שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

יש לפרט טענה בדבר הטעייה מצד הבנק

13.10.2008
בית המשפט העליון קבע כי כדי להעלות טענה בדבר הטעייה מצד הבנק יש לעמוד בדרישת הפירוט, כל שכן כאשר בעל הדין אינו טוען שלא הבין את אשר חתם עליו, אלא טוען אך ורק להבהרה שניתנה לו בעת החתימה על ההסכם.

 

בעניין ישראל סגל [1] נדון בפני בית המשפט העליון ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שדחה עתירה לפסק דין הצהרתי, לפיו על הבנק לסלק משכנתא כנגד תשלום יתרת ההלוואה בסכום שהציע המערער.

 

המערער משכן דירה שבבעלותו לטובת הבנק כבטוחה להלוואה שהעניק הבנק לאשתו ולחמיו. כבטחונות נוספים לאותה ההלוואה ניתנו ערבויותיהם האישיות של שלושה ערבים נוספים. כשביקש המערער לפרוע את יתרת הסילוק של ההלוואה ולהסיר את המשכנתא. הבנק סירב, שכן ראה במשכון האמור בטוחה להלוואות נוספות שלוו ממנו האישה והחם. המערער טען כי בעת עריכת הסכם ההלוואה והמשכון הובהר לו על ידי הבנק כי השעבוד נועד אך ורק להבטחת הלוואה זו ולא להבטחת חיובים אחרים.

 

בית המשפט העליון מפי כב' השופט אלון (בהסכמת ההרכב כב' השופטים רובינשטיין וחיות) דחה את הערעור וקבע כי טענתו של המערער נעדרת את הפירוט והמסוימות הנדרשים לטענה הבאה לסתור נוסח התחייבות המפורשת וכן כדי להקים טענת הטעייה /העדר תום לב מצד הבנק.

בין השאר, המערער אינו טוען בתצהירו מי "הבהיר" לו את אותה ההבהרה, האם למי מאנשי הבנק היה חלק באותה הבהרה נטענת, כיצד "הובהרו" לו הדברים וכל כיוצא באלה.

 

ודוק. המערער אינו טוען כי ההסכם נחתם על ידו מבלי שהבין את תוכנו או מבלי שידע את המפורט בו. טענתו הינה כאמור, כי בעת שחתם על ההסכם "הובהר" לו שהשעבוד מתייחס רק להלוואה הספציפית המפורטת בו. בית המשפט קובע כי אין די באמירה "הובהר לי" שכזו לבסס טענת הטעייה.

 

בית המשפט חוזר על החזקה לפיה אדם החותם על מסמך מוחזק כמי שקרא אותו והבין את תוכנו בייחוד כאשר מדובר במסמך מהותי ביחס לנכסיו, דוגמת שטר משכנתא וכי על בעל הדין המבקש לסתור חזקה זו לשאת בנטל הוכחה כבד. בית המשפט פוסק כי המערער לא עמד בנטל של סתירת החזקה האמורה, ובודאי שלא "בראיות פוזיטיביות כאפשרות קרובה".[1]  ע"א 9538/06 ישראל סגל נ' בנק ירושליים לפיתוח ומשכנתאות בע"מ, תק-על 2008(2), 3241.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן