שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובה על כונס הנכסים לחשוף את זהות המציע

07.04.2009

תיק הוצל"פ 0185989068 נווה איתנים חברה לבנין והשקעות נ' שרתון לימטד בע"מ, החלטה מה 8.3.09 על ידי כב' הרשם נמרודי יגאל בלשכת ההוצל"פ תל אביב.

בקשה מטעם כונס הנכסים לאשר את מכר נכס נשוא צו מינוי כונס הנכסים בתמורה לסכום של 8,500,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף סך של 397,000 ₪ אשר יהווה תשלום בגין מס רכישה עבור עסקה רכישת הנכס על ידי החייבת 1.

בדיון שהתקיים בפני הבהיר ב"כ חברת בזל, באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי בעלי המניות בחברת בזל אינם מתכוונים לחשוף את זהותם ; ב"כ חברת בזל ציין, כי אין קשר בין חברת בזל לבין הזוכה וגם אם היה קשר כאמור אין בכך כדי לפגוע בעובדה לפיה הסכום שמציעה חברת בזל לשלם הוא הסכום הגבוה ביותר. מנהל החייבת, מר חלה, חזר על טענות החייבת ; כונס הנכסים ציין, כי לזוכה אין כל נגיעה לחברת בזל.

בקשה לאישור מכר בנסיבות בהן הועלו טענות כבדות משקל כנגד הליך המכר ; טענות אלו אומנם לא נתמכו על ידי מנהל החייבת בתצהיר, אולם הן זכו לראיות מסייעות מצד הצדדים שכנגד, חברת בזל - אשר סירבה בעקביות ובתקיפות לחשוף את זהות בעלי המניות בחברת בזל, גם במידה וההסכם לא יאושר ; כונס הנכסים והזוכה – אשר נמנעו מלהשיב להאשמות כבדות המשקל בתצהיר.

ראיה מסייעת נוספת ניתן למצוא בעצם הימנעות חברת בזל מלהציג טיעון סדור ובו הסבר מניח את הדעת להימנעותה מחשיפת זהות בעלי המניות ; משלא הוצג בפני הסבר מניח את הדעת להתנהלות כאמור, לא ניתן לשלול אפשרות, לפיה קיימות נסיבות חריגות אשר עצם חשיפתם הייתה מובילה לדחיית הבקשה.

די בקיומה של אפשרות כאמור על מנת שהבקשה תידחה.

עקרון מרכזי בניהול הליכי כינוס נכסים הוא העיקרון לפיו יש לפעול באופן שהליכי המכירה יובילו לקבלת תמורה גבוהה ככל הניתן ; מדובר, כאמור, בעקרון מרכזי אולם אין מדובר בעיקרון יחיד ; הליכי ניהול כינוס נכסים אמורים להתנהל בשקיפות מוחלטת, כאשר קיימת חובת גילוי מוגברת על כלל המעורבים בהליך, חובה אשר נגזרת מעיקרון תום לב.

ר' לעניין זה. דוד בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, הוצאת פרלשטיין גינוסר בע"מ, מהדורה שישית בעמ' 660 ואילך, שם מצוין בין היתר, כי "כונס הנכסים פועל כידו הארוכה של ראש ההוצאה לפועל, ועליו לערוך בירורים ופעולות ולהגיע למקומות שראש ההוצאה לפועל איננו יכול להגיע".

דרישה לאשר הסכם מכר כאשר, קיימות טענות כבדות המשקל כנגד הצדדים המעורבים בהליך, כאשר הצדדים כאמור נמנעו מלהשיב לטענות כבדות המשקל בתצהיר וכאשר קיימת חוסר בהירות באשר לזהות הרוכש, הינה דרישה שדינה להידחות.

בנסיבות העניין, חובה הייתה על כונס הנכסים לספק הסברים מניחים את הדעת בכל הקשור לנסיבות הרלוונטיות לבקשה, ובכלל זה באשר לזהות הגורמים העומדים מאחורי חברת בזל.

כמו כן, לזהות הרוכש ישנה חשיבות גבוהה ; רוכש אינו יכול להיות גורם אשר לא נטל חלק בהתמחרות ואשר מבקש לזכות בהתמחרות בעקיפין.

לעניין זה בר"ע (ת.א) 2073/07 משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ נ' ח.מ.מ, חוטים מוליכים בע"מ (פורסם בנבו).

בענייננו, ההתמחרות נערכה ביום 17.11.08, כאשר הסכם המכר המותנה נחתם במועד מאוחד יותר – ביום 7.1.09 ; לא ברור מהו אופי וטיב הקשר המדויק שבין מר שמעון צדיק (נציג חברת בזל) לבין חברת בזל (האם מדובר באחד מבעלי המניות, דירקטור, מיופה כוח, מכר של מי מבעלי המניות וכיוב'); משלא הונחה בפני תשתית עובדתית באשר לטיב הקשר בין הצדדים כאמור, לא ברור האם מדובר בקשר קרוב עד כדי כך שניתן לראות בחברת בזל מציעה שנכחה בהליך ההתמחרות באמצעות מר שמעון צדיק.

במידה ומדובר בקשר רופף, ייתכן שלא היה ניתן להכיר בחברת בזל כמי שנטלה חלק בהתמחרות ; גורם שלא נטל חלק בהתמחרות, מימלא לא יכול לרכוש את הנכס (שם, בעמ' 10, בסעיף ז' לפסק הדין).

רשם ההוצאה לפועל לא מוסמך להתחקות אחר מקור הכספים שעתידים להיות משולמים, אלא מחויב לעשות כן, כל זאת בהתקיים סיבות מתאימות (ר' והשווה בר"ע 2183/06 נועם מוניק נ' הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ואח' (פורסם  בנבו)).

נסיבות כאמור מתקיימות בעייננו, לנוכח הטענות שהועלו על ידי החייבת, לנוכח העובדה שמדובר בנכס אשר שוויו גבוה מאוד ולנוכח העובדה שלא הובהר מהו הקשר המדויק בין מר שמעון צדוק לבין חברת בזל.

ניתן לחשוב על סיבות מגוונות פיהן קיים היה לצדדים הנוגעים בדבר אינטרס נפסד  להימנע מלחשוף את זהות בעלי המניות בחברת בזל ; לא מצאתי מקום להעלות השערות מרובות נוסף על הטענות שהועלו על ידי החייבת ואשר לא זכו למענה ראוי בתצהירים ; אולם די בכך שאציין, כי קיימת אפשרות לפיה מי מבעלי המניות בחברת בזל אינו מעוניין לחשוף את זהותו לנוכח שיקולי מס או ליתר דיוק כוונה להתחמק מתשלום מס ; די בקיומה של אפשרות כאמור על מנת שאמנע מלאשר את המכר.

כאמור, אני מבהיר ומדגיש, כי אני מייחס חשיבות רבה לעובדה לפיה ב"כ חברת בזל (אשר נכח בדיון ללא שהוצג על ידו ייפוי כוח מתאים) לא הציג בפני כל טעם המניח את הדעת מדוע לא ייחשפו הגורמים העומדים מאחורי החברה כאמור.

בשים לב לאמור והמקובץ לעיל, אני נמנע מלאשר את הבקשה, כבר מהטעם לפיו נמנעה חברת בזל מלפרט את זהות בעלי המניות העומדים מאחורי החברה כאמור, על אף הטענות שנטענו על ידי החייבת ; בשים לב לאמור, מתייתר הצורך להידרש לטענות נוספות שהעלתה החייבת.

על כונס הנכסים לפרסם את הנכס למכירה, לזמן חוות דעת שמאי עדכנית לערוך התמחרות נוספת, אליה יוזמן מנהל החייבת ; במידת הצורך יש לעתור בבקשה למתן הוראות.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן