שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תביעה נגד כונס נכסים

07.06.2012


תיק הוצל"פ  מס' 01-65385-04-8, בעניין בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, בלשכת הוצאה לפעול תל אביב, בפני כבוד הרשם רף נועם, ניתן ביום 20 במאי 2012.

במקרה בו כונס הנכסים לא עשה כל פעולה בתיק, לא ביצע את המכירה של הנכס, ואף לא חתם על הסכם המכר, והלכה למעשה, כל  פעולותיהם של החייבים נעשו מול הזוכה, הבנק, ולא מול כונס הנכסים, הרי שכונס הנכסים אינו זכאי למלוא שכר הטרחה לפי תקנה 4 לתקנות ההוצל"פ.

 

החייבים בתיק דנן היו מיצגים ע"י משרד עו"ד גלעד נרקיס

 

במקרה דנא נפתח תיק הוצאה לפועל  כנגד החייבים למימוש משכנתא על סך 65,894.37 ש"ח בגין חוב פיגורים. ביום 8.6.2005 מונה כונס נכסים על זכויות החייבים בנכס. מאחר והחייבים שילמו את מלוא חוב הפיגורים, הוגשה בקשה מטעם כונס הנכסים לפסיקת שכ"ט בסך 19,329 ש"ח ובקשה למחיקת הערת אזהרה הרשומה לטובתו. ביום 27.12.2010 אושר שכ"ט כונס הנכסים בסך כולל של 181,535 ש"ח. החייבים הגישו בקשה לביטול החלטה בדבר פסיקת שכ"ט במסגרתה טען כי הוסכם בין החייבים לזוכה ולכונס הנכסים כי לא ישולם שכ"ט נוסף מעבר לשכ"ט שכבר שולם.  כמו כן, טען החייב כי  כונס הנכסים לא עשה כל פעולה בתיק, לא ביצע את המכירה של הנכס, ואף לא חתם על הסכם המכר. הערת האזהרה לטובת כונס הנכסים בלשכת רישום המקרקעין נמחקה מזמן ולמעשה השארתו של כונס הנכסים היתה אך באופן פורמלי ואך למען הזהירות כדי לחלק כספים לתיקי הוצל"פ אחרים. ולמעשה, מרגע שהתברר שאין עוד תיקי הוצל"פ פתוחים כנגד מי מהחייבים, הרי שהיה על הכונס לעתור לביטול תיק כינוס הנכסים.  כונס הנכסים דורש כיום את שכר טרחתו מכספים המוחזקים אצל הרוכשים וזאת, שעה שיתרת החוב בבנק התעדכנה, תוך שמבהיל אותם שיפעל לפינויים מהנכס. 

 

הזוכה הגיש את תגובתו לבקשת החייבים וטען בה בין היתר, כי כונס הנכסים זכאי למלוא שכר הטרחה לפי תקנה 4 לתקנות, כפי שאושר בהחלטתה מיום 27.12.10 וזאת לאחר שמלוא חוב ההלוואה נפרע במלואו ובחלוף 90 יום מיום מינויו ככונס נכסים על הנכס. כמו כן, טען הזוכה כי החל מיום פתיחת תיק המימוש פעל כונס הנכסים ללא לאות לקידום התיק, ניהל מו"מ מול החייבים להסדר חובם שהוביל לחתימת מספר הסדרים לסילוק חוב הפיגורים, אולם החייבים לא עמדו בהתחייבותם כלפי כונס הנכסים והבנק. מאז חודש נובמבר 2009 בו שילמו החייבים את חוב הפיגורים ועד ליום 24.12.10 בו פרעו החייבים את מלוא חוב ההלוואה קרי, למעלה משנה, לא שילמו החייבים דבר וחצי דבר לידי הזוכה - וכך נצבר חוב פיגורים חדש. 

 

רשם ההוצל"פ קבע כי אין מחלוקת כי מאז צו המינוי שניתן ביום 8.6.2005 ועד ליום לתיקון צו המינוי ביום 12.3.2009 כונס הנכסים לא פעל בתיק.  אין מחלוקת עוד כי כונס הנכסים הגיש ביום 3.11.2009 בקשה להודעות פינוי וביום 18.11.2009 שילמו החייבים את חוב הפיגורים בסך של 370,977 ש"ח.  בעניין טענת החייבים כי הגיעו עם הזוכה וכונס הנכסים להסכמה במהלך 11/09 לפיה ישולם חוב הפיגורים הנכון לאותו מועד וכי היתרה תשולם באמצעות מכירה עצמאית של החייבים את דירתם נשוא כינוס הנכסים, תוך שהוסכם כי מעבר לתשלום שכר הטרחה שכבר היה גלום במסגרת התשלום עליו הוסכם, לא ישולם שכ"ט נוסף. אמנם, לחייבים לא היה אישור בכתב על סיכום זה, אולם על גרסה זו חזרו החייבים בחקירתם, עדות אשר לא נסתרה. רשם ההוצל"פ קיבל את גרסת החייבים, שכן ממכתבו של כונס הנכסים מיום 16.11.009 לחייבים עולה כי בכפוף לתשלום של 370,977 ש"ח יסיר את הערת האזהרה מטעמו, ולא צוין במכתב זה ו/או במכתבים  אחרים כי על החייבים לשלם שכ"ט נוסף מעבר לשכ"ט ששולם על ידם.

 

עוד קבע רשם ההוצל"פ כי על אף טענתו של כונס הנכסים כי החייבים לא עמדו בהסדר עם הבנק ואף הגיש תימוכין לטענתו בהגשת תצהירו של מר משה ולך, פקיד במחלקת הגביה המשפטית של הבנק (אשר ב"כ החייבים ויתר על חקירתו), ואשר יש בו כדי להוכיח כי כונס הנכסים פעל לשם פתיחת התיק בהתאם על פי הוראות ודרישות הזוכה, אולם על אף האמור רשם ההוצל"פ לא  מצא בתצהיר זה כל אזכור לכך כי החייבים לא עמדו בהסדר עם הבנק אלא אך הצהרה כי ההלוואות מוחזרו על ידי החייבים.  בנוסף, רשם ההוצל"פ לא מצא אסמכתא לכך כי הבנק הורה לכונס הנכסים להמשיך בהליכים, מלבד טענתו של הכונס כי אינו פועל על דעת עצמו וללא הנחיית לקוחו. 

 

לאור האמור, מכוח סמכותו של רשם ההוצל"פ על פי תקנה 27 לתקנות ההוצל"פ תש"ם - 1979 בוטלה ההחלטה שניתנה בענין שכ"ט כונס ביום 27.12.2010 ונקבע כי יש להחיל את תקנה 6 לתקנות ההוצל"פ (שכ"ט עו"ד וכונסי נכסים) לפיה אם נערך הסדר בין הזוכה לבין החייב, ייקבע שכ"ט על פי השיעורים הקבועים בתקנות הנ"ל מתוך הסכום שעל החייב לשלם על פי ההסדר. עוד קבע רשם ההוצל"פ כי מאחר והחייבים שילמו את מלוא חוב הפיגורים בסך של 370,977 ש"ח הרי שעל פי התקנות על החייבים לשלם שכ"ט לכונס הנכסים (בנוסף לשכ"ט שאושר ביום 2.12.2009) בסך של %4.8 מסכום ההסדר, שהינם סך של 17,806 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.  כמו כן, נקבע כי  כונס הנכסים ישא בהוצאות החייבים בסך של 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן