שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19) (הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה), התשע"ב-2012.

08.11.2012

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19) (הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה), התשע"ב-2012.

 

ביום 15.10.12 נדונה בועדת הכנסת הצעת החוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 19) (הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה), התשע"ב- 2012, ואשר אושרה על כל סעיפיה לקריא שניה ושלישית.הצעת החוק נשוא הדיון הינה הצעת חוק צרכנית, אשר מתייחסת ללקוחות בנקים שלקחו מהבנק למשל הלוואה ולא עמדו בפירעונה (התיקון המוצע לא יחול על חריגה ממסגרת אשראי שניתנה באמצעות כרטיס חיוב). על פי תיקון מס' 19, עת כשהבנק מודיע ללקוח שהוא מתכונן לנקוט נגדו הליכים משפטיים, יידרש הבנק להודיע זאת באופן ישיר תוך מתן הסבר מפורט ללקוח את המשמעויות שיש להליכים אלו.

 

מטרת התיקון לחוק הינה להעיר את תשומת לבו של הלקוח אשר נקלע למצוקה כלכלית ולתומו חושב כי הבנק יחכה עם פרעון ההלוואה. שכן הלקוח התמים אינו מודע לרוב כי הבנק לא מחכה, ועל כל איחור בהחזר ההלוואה ישנו קנס וכך למשל ריבית של ההסכם של 5% יכולה להפוך לריבית של 20% ו-25%, כמו כן, הבנק רשאי להעמיד את כל הסכום ההלוואה לפירעון מידי.


 

על פי הצעת החוק והסכמת הבנקים הוצע כי בטרם נקיטת הליכים משפטיים על ידי הבנק, תשלח הודעה נוספת ללקוח במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה במאגרי הבנק על מנת ליידע אותו בדבר מצב חשבון של הלקוח, וזאת על מנת לתת אפשרות ללקוח להסדיר את תשלומי ההלוואה.

 

עוד הוחלט כי אי קבלת ההודעה על ידי הלקוח, בשל סירובו, לא תמנע את ביצוע נקיטת הליכים משפטיים על ידי הבנק. ההודעה חייבת לכלול את: יתרת סכום ההלוואה, שיעור הריבית על ההלוואה, סכום ההלוואה שבפיגור, אופן חישובו ושיעור ריבית הפיגורים, ככל שישנם, סכום העמלה בשל העמדת הלוואה לפירעון מיידי, ככל שישנה.

 

זאת ועוד בועדת הכנסת הוחלט כי הבנק לא יחויב למסור הודעה ללקוח טרם נקיטת הליכים משפטים כשיש חשש לפגיעה ביכולת הגבייה בשל אחד משני המצבים, המצב הראשון הינו שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח. במצב השני מדובר בתנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי הלוואה. למשל, החייב עומד לעזוב את הארץ , לחייב מונה כונס נכסים, ויש חשש להברחת נכסים. יצוין כי יש צורך ממשי, וחייב להיות קשר ישיר בין התנאים האחרים לבין פגיעה ביכולת הפירעון, על מנת לפטור את הבנק משליחת ההודעה לחייב.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן