שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מחיקת משכנתא בשל אי גילוי מצד הבנק

14.10.2009

המבקשים (בני זוג – נשואים) עותרים למחיקת ו/או ביטול המשכנתא שנרשמה לזכות המשיב על דירת מגוריהם, ברח' רוזובסקי 5 בני ברק (גוש 6190 חלקה  1028). המשכנתא, ללא הגבלת סכום, נרשמה להבטחת פרעון אשראי נוסף שביקשו המבקשים מהמשיב, מעבר לאשראים וההלוואות שהוקצו להם כנגד בטחונות אחרים. לצורך רישום המשכנתא והגדלת סכום האשראי בעקבות זאת, הוזמנו המבקשים לסניף המשיב בבני-ברק לשם חתימה על התנאים המיוחדים של שטר המשכנתא. המבקש חתם על מסמך זה בפני מנהל הסניף ואילו המבקשת – אשתו הוחתמה ע"י פקידה העובדת בסניף. היה ברור למבקשים, לטענתם, בעת שחתמו על התנאים המיוחדים כנ"ל, כי שעבוד דירתם לטובת המשיב ע"י רישום משכנתא נועד להבטחת פרעון מסגרת האשראי שהוגדלה בחשבון המבקש בלבד ולא לשום מטרה או בטחון להלוואות או אשראים אחרים. הגדלת האשראי בחשבונו של המבקש לא יצאה אל הפועל. על אף זאת, כשנה לאחר רישום השעבוד, ובעקבות הפסקת פרעון הלוואות אחרות של המבקש, נקט המשיב הליכי הוצל"פ נגד המבקשים בגין אי פרעון הלוואה בסך 2,5 מליון ₪ (וחוב פיגורים נוסף של. כ-.375,000), אשר מעולם לא נלקחה על ידי המבקשים.

חוב זה, ניתן למבקש ולשלושת אחיו ע"י בנק טפחות למשכנתאות (בטרם אוחד עם בנק המזרחי) וע"י בנק אחר, לשם רכישת מספר עשרות דירות באלעד, מחב' חפציבה מספר שנים קודם לכן. בגין הלוואות אלה ניתנו למשיב בטחונות ראויים ומספיקים. שעבוד דירתם של המבקשים לא היתה נחוצה להבטחת הלוואות אלה, אלא להבטחת פרעון האשראי המוגדל שהוסכם לתת למבקש ע"י המשיב, אשראי שלא ניתן בסופו של דבר.  בעקבות קריסת חב' חפציבה חדלו המבקש ואחיו לפרוע את חובם בגין ההלוואה הנ"ל ואילו הנושים והמשיב בכלל זה הזדרזו לממש בטחונות וערבויות. במסגרת זו נפתח תיק ההוצל"פ נגד המבקשים שבפני לשם מימוש המשכנתא שרבצה על דירתם, כמו גם תיקי הוצל"פ נוספים לשם מימוש בטחונות אחרים שעמדו לרשותם. למבקשים, כלל לא הוסבר כי המשכנתא אמורה להבטיח פרעון כל חוב בעבר או בעתיד בחשבונות אחרים שלו. מנהל הסניף, יהודה זילברשטיין, אישר למעשה בעדותו ובתשובותיו לשאלות שהופנו אליו במהלך הדיון, כי המבקשים הוחתמו על התנאים המיוחדים של שטר המשכנתא בפני פקידי הסניף (המנהל והפקידה) ללא שהוקראו להם תוכנם.

לא יכולה להתעורר שאלה באשר לחובתו של בנק להבהיר ללקוחו ואף לערב ו/או לצד ג', את משמעות חתימתו על מסמכים מהותיים ועל תנאים מיוחדים לשטר משכנתא בפרט. כפי שקבעתי, תנאים מיוחדים אלה כלל לא הובהרו ולא הוסברו לחותמים – המבקשים. אמנם על שטר המשכנתא חתמו המבקשים בפני עורך דין אך אין חולק כי הוא לא הבהיר להם משמעותם של התנאים המיוחדים, שכן הם לא היו מונחם ולא נחתמו בפניו. 
 
 נקבע לא אחת כי במערכת היחסים בין בנק לבין לקוחו, וערב בכלל זה: "חייב הבנק לגלות ולמסור ללקוחותיו מידע מספיק על השלכותיו של המסמך. אין מדובר בברירה או אפשרות אלא במערכת חובות אקטיבית שמשמעותה גילוי מלא המגיע עד כדי גילוי ספציפי וכללי שרמת הסיכון גבוהה יותר, כך גוברת חובת הגילוי, וכדברי עמיתי השופט אוקון: "הבנקים חייבים להנחות את לקוחותיהם כראוי. הם חייבים להתריע בפניהם על היקף הסיכונים להם נחשפו, במיוחד בטריטוריה בה משמשים בערבוביה אינטרסים של הבנק והלקוח. ערבות ומשכנתא נופלות לתוך טריטוריה זו בהיותן עסקאות חד צדדיות. לכן, בכל מקום בו הבנק  מחתים אדם על ערבות או משכנתא, שנועדו להבטחת חובותיו של אדם אחר, עלי להגדיר בשפה ברורה ופשוטה את היקף הסיכון..."

כאשר מדובר בשעבוד נכסים לטובת הבנק ע"י בעל חוב או ערב לחוב של צד ג', חובה זו של הבנק מתעצמת ומקבלת משנה תוקף (ראה: ה.פ. נצרת 134/03 בן יוסף דוד – בנק הפועלים).

המשיב לא פעל בהתאם לחובה זו המוטלת עליו. יתירה מכך: משנרשם בתנאים המיוחדים כי שטר משכנתא זה נועד אף להבטחת תשלום חובות שמגיעים מהלקוח מתקופת העבר, היה על הבנק לפרט בפני החותמים על התנאים המיוחדים, את היקף החובות נכון ליום החתימה על מנת שידעו על היקף החובות הכללי שאת פרעונם באה המשכנתא להבטיח, ואת היקף הסיכונים שהם נוטלים על עצמם.
 
לאור כל האמור לעיל, ומשהפר הבנק את חובותיו כלפי המבקשים, כמבואר לעיל, אין אלא להעניק למבקשים את הסעד המבוקש. הריני מצהיר בזאת כי: שטר המשכנתא שנחתם ע"י המבקשים ב-1.4.07 ללא הגבלה בסכום על פיו מושכנה דירתם ברח' רוזובסקי 5 בני ברק (גוש 6190 חלקה 1028/20 מבוטל ויש למחקו מספרי לשכת רישום המקרקעין.  המשיב ישלם למבקשים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪ בצרוף מע"מ.
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן