שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בקשה לגילוי ועיון במסמכים אשר הבנק מסרב להמציאם,

09.11.2006

 

 

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבע להמציא לידי התובעים את המסמכים שיפורטו להלן, וזאת מכח תקנות 112, 116 ו - 117 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן : "התקנות")  וכן להורות על דחיית המועד להגשת תצהיר עדות ראשית מטעמם עד 30 ימים לאחר המצאת המסמכים וזאת מהטעמים הבאים :

 

1.       בהתאם להסכמה בין ב"כ הצדדים ניתנה לתובעים אורכה להגשת תצהיר עדות ראשית מטעמם עד ה_______. כמו כן סוכם כי עד למועד זה יסיימו הצדדים את הליכי הביניים.

 

2.       התובעים פנו לנתבע מספר פעמים בבקשה לקבלת מסמכים מתבקשים שבידיו ושרלוונטים לבירור המחלוקת.

 

3.       מאחר ולא הועברו מסמכים הנדרשים לידי התובעים לא התאפשר להם לסיים להכין את מלאכת הכנת תצהירי העדות הראשית, שכן מסמכים רבים שבידי הבנק יהוו אסמכתאות לביסוס טענותיהם של התובעים ויחשפו את גודל המחדל שביצע הנתבע בענייניהם של התובעים.

 

4.       ב- _________ הועברו לידי ב"כ התובע מסמכים מסוימים וחלקיים בהתאם להצהרת הנתבע במכתבו מתאריך זה. עם זאת בסעיף___ להצהרת הנתבע צויין מפורשות כי "כמובן שקיימים מסמכים נוספים על אלו אשר פורטו בסעיף __ לעיל. במידה ותידרש למסמכים נוספים בנוסף למסמכים אשר פורטו בסעיף ___דלעיל... תוכל לסור למשרדנו על מנת לצלמם בתיאום עם הגב' _______ ממשרדנו".

5.       אולם הגם שהח"מ פנה ובכתב לב"כ הנתבע נענה בשלילה מהטעמים האמורים במכתב המצ"ב לבקשה זו.

 

6.       הגם שברצון התובעים לזרז את בירור התביעה, אין מנוס כי יקבלו לעיונם מסמכים מסויימים הקיימים בידי הנתבע וזה האחרון מטעמיו בוחר להסתירם ולא לגלותם. כך לדוגמא תיקם של התובעים אצל הנתבע. אין מחלוקת כי מסמכים אילו בידי הנתבע וכי אילו חשובים ונחוצים לבירור המחלוקת, אולם הנתבע בוחר להסתירם.

 

7.       לפיכך אין מנוס מלהגיש בקשה זו ולכפות על הנתבע בצו כי יגלה את כל המסמכים המצויים בידו והרלוונטים לבירור המחלוקת.

 

8.       אין חולקין כי מסמכים אלה נמצאים בידי הנתבע ומסיבותיו הוא ומטעמים פסולים סרב ומסרב להעבירם לידי התובעים וזאת בניגוד לכל דין.

 

9.       מסמכים אלו חשובים והכרחיים לתובעים לשם ניהול תביעתם. אין חולקין כי הנתבע כבנק חייב להמציאם לידי התובעים.

 

10.   לאור האמור יתבקש בית המשפט להורות לתובעים להמציא לידי התובעים את המסמכים האמורים.

ההיבט המשפטי

 

11.   תקנה 112 לתקנות קובעת כי :

"בית המשפט או הרשם רשאי, לפי בקשת בעל דין, ליתן צו לפי טופס 10, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 11, מה הם המסמכים הנוגעים לענין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה;בית המשפט או הרשם רשאי לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר, או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, בין דרך כלל ובין לסוגים של מסמכים."

 

12.   תקנה 113 לתקנות קובעת כי :

"בית המשפט או הרשם רשאי בכל עת, בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה - מתי יצא ממנה ומה היה עליו."

 

13.   תקנה 117 קובעת כי :

"בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם צו לעיון במסמכים של בעל דין שלא נזכרו בכתבי טענותיו או בתצהיריו, ולהעתקתם; הבקשה תהא מבוססת על תצהיר המציין מה הם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקש זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דינו. "

 

14.   תקנה 116 קובעת כי :

"לא ציית בעל דין לדרישה שנמסרה לו לפי תקנה 114, רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת בעל הדין שמסר את הדרישה, ליתן צו לעיון במסמכים ולהעתקתם במקום ובדרך שייראו לו."

 

15.   כפי שיראה להלן ההלכות בעניין ברורות ומקימות חבות ברורה, לגלות כל מסמך הקשור לעניין שבמחלוקת ושלא חלה לגביו מגבלה חוקית. במקרה דנן הנתבע, הבנק, בחר, מסיבותיו, שלא להביא לידיעת התובעים מסמכים רבים אשר מוחזקים על ידו ואשר קשורים קשר ישיר לסוגיה שבמחלוקת. כך לא המציא את תיקם האישי של התובעים. למען הסר ספק התובעים דורשים כי הנתבע ימציא לידם אך ורק מסמכים הרלוונטים לפרשת התביעה.

 

16.   כבוד הנשיא גורן גורס בספרו, סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה חמישית, כי :

"..סמכות בית המשפט בנושא גילוי מסמכים היא "רחבה עד מאוד" וניתן להורות על גילוי מסמכים "ביחס לכל עניין במחלוקת הכלול בהם"....נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם במשפט היא גילוי מרבי, שכן המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט וכן הוא משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות הפעולה של המערכת החברתית כולה... הרלוונטיות של מסמך לעניין גילויו, רחבה יותר משאלת קבילותו במשפט. במקרה זה נקבע כי דו"ח הביקורת הפנימית של הבנק ודו"ח בנק ישראל הם מסמכים רלוונטים." שם בעמ' 158 – 159

 

17.   בת"א (נצרת) 476/97 צדיק חזן נ' מצפה הימים (1983) בע"מ, תק-מח 98(2), 532, עמ' 533 נאמר :

"...נקודת המוצא העקרונית בבקשות מסוג זה הינה עקרון הגילוי. "ביסוד עקרון זה עומד הערך של גילוי האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט. גילוי האמת משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות הפעולה של המערכת החברתית כולה" [המשנה לנשיא א' ברק - כתארו אז - ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פ"ד מט(4) 54 בעמ' 61]. עקרון הגילוי משתרע על כל.. המסמכים הנוגעים לעניין הנדון" (כלשון תקנה 112 לתקנות.) הרלוונטיות של המסמך הינה שיקול חשוב ומכריע. מסמך רלוונטי הוא מסמך אשר סביר להניח כי הוא עשוי לעזור לצד שמבקש את גילויו - ולאו דווקא מסמך אשר חייב או צריך לעזור...."

 

18.   בספרו של זוסמן, סדר הדין האזרחי בעריכת ד"ר שלמה לוין, מהדורה שביעית, נאמר כי :

"מי שנדרש להציג מסמכים לשם עיון, חייב להיענות לדרישה תוך 7 ימים, ולקבוע בתשובתו לדרישה את המקום ואת המועד לשם עיון במסמך, ובלבד שלא יהא מאוחר משבעה ימים אחרי מסירת התשובה."

"אימתי יפנה בעל דין אל בית המשפט כדי לבקש צו לעיין במסמכים ? אין בעל דין זקוק לצו בית המשפט אלא בשני מקרים, היינו, אם שלח לבעל דין אחר דרישת עיון בהתאם לתקנה 114, ולא נענה, ואם חפץ לעיין במסמך שלא נזכר בכתב טענות ולא בתצהיר של בעל דין אחר...דרש בעל דין הצגת מסמכים ולא נענה, יוכל לפנות אל בית המשפט (או הרשם), ולבקש צו עיון במסמכים ולהעתקם..לא נזכר המסמך, אשר בעל הדין מבקש לעיין בו, בכתבי הטענות ואף לא בתצהיר בעל הדין האחר ....יכול הוא לבקש צו לעיון במסמך ולהעתקתו בהתאם לתקנה 117.." שם בעמ' 442

 

מאחר וכל העובדות הנטענות בבקשה זו מסתמכות על תכתובות בין ב"כ הצדדים לא צורף תצהיר התובעים לתמיכה בבקשה זו.

 

אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבע להמציא לידי התובעים את תיקם האישי של התובעים על כל מסמכיו ולהורות על דחיית המועד להגשת תצהיר עדות ראשית מטעם התובעים עד 30 ימים מיום המצאת המסמכים. כמו כן ובנוסף לפסוק נגד הנתבע הוצאות שכ"ט בגין בקשה זו בתוספת מע"מ כחוק.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן