שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ליווי בנקאי - חובות הבנק

09.06.2011

 

ע"א 911/10, בנק הפועלים בע"מ נ' שמואל אלישיוב ואח', בבית משפט העליון, בפני כבוד הש' מ' נאור, י' דנציגר, ע' פוגלמן , ניתן ביום 31 במאי 2011.

בית המשפט העליון דחה שני ערעורים שהגיש בנק הפועלים, גם הם חלק ממסכת ההתדיינויות שהולידה פרשת חפציבה בקובעו, כי כאשר חוזי המכר המקוריים בין חפציבה לאחים אלישיוב בוטלו, הדירות נמכרו בשנית ובחשבון הליווי הצטברו סכומים "כפולים" בגין הדירות, קיימת הצדקה לקביעה כי לבנק הפועלים אין כל זכות להמשיך להחזיק בכספים תחת השעבוד לטובתו.

חפציבה בניה פיתוח והשקעות בע"מ (להלן : חפציבה) בנתה בישוב אלעד מספר פרויקטים למגורים, בהם פרויקט "אלעד 60" ופרויקט "אלעד 90", כאשר בנק הפועלים מימן וליווה את האחרון. בנובמבר 2002 מכרה חפציבה לאחים אלישיוב, 30 דירות בפרויקט "אלעד 90". במרץ 2003 מכרה חפציבה לאחים אלישיוב 14 דירות נוספות בפרויקט "אלעד 60". האחים אלישיוב מימנו את רכישת הדירות בפרויקטים "אלעד 60" ו-"אלעד 90" בהלוואות מבנקים שונים. תמורת ההלוואות ניתנו התחייבויות לרישום משכנתא על דירות אלה.

ביום 10.4.2005 נחתם בין חפציבה לבין האחים אלישיוב הסכם לביטול רכישת 44 הדירות הנזכרות לעיל (להלן : הסכם הביטול ו- הדירות המבוטלות , בהתאמה). בהסכם הביטול נקבע כי כל המשכנתאות הרשומות בתיקי חפציבה של הדירות המבוטלות יגררו לדירות חלופיות שרכשו האחים אלישיוב בפרויקט אחר "אלעד 73" (להלן : הדירות החלופיות). הביטול לא דווח לבנקים המלווים או לבנקים נותני ההלוואות. בינתיים נמכרו הדירות המבוטלות לרוכשים אחרים, שהפקידו את כספי הרכישה לחשבון הליווי של הפרויקט בבנק הפועלים. גרירת המשכנתאות מהדירות המבוטלות לא בוצעה בסופו של יום, משום שהאחים אלישיוב החליטו ליטול משכנתאות חדשות לצורך רכישת הדירות החלופיות. המשכנתאות לבנק מזרחי טפחות שולמו בינתיים על ידי חפציבה, כאשר כספי הרכישה ממכירת הדירות המבוטלות משמשים למימון תשלומן.

בבקשות מושא ערעור 911/10 עתרו האחים אלישיוב ובנק מזרחי טפחות בבקשה להורות לבנק הפועלים – הבנק המלווה של פרויקט "אלעד 90" – להנפיק ערבויות חוק מכר לטובת אלישיוב בגין הכספים שהופקדו בחשבון הליווי, ולממשן לטובת האחים אלישיוב. בנק מזרחי טפחות ביקש כי בית המשפט המחוזי יורה על הסבת הערבויות לטובתו, ועל העברת  כספי המימוש אליו ישירות. 

שני ערעורים שהגיש בנק הפועלים בע"מ על החלטות בית המשפט המחוזי, במסגרתן הורה בית המשפט על הנפקת ערבויות על פי חוק המכר (שירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) לטובת המשיבים 1-4 ומימושן לזכות בנק מזרחי טפחות בע"מ. 

בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערבות בהחלטות בית המשפט המחוזי, ועל כן דחה את שני הערעורים. השאלה שעמדה לפתחו של בית המשפט היא האם הכספים שהופקדו בחשבון הליווי לטובת רכישת 16 הדירות צריכים להישאר בו ולהיות כפופים לשעבוד לטובת בנק הפועלים, או שמא יש להשיבם לאחים אלישיוב ולהעבירם לבנק מזרחי טפחות נוכח המחאת זכויותיהם של האחים אלישיוב לאחרון.

פרויקט "אלעד 90", מושא ענייננו, נבנה על ידי חפציבה בשיטת הליווי הפיננסי, שניתן לה על ידי בנק הפועלים. לפי שיטה זו מתנהל הפרויקט כמשק סגור המופרד מיתר פעילות הקבלן, כאשר רוכשי הדירות מפקידים את כל כספי הרכישה לחשבון הליווי, המשועבד לבנק המלווה. הוצאת הכספים מחשבון הליווי נשלטת ומפוקחת על ידי הבנק המלווה. כאמור לעיל, הסכם הביטול כולל תניה לפיה המשכנתאות יגררו לרכישת הדירות החלופיות, אך לבסוף האחים אלישיוב החליטו לקחת משכנתאות חדשות לצורך אותה רכישה. במצב דברים זה, משהוברר כי הכספים הנמצאים בחשבון הליווי בפרויקט "אלעד 90" מושא ענייננו לא יועברו לטובת הרכישה החלופית, הייתה חייבת חפציבה בהשבת אותם כספים. דיינו, לחפציבה לא הייתה עילה להמשיך ולהחזיק בכספים שהופקדו לחשבון הליווי מקום שתכלית החזקתם בחשבון הליווי, קרי מימון פרויקט "אלעד 90", אינה רלוונטית ומטרת החזקתם לשם זקיפתם לצורך הרכישה החלופית, אף היא אינה קיימת עוד.

יתירה מכך, בנק הפועלים, כבנק מלווה, חייב היה להיות ער לכך שלחשבון הליווי הופקדו כספים בגין מכירת דירות בכפל. מרגע שהובהר לבנק הפועלים כי הדירות המבוטלות נמכרו בשנית היה עליו לברר מה דינם של הכספים שהופקדו בחשבון הליווי על חשבון הדירות המבוטלות. אין זה ראוי כי בנק מלווה, האמון על הפיקוח ושולט הלכה למעשה בחשבון הליווי, יישב בחיבוק ידיים כאשר הוא נוכח כי דירות שנמכרו זה מכבר נמכרות בשנית. לא ייתכן כי הוא יותיר תחת השעבוד לטובתו, כך סתם ללא עילה, כספי הפקדות כפולות על חשבון 16 דירות. על הבנק המלווה לברר עם הקבלן מדוע הופקדו בגין דירות מסוימות כספים כפולים, וככל שעולה כי הסכמים מסוימים בוטלו, ודאי כאשר בוטלו בהסכמת הקבלן, עליו לדאוג להוציא את אותם כספים מחשבון הליווי, ולדאוג להשיבם לזכאי להם. הותרת הכספים הכפולים בחשבון הליווי עלולה להביא לכשלים חמורים נוכח חוסר הבהירות בדבר היתרה האמיתית בחשבון הליווי, ומביאה בהכרח להתעשרותו של הבנק המלווה המחזיק בבטוחות גבוהות מהמגיע לו.

מכאן יוצא שהכספים שהופקדו על ידי האחים אלישיוב בחשבון הליווי של פרויקט "אלעד 90" בבנק הפועלים הינם בגדר נטע זר בחשבון הליווי, ולבנק הפועלים אין זכות להמשיך לשעבד אותם. משכך, במחלוקת שבין בנק הפועלים לבין האחים אלישיוב ובנק מזרחי טפחות, אין כל ספק בעיני כי לבנק הפועלים אין זכות להחזיק בכספים תחת השעבוד לטובתו.

נוכח האמור לעיל ובנסיבות ייחודיות אלה, כאשר חוזי המכר המקוריים בין חפציבה לאחים אלישיוב בוטלו, הדירות נמכרו בשנית ובחשבון הליווי הצטברו הלכה למעשה סכומים "כפולים" בגין הדירות, סבור בית המשפט העליון כי התוצאה אליה הגיע בית המשפט קמא הינה תוצאה נכונה וצודקת. בנסיבות אלו קיימת הצדקה לקביעה שערבות חוק המכר מבטיחה את השבת הכספים שהופקדו בחשבון הליווי על ידי האחים אלישיוב, וממילא לבנק הפועלים אין כל זכות להמשיך להחזיק בכספים תחת השעבוד לטובתו.

 

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן