שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

נקבע כי קשרי משפחה אינם פוטרים את הבנק מחובותיו שבדין.

31.05.2012

תא"ק 33538-02-11, בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' מצבעת אלרום בע"מ ואח' , בבית משפט השלום בתל אביב, בפני כבוד השופטת הדס פלד, ניתן ביום 21 בפברואר 2012.


מיום חתימת הערבות על ידי הערב ועד להמצאת כתב התביעה, לא נעשתה פניה ולא נשלחה התראה מהבנק אל הערב, לרבות במועד בו חל פיגור בתשלומי ההלוואה.


במקרה דנן נדונה בקשת רשות להתגונן מטעם המבקשים כנגד תביעת הבנק, שהוגשה בגין ערבויות עליהן חתמו המבקשים, להבטחת חובות חברה הנתבעת.

 

המבקשים טענו כי נתבע לירן רשום כבעל המניות בחברה. אך למעשה, מי שניהל את החברה בפועל הינו אביו, איתן. איתן גייס את בנו לירן, על מנת שיוכל להקים חברה, לפתוח חשבון בנק ולחתום על הוראות לביצוע פעולות, זאת מאחר ואיתן הוגדר "מוגבל באמצעים" בחשבונותיו הפרטיים. לירן שימש 'חותמת גומי' וחתם על מסמכים המוציאים אל הפועל החלטות אשר התקבלו על ידי אביו, איתן.

 

הבנק התנהל מול איתן באופן שוטף והיה עימו בקשר ישיר ואישי. התנהלותו של הבנק היתה רשלנית, תוף שיתוף פעולה שלא כדין עם איתן, אף שאיתן לא הוגדר כמורשה חתימה או כמיופה כוח. בכך פגע הבנק בחובותיו כלפי הערב. מיום חתימת הערבות על ידי לירן ועד להמצאת כתב התביעה, לא נעשתה פניה ולא נשלחה התראה מהבנק ללירן, לרבות במועד בו חל פיגור בתשלומי ההלוואה.

 

      על אף שהמבקשים מסרו כתובות מגוריהם, לא ידע אותם הבנק בטרם הגשת התביעה, אודות אי מילוי התחייבויות החברה כלפיו. כפי שעולה מדפי החשבון, במשך תקופה של שנתיים לא עמדה החברה בהתחייבויותיה. בתוך כך, החזיר הבנק שיקים במספר מועדים ואף הוציא התראה "מושך ללא כיסוי" בגין החזרת שיקים ללא כיסוי. אילו ידעו המבקשים במועד, כי החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה, יכולים היו לפעול לפירעון החוב ולהביא לשחררם מהערבות. מכאן ולפי סעיף 26(א) לחוק הערבות, יש לפטור את המבקשים מערבותם בגין אי קיום חובות הבנק. 

 

בית המשפט קיבל את הבקשה בחלקה וקבע כי מטרתו של סדר הדין המקוצר היא למנוע דיון בתובענה רק אם ברור ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו. בשלב הבקשה למתן רשות להתגונן, די אם הנתבע מראה כי הגנה אפשרית בפיו. אין בודקים כיצד יצליח להוכיח את הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו. אין בשלב הרשות להתגונן שקילת מהימנות או קביעת ממצאים. די אם יראה הנתבע הגנה אפשרית ומשתמעת ולו בדוחק רב על מנת להצדיק את מתן הרשות להתגונן.

 

בית המשפט ציין כי הנטייה בפסיקת בית המשפט היא ככלל לתת רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה. סעיף 26(א) לחוק הערבות קובע: "לא קיים החייב את חיובו, יודיע על כך הנושה לערב יחיד תוך 90 ימים מיום שהיה על החייב לקיים את החיוב, לא הודיע כאמור, יופטר הערב כדי הנזק שנגרם לו בשל כך."

 

עוד ציין בית המשפט כי ע"פ הפסיקה, הוראות הסעיף יחולו גם מקום בו אין המדובר בערב יחיד, זאת מכוח עיקרון תום הלב. מטרת החובה הינה לאפשר לערבים להבטיח את ענינם, על ידי נקיטת אמצעים שיביאו לסילוק החוב. במקרה דנא, על אף שהמבקשים לא פרטו את הנזק שנגרם להם עקב אי מסירת הודעה על ידי הבנק, אין בכך, על-פי הפסיקה, כדי לשמוט הבסיס מטענותיהם בענין זה. בשלב בקשת רשות להתגונן די בטענה זו של אי משלוח הודעה ללא פירוט הנזק, שכן יש להניח כי ערב המקבל הודעה כזו, פועל כדי יכולתו בפנייה לחייב על מנת שיעמוד בחיוביו, או פועל באופן כלשהו לצמצום החוב. על כן, נצן בית המשפט למבקשים רשות להתגונן בטענה הנ"ל. המשמעות של אי קיום חובת ההודעה הקבועה בסעיף 26 (ד) (1) לחוק הערבות, הינה הפטר הערב מפירעון מוקדם, באופן שיתאפשר לו להיכנס לנעלי החייב ולפרוע את ההלוואה לפי תנאי הפריסה המקוריים שהוסכמו עם החייב.

 

לעניין טענת הבנק לפיה המבקשים, צבי ולביאה, ידעו מכוח היותם בני משפחתו של איתן, אשר ניהל את החברה בפועל, אודות מצבה של החברה וקשייה הכלכליים, קבע בית המשפט כי יש לדחותה. זאת מאחר וקשרי משפחה אינם פוטרים את הבנק מחובותיו שבדין ואף לא ניתן לומר כי קשרי משפחה כשלעצמם, מקימים "חזקת ידיעה" כטענת הבנק.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן