שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הבנק איבד את זכותו למימוש זכות הקיזוז מאחר ולא פעל למימוש הזכות באופן מיידי.

06.09.2012

עש"א 8295-03-12 בנק ערבי ישראלי עראבה 34036 נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים , בבית משפט השלום בתל אביב, בפני כבוד השופט עודד מאור, ניתן ביום 26 ביוני 2012.

 

במקרה דנא נדון ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל, במסגרתה חוייב הבנק המערער לשלם למשיבה, קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, סכום של 80,562 ₪, במסגרת בקשה לחיוב צד ג' בהתאם להוראות סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967.

 

תיק הוצאה לפועל נפתח כנגד חייב, שאינו משלם כלל את חובותיו. ביום 13.12.10 הוטל בתיק הוצאה לפועל עיקול על נכסי החייב אצל הבנק, אשר השיב לצו העיקול בשתי הודעות נפרדות, שהועברו הן לזוכה והן לתיק ההוצאה לפועל, ההודעה האחת התייחסה לתוכנית חסכון והשנייה התייחסה לפיקדון בשקלים. ביום 9.1.11 ניתנו שני צווים למימוש הנכסים שעוקלו, שנמסרו לבנק ביום 8.3.11 במסירה אישית. בחודש מאי 2011 ניתן צו למסירת מידע ביחס לחובותיו וזכויותיו של החייב בבנק, ולבטוחות שבידי הבנק, בזיקה לצו העיקול שיצא מלפני רשם ההוצאה לפועל, וביום 5.6.11 הודיע הבנק כי לאחר מימוש תוכנית החיסכון ולאחר הזיכוי לא תהא יתרה להעברה מאחר וחובות החייב עולים על נכסיו.

 

הזוכה הגיש בקשה לחייב את הבנק בחוב הפסוק, בהתאם להוראות סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל. בעקבות הבקשה זו התקיים דיון לפני רשם ההוצאה לפועל שבסיומו ולאחר סיכומי הצדדים – קבע רשם ההוצאה לפועל כי על הבנק לשלם לזוכה את הסכום של 80,562 ₪, הוא סכום תוכנית החיסכון, מאחר והבנק לא קיזז סכום זה אל מול חובות החייב, אלא בחלוף 6 חודשים לאחר קבלת צו העיקול, ודחה את הבקשה ביחס לכספי הפקדון השקלי, מאחר וקבע כי זכות הקיזוז של הבנק מומשה כחודש לאחר קבלת צו העיקול, תוך שהרשם הנכבד קובע כי הוא מניח לטובת הבנק כי המימוש נעשה תוך זמן סביר.החלטת רשם ההוצאה לפועל התבססה על קביעתו כי צו העיקול תפס נכסים בני עיקול, תוכנית חסכון וכן כספי פיקדון, ומשכך, ומשלא קיזז הבנק את החובות מול הבטוחות שבידו אלא בחלוף חצי שנה מעת קבלת צו המימוש, הרי ויתר הבנק על זכות זו, מנגד ציין הרשם הנכבד שביחס לקיזוז כספי הפיקדון בחלוף חודש ימים מיום קבלת צו המימוש, הרי המדובר בזמן סביר.

 

הבנק טען כי החלטת הרשם ניתנה בהעדר סמכות מאחר ולשיטת הבנק, המדובר בסוגיה ביחס לזכות קיזוז והיא עניין שבמחלוקת, ומשכך סמכות זו מוקנית לבית המשפט ולא לרשם ההוצאה לפועל. עוד טען הבנק כי אין כל הוראה בדין ביחס למועד להפעלת זכות הקיזוז ואין לקבוע מסגרת זמן נוקשה לעניין זה. הרי גם אם היה עיכוב במימוש כספי תוכנית החיסכון הרי לא נגרם לזוכה נזק שהוא שכן בכל מקרה לא היו בקשות הבנק עודפי כסף שניתן היה להעבירם.

 

בית המשפט דחה את הערעור בקובעו כי המחוקק לא הגדיר את המונח עיקול, וזה נקבע בפסיקה כפעולה משפטית המהווה שימת יד על נכסי החייב, אשר מכוחה מתאפשר לזוכה להיפרע מנכסים אלה את החוב המגיע לו. עיקול נכסי חייב אצל צדדים שלישיים במסגרת הליכי הוצאה לפועל הוא אחד האמצעים העומדים לרשות זוכים/נושים לגביית חובותיהם. על מנת להבטיח את יעילות הליך עיקול נכסי החייב אצל צד שלישי, במסגרת חוק ההוצאה לפועל, קבע המחוקק וחשף את הצד השלישי לסיכון של חיוב אישי, היה ולא יקיים את הוראות החוק המחייבות אותו, על כורחו, לסייע לזוכה לגבות את החוב.

 

לעניין זכות הקיזוז, בית המשפט ציין כי ההכרה בזכותו של בנק להיפרע מנכסי החייב שברשותו תוך שימוש בזכות הקיזוז וזאת אף לאחר שהתקבל אצל הבנק צו לעיקול נכסי החייב. זכות קיזוז זו, נועדה למנוע שימוש חפוז של הבנקים בזכות זו, כל אימת שיחששו שהם עלולים להיקלע לתחרות עם יתר הנושים של החייב. אולם, שהוטל עיקול על נכסי חייב במסגרת תיק הוצאה לפועל הרי על הבנק לממש זכותו זו באופן מיידי עם קבלת צו העיקול, ולכל היותר בתוך פרק זמן של עד 10 ימים וזאת על מנת שהתשובה לצו תהיה מלאה ונכונה. שעה שמוטל עיקול על נכסי החייב מחויב הבנק לעשות שימוש בזכות זו, על מנת לקיים, הלכה למעשה את צו העיקול.

 

עוד ציין בית המשפט כי הבנק אינו יכול לשים עצמו כשופט על ובורר ביחס למחלוקות שבין החייב לבין נושיו. צד שלישי, ובנקים בכללם, המקבל צו עיקול על נכסים, מצווה לבצע את הצו ולקיימו, אין הוא יכול להרהר אחריו או לבחון את המצב המשפטי הקשור אליו.אין זה מתפקידו של הבנק לבחון את "המצב המשפטי", או להגן על קניינו של החייב. לעיתים עלול להיגרם נזק לחייב עקב פרעון מוקדם של פקדונות או חסכונות. אולם לעצם העניין על הבנק לפנות בבקשה למתן הוראות לרשם ההוצאה לפועל, וזה יחליט על פי הנסיבות. אין זה מתפקידו של הבנק לקבוע מהו המועד לביצוע הקיזוז, ומשניתן צו כאמור, עליו לבצעו מיידית, וככל שמתעוררות לפניו שאלות הקשורות לביצוע העיקול יש לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה למתן הוראות. כל התנהלות אחרת משמעה התערבות במערכת היחסים שבין הזוכה לחייב, וחושפת את הצד השלישי לחיובו האישי בחוב הפסוק, ואך בשל כך ראוי לו לצד שלישי לקיים צווים ולפעול על פיהם.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן