ותשלומים על חשבון רכישת נכסים מוגנים שהובאו בחשבון לעניין גריעה מההון העצמי."

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 קובע, כי הלוואה הינה – "לרבות כל חוב או תביעה שהריבית והפרשי ההצמדה שנוספו להם מותרים כהוצאה על-פי סעיף 17.".

תקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות), התשס"ב-2002 מגדירות הלוואה – "למעט אספקת שירותים או טובין, באשראי שנתן ספק.".

הנה כי כן, למונח "הלוואה" פירושים רבים, וכל חוק מכיר בפעולה כזו או אחרת, כמהווה פעולה של נטילת הלוואה. נאמר, אם כן, כי אין לפנינו אחידות דינים בהגדרה זו.

אם כן, נשאלת השאלה, מה היא "הלוואה" לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות? האם אשראי אשר ניתן, נכלל למסגרת הלוואה והאם רשאי מקבל האשראי, לתבוע מכוח חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות?

ולשם ההמחשה – שמעון הינו קבלן בניין, אשר נוהג להתקשר בהסכמי מכר דירות, ובמסגרתן למכור ללקוחותיו את הדירות אותן הוא בונה, עוד בטרם השלמת בנייתן ומסירתן לקונים. שמעון עורך הסכמי מכר רבים כאלה, ובאותם תנאי מכירה. הסכם המכר הנהוג אצל שמעון, כולל סעיף לפיו הקונים ישלמו סכום מסוים במועד החתימה, ואת היתרה בפריסה הקבועה בחוזה המכר. כמו-כן מצויין בחוזה, כי איחור בתשלום אילו מן התשלומים הפרוסים, יישא בריבית פיגורים.

ניתן לומר, כי ככל הנראה, לפנינו עסקת אשראי, אך האם לפנינו הלוואה? (בהנחה כי מששמעון מוכר דרך קבע ודרך עיסוק דירות, הרי שאם הסעיף האמור בחוזה המכר מהווה הלוואה, כי אז שמעון מלווה דרך עיסוק בהתאם להגדרת מלווה בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות).

האם ריבית הפיגורים האמורה כפופה למגבלות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, או שמא רשאי שמעון לגבות ריבית בשיעור בלתי-מוגבל?

בהיעדרה של הגדרה מדוייקת באשר לפעולת "ההלוואה", עשויים בתי-המשפט למצוא עצמם מוצפים בתביעות רבות, אשר בירורן יתחיל בשאלה מקדמית זו.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן