שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

בקשה להארכת מועד ולעיכוב הליכי הוצאה לפועל

09.11.2006

 

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו כאמור בסעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 (להלן : "החוק") ובתקנה 109י לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם – 1979 (להלן: "התקנות") ולהורות על הארכת המועד להגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב ע"י המבקש בתיק הוצל"פ ________, ולהשית על המשיב הוצאות בקשה זו ובכלל זה שכ"ט בתוספת מע"מ.

 

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על עיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל עד למתן החלטה בבקשה זו. 

 

ואלה נימוקי הבקשה:

 

1.       בראש ובראשונה יטען המבקש כי בקשה זו מוגשת למען הזהירות בלבד, מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף 81אז(א) לחוק, ולפיכך, טרם חלף המועד להגשת התנגדות ע"י המבקש.

 

המשיב לא שלח התראה למבקש טרם הגשת התביעה

2.       סעיף 81א1(ב) לחוק קובע כדלקמן:

"המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה ישלח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל...ההתראה תישלח בדואר רשום"

 

וסעיף 81א1(ג) לחוק קובע כדלקמן:

"לא תוגש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל אלא בתום שלושים ימים מיום שהתובע שלח לנתבע את ההתראה..."

 

ותקנה 109א לתקנות קובעת כדלקמן:

 

"טרם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב התראה בדבר כוונה להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ולפי סעיף 81א1 לחוק...תכלול באופן בולט לעין את האמור בנוסח ההתראה שבתוספת...ותפרט את סכום התביעה, את העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה...ואת מועד התהוותה".

 

3.       המבקש יטען כי טרם חלף המועד להגשת התנגדות מטעמו, הואיל והמשיב לא המציא לידיו את ההתראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה בהוצאה לפועל, כמתחייב עפ"י דין. מעיון בנספח _______ לכתב התביעה עולה בבירור כי המשיב המציא את ההתראה למבקש _______. המשיב אף טען בסעיף __ לכתב תביעתו כי המבקש לא הגיב למכתב ההתראה. אלא מאי? המבקש אינו מתגורר בכתובת זו, והמשיב ידע זאת היטב, שהרי בכתב ההתחייבות להחזרת הלוואה שנערך ביום _____ (נספח ________לכתב התביעה) צוינה במפורש כתובתו של המבקש ברח' _______.

 

4.       לא זו אף זו, המבקש יטען כי בדיקה פשוטה שביצע למעקב אחר אישור קבלת הדואר הרשום (נספח __________ לכתב התביעה) באתר רשות הדואר מעלה כי "דבר הדואר האמור נמסר בחזרה לשולח בתאריך ________ באמצעות יחידת הדואר אזור התעשייה אשר ברעננה מאחר שהנמען אינו מתגורר במען הנקוב על דבר הדואר" (ההדגשות אינן במקור). עתה ברור ונעלה מכל ספק כי המבקש מעולם לא קיבל לידיו את ההתראה, כאמור בסעיף _________ לכתב התביעה. מצ"ב העתק דף המידע של רשות הדואר כנספח ________לבקשה זו.

 

I.                  המשיב לא המתין 30 ימים מיום משלוח ההתראה לכאורה

5.       המבקש יוסיף ויטען כי טרם חלף המועד להגשת התנגדות על ידו אף מהטעם שהמשיב לא המתין 30 ימים מיום משלוח ההתראה לכאורה ועד להגשת התביעה בלשכת ההוצאה לפועל. במה דברים אמורים? מכתב ההתראה שנשלח, לכאורה, למבקש נושא תאריך של _____. ואולם, מדף המידע של רשות הדואר, נספח______ המצ"ב, עולה כי "דבר הדואר האמור התקבל למשלוח בתאריך ______". משכך, אפילו נניח כי דבר דואר זה נשלח למבקש בו ביום, הרי שהיה על המשיב להמתין בהגשת התביעה עד ליום _________.

 

המשיב החל בביצוע התביעה, הגם שלא המציא למבקש אזהרה

6.       סעיף 81א1(ה) קובע כי:

"(1) על אף האמור בסעיף 7(א) - המועד להגשת התנגדות לבקשה לביצוע התביעה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה;

(2) על אף האמור בסעיף 7(ה) - לא יוחל בביצוע תביעה על סכום קצוב אלא לאחר המצאת האזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה בה, לפי הוראות סעיף זה".

 

7.       המבקש יטען כי טרם חלף המועד להגשת התנגדות מטעמו, הואיל והמשיב החל בביצוע התביעה לסכום קצוב, הגם שמעולם לא המציא לידיו את האזהרה על כך. המבקש יטען כי הצהרת המשיב, לפיה שלח, לכאורה, אזהרה למבקש, טרם שהחל בנקיטת הליכים כנגדו, הינה שקרית, שכן המבקש מעולם לא קיבל לידיו אזהרה מאת המשיב.

 

8.       המבקש יוסיף ויטען כי, בעקבות קבלת הודעה מלשכת ההוצאה לפועל על בקשה שהגיש המשיב למתן צו מאסר כנגדו, נודע לו לראשונה על ההליכים המתנהלים כנגדו ע"י המשיב.

 

9.       בעקבות ההודעה על הבקשה לאסרו, ביום ________ פנה בא כוחו של המבקש לב"כ המשיב וביקש כי תוגש בקשה מתאימה בהסכמה לעיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד המבקש, הואיל והמשיב לא הגיש את הבקשה בהתאם לדין. אולם בקשתו זו נענתה בשלילה. מצ"ב פניית ב"כ המבקש ותשובת המשיב כנספח ___________ לבקשה זו.

 

10.   לא זו אף זו, לתשובה מטעם המשיב, נספח ב' המצ"ב, צורף העתק אישור המסירה של האזהרה, אותו, כנטען, סירב המבקש לקבל, וכן תצהירו של המוסר. המבקש יטען כי הצהרת השליח שביצע, לכאורה, את מסירת האזהרה, הינה שקרית אף היא, שכן האזהרה מעולם לא נמסרה לידיו. אשר על כן, ברי כי לא ניתן להסתמך על אישור המסירה, כמו גם על הצהרת השליח שביצע אותו, לכאורה, כאישור מסירה כמתחייב עפ"י דין, בטרם ינקוט המשיב בהליכי הוצאה לפועל כלשהם. מצ"ב אישור המסירה והתצהיר האמור כנספח _______ לבקשה זו.

 

11.   בעקבות פנייה נוספת של ב"כ המבקש, העביר המשיב לראשונה ביום _______ העתק כתב התביעה לידי ב"כ המבקש בפקס.

 

12.   המבקש יטען כי תכליתה של הדרישה לאישור המצאה כתוב היא בקביעת נקודת ייחוס ברורה ובלתי שנויה במחלוקת בדבר מועד ההמצאה (ראה: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית, תשס"ה) 647). וכך נאמר בהקשר זה בע"א 3135/03 אובייקטיבי מחקרים עולמיים נ' קליניקה אריאל, פ"ד נח(2) 197:

 

"תכליתה של הדרישה לאישור כתוב היא בקביעת נקודת ייחוס ברורה, ובלתי שנויה במחלוקת, בדבר מועד ההמצאה.

העדרו של אישור כאמור פותח פתח רחב לאי ודאות בשאלה מתי בדיוק בוצעה המצאה. ככלל, אי ודאות כזו אינה רצויה, נוכח חשיבותם של מועדים בסדרי הדין השונים. הדברים אמורים במיוחד כאשר יש לקבוע את מועד תחילתה של התקופה לצורך הגשת ערעור. מטבע ברייתה, התרתה של אי ודאות כזו אף כרוכה לרוב בהתדיינות בלתי נחוצה. לעניין זה, די להפנות לדברי כב' המשנה לנשיא, השופט ש' לוין, על כך שסטייה מן הכלל הקובע את תחילת מירוץ המועדים עם ההמצאה, עלולה ".... כפי שהניסיון מורה, לשבש את ההליכים ולהרבות התדיינות מיותרת לגבי תאריך הידיעה" (בש"א 1890/00 מנורה איזו אהרון בע"מ נ' אוליצקי כריה (1990) בע"מ, פ"ד נד(2) 840)"           (ההדגשות אינן במקור).

 

ההיבט המשפטי – התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

13.   סעיף 81א1(ד) לחוק קובע כדלקמן:

 

"(1) הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א), בתוך שלושים ימים מיום המצאת האזהרה לפי הוראות סעיף קטן (ה); להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות.

(2) הוגשה התנגדות, יעכב ראש ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין".

 

 

14.   בית המשפט העליון, בדונו ברע"א 2793/01 לאופר נ' גבאי, פ"ד נו(1), 668, 671-672, בהתנגדות לביצוע שטר, שנסיבותיה דומות לענייננו, קבע כדלקמן:

 

"סבורני כי לענין הליכי הוצאה לפועל הכלל הוא שהמצאת האזהרה בפועל ממש הוא תנאי מוקדם לקיום ההליכים, או לתחילת מנינם של מועדים ... המטרה העיקרית של המצאת האזהרה לחייב היא להעמידו על כך שעליו לשלם את החוב הפסוק או סכום השטרות, בבת אחת או בתשלומים, שאם לא כן אפשר שיינקטו נגדו הליכי אכיפה שונים. אין זה ענין של מה בכך. על כך כתבתי בפרשה אחרת:

 

"מסירת האזהרה - - - לחייב שאת רכושו מבקשים לממש, היא מהלך חיוני לנקיטה בהליכי הוצאה לפועל  ואין היא בגדר מהלך טכני ופורמלי. הרעיון הוא שאין לפגוע בזכויותיו של חייב אלא לאחר שהוזהר כהלכה בדבר הכוונה לעשות כן.

בהעדרה, כל ההליכים שננקטו, בטלים ומבוטלים, לא שרירין ולא קיימין". (ע"א (ב"ש) 68/90 הבנק הבינלאומי נ' אליהו פישל תקדין מחוזי 55 (4)90.

 

יודגש כי להמצאת האזהרה חשיבות מיוחדת נוספת כאשר מדובר בהליכים לביצוע שטר משום שבאזהרה כזאת מעמידים את החייב על כך שהוא זכאי להגיש התנגדות במועד שנקבע (סעיף 81א.(ג) לחוק; תקנה 106 לתקנות).

 

קצורו של דבר, אין גובין אלא אם כן מזהירין; אין מבצעים שטר אלא אם כן משמיעים לחייב את זכותו להתנגד".                               (ההדגשות אינן במקור)

 

15.   המבקש יטען כי נעלה מכל ספק שמצוות המחוקק היא, שהמבקש ביצועה של התביעה, יתריע בפני הנתבע על כוונתו לעשות כן, וכי העדר התראה כאמור מסכל את הבקשה לביצוע התביעה.

 

16.   המבקש יטען כי במקרה דנן לא הומצאה לו התראה בטרם הוגשה הבקשה לביצוע התביעה, ואף לא הומצאה לו האזהרה בדבר הגשת התביעה לביצוע, וכפועל יוצא מכך ממילא לא הוסברה לו זכותו להתנגד. ידיעתו כי נפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל, בעקבות קבלת הודעה על בקשה לצו מאסר כנגדו, אין בה כדי לרפא את הפגם, אפילו היה מוצא בתיק ההוצאה לפועל העתק של האזהרה (רע"א 2793/01 לאופר הנ"ל).

 

17.   מנין הימים להגשת התנגדות נספר החל ממועד המצאת מכתב ההתראה בפועל לידי הנתבע, ומנין הימים לנקיטת הליכי הוצאה לפועל שונים נספר החל ממועד המצאת האזהרה בפועל לידי הנתבע. במקרה דנן לא זו בלבד שלא הומצאה ההתראה למבקש, אלא שאף לא הומצאה לידיו האזהרה בדבר פתיחת הליכי ההוצאה לפועל כנגדו. לפיכך, אין מנוס מלקבוע כי טרם חלף המועד להגשת התנגדות ע"י המבקש.

 

18.   המבקש יטען כי אין ספק שיש לעכב את כל ההליכים נגדו ולהעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט המוסמך אף מחובת הצדק. הבקשה לביצוע התביעה נלקחה באורח בלתי חוקי ובהסתמך על הצהרות שקריות בנוגד להמצאת התראה, כמו גם המצאת האזהרה, וחרף העובדה שהללו מעולם לא הומצאו לידי המבקש. דברים אלה מקבלים משנה תוקף במיוחד לאור העובדה שלמבקש טענות טובות הראויות להישמע כנגד תביעת המשיב, שטרם ניתן להן יומן בבית המשפט.

 

19.   י' זוסמן בספרו סדר הדין האזרחי, בעמ' 736 (פיסקה 574) גורס:

 

"הצביע המבקש על פגם בהליך, אשר בעטיו חייב היה בית המשפט להימנע ממתן ההחלטה, זכותו של המבקש היא, שההחלטה תבוטל 'מתוך חובת הצדק'. עצם הפגם בהליך משמש עילה לביטול ההחלטה, ובית המשפט אינו רשאי לשקול, אם ההחלטה נכונה לגופו של עניין, אם לאו".

 

20.   בית משפט ______ הוא המוסמך לדון בבקשה זו, הואיל והוא בית המשפט שליד הלשכה שאליה הוגשה הבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ע"י המשיב.

 

21.   בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על הארכת המועד להגשת התנגדות ע"י המבקש, ולהשית על המשיב הוצאות בקשה זו ובכלל זה שכ"ט בתוספת מע"מ.

כמו כן, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על עיכוב כל הליכי ההוצאה לפועל עד למתן החלטה בבקשה זו. 

 

22.   בקשה זו נתמכת בתצהיר מטעם המבקש.

 

23.   מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן