שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מאזן הנוחות בבקשה למימוש משכנתא

01.12.2009

רעא       11880/04פלונית נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, בבית המשפט העליון, כב' השופטת ע' ארבל, ניתן ביום 16 לנובמבר 2009.

בקשה למתן סעד זמני בערעור המורה כי המשיב 2 או מי מטעמו ימנעו מנקיטת הליכים למימוש משכנתא הרשומה ביחס לדירת המגורים של המבקשת ובתה, ולעכב כל הליכי ההוצאה לפועל ביחס לדירה, וכל זאת עד להכרעה בערעור על ידי בימ"ש זה. כן התבקש ביהמ"ש שלא להתנות את מתן הסעד הזמני בהפקדת ערובה כספית מטעם המבקשת, נוכח מצבה הכספי הירוד.

המבקשת ומר ישראל ורנסקי (להלן: המנוח), שהמשיב 1 הוא עזבונו, נישאו בשנת 1972. לבני הזוג נולדו 3 בנות, אשר הצעירה ביניהן עודה קטינה. המנוח היה הבעלים והמנהל של חברה לניהול פרויקטים לבניה. במסגרת עבודתו בחברה רכש המנוח חלקת מקרקעין כמלאי עסקי, בכוונה לבנות בחלקה בית דו משפחתי ולמכרו. מאוחר יותר, החליטו המבקשת והמנוח לשמור בעלות באחת היחידות, ובשנת 1991 עברו לגור בבית, ששימש כבית מגוריהם. המבקשת וביתה הקטינה ממשיכות לדור בבית עד עצם היום הזה.

בשנת 1990 שיעבד המנוח את זכויותיו בחלקה, בהתאם לשטר משכנתא שנרשם בשנת 1993 לטובת הבנק, לשם הבטחת כל סכום המגיע לבנק מאת המנוח או החברה שבבעלותו. המבקשת לא הייתה חתומה על הסכם המשכנתא. במהלך השנים פנה המנוח לבנק לשם קבלת הלוואות ואשראי, להן ערבו המבקשת והמנוח. עקב אי עמידה בהתחייבויות החברה כלפי הבנק לאחר שנקלע המנוח לקשיים כלכליים, החל הבנק בשנת 1999 בהליכי הוצאה לפועל לשם מימוש שטר המשכנתא. הליכים אלו עוכבו בעקבות משא ומתן שנוהל בין הצדדים. בהמשך, נחתם הסכם נוסף בין הבנק לבין החברה, המנוח והמבקשת. במסגרת ההסכם התחייבו המבקשת והמנוח שלא לעכב או למנוע בכל דרך שהיא את הליכי מימוש השעבודים לטובת הבנק. על הסכם זה חתמה באת כוח המבקשת בשמה.

בשנת 2003 נפרדו בני הזוג, ונחתם ביניהם הסכם על פיו המבקשת מוותרת על זכויותיה בבית בתמורה לכך שהמנוח יידאג לה לדיור חלופי ויעביר לידיה סך של 350,000$. משהפר המנוח הסכם זה, נחתם הסכם נוסף בשנת 2004, על פיו המבקשת רשאית לתבוע את מחצית הזכויות בבית, וכן רשאית היא להתגורר בבית ללא תמורה. לאחר הגירושין עבר המנוח לדור בארצות הברית.בשנת 2004, משלא עמד המנוח בהתחייבויות כלפי הבנק, חידש האחרון את הליכי ההוצאה לפועל. בשנת 2008 נפטר המנוח, לאחר ששם קץ לחייו בעקבות הכרזתו כפושט רגל על ידי בית המשפט.

מקרה זה מצוי במתחם הספציפי של עיכוב ביצוע הליכי מימוש מקרקעין שמשמעם פינוי של אדם מנכס המשמש כדירת מגוריו היחידה. על מקרים מסוג זה כבר נאמר בעבר כי:"דחיית הבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין המורה על פינוי דיירים מן המקום שבו הם מתגוררים, עלול להביא לתוצאה בלתי הפיכה שבה לא יוכלו הדיירים המפונים לשוב לבתיהם אף אם יזכו בערעור. במקרה שכזה הופך הערעור לתיאורטי גרידא (ראו רע"א 3673/05 דגן נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז ת"א, [פורסם בנבו]). לא זו אף זו, בבואנו לדון בפינויו של אדם מן הבית שבו הוא מתגורר מאז שחר ילדותו, יש לתת את הדעת למרכיבים בתחום הרגש, שאינם בהכרח עולים בקנה אחד עם קריטריונים בעלי אופי עסקי, ומכאן שאינם ברי פיצוי כספי. במקרה שכזה יש לנהוג בדחילו ורחימו קודם שבית המשפט נותן אור ירוק למהלך שאין ממנו דרך חזרה ואשר מתבצע עובר להחלטתו הסופית של בית המשפט שלערעור". (רע"א 7682/05 לוי נ' מינהל מקרקעי ישראל ([פורסם בנבו], 2.11.06) (להלן: פרשת לוי).

בעניין מאזן הנוחות והנזק הצפוי מביצוע מיידי של הליכי המימוש. המקרה שבפניי הינו מקרה ייחודי אשר מעבר לעובדה שמדובר בתוצאה קשה של פינוי אם ובתה הקטינה מדירת מגוריהן לאחר שהאב שם קץ לחייו, שזורות בו נסיבות מיוחדות נוספות אשר מעצימות את הנזק הצפוי למבקשת ובתה אם לא יורה בית המשפט על עיכוב הביצוע. מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה תמונה של מצב כלכלי קשה שנבע ממכלול נסיבות, כמו גם מצב נפשי מורכב ועדין הן של המבקשת והן של בתה הקטינה.

במצב דברים זה, ומבלי להתעלם מהנזקים הצפויים לבנק עקב דחיית ביצוע הליכי המימוש, מוצאת אני כי מאזן הנוחות מהווה שיקול מכריע המטה את הכף לעבר קבלת הבקשה. אוסיף כי העובדה שהמשיב הינו תאגיד רב עוצמה אשר כושרו הכלכלי מאפשר לו לשאת בנטל במהלך תקופת הביניים, למול המבקשת שהינה בעמדת חולשה, אף היא מחזקת את החלטתי זו.

בעניין בקשת המבקשת שלא להתנות את עיכוב הביצוע בהפקדת ערובה. בנסיבותיו של מקרה זה, ובהן מצבה הכלכלי הקשה של המבקשת, דרישת הפקדת ערובה בפועל צפויה לסכל את אפשרותה של המבקשת להביא ליישום החלטה זו. הטלת מעמסה כלכלית נוספת על המבקשת בנסיבות אלו אינה סבירה, ועשויה להעמיק את מצוקתה ומצוקת בתה. על כן, איני מוצאת מקום להתנות את עיכוב ביצוע הליכי מימוש המקרקעין בהפקדת ערובה מטעם המבקשת בשלב זה.

בהתאם לכל האמור, הבקשה מתקבלת. ביצוע פסק הדין המבוקש יעוכב עד להכרעה בערעוריה של המבקשת על ידי בית משפט זה, וכל זאת מבלי שתידרש הפקדת ערובה על ידי המבקשת.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן